Dienstleistungen - 53137-2022

31/01/2022    S21

Bulgarien-Shumen: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2022/S 021-053137

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBLASTNO PaTNO UPRAVLENIE - ShUMEN
Nationale Identifikationsnummer: 0006950890108
Postanschrift: pl. OBORIShtE No..2
Ort: gr.Shumen
NUTS-Code: BG333 Шумен / Shumen
Postleitzahl: 9700
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Dimitar Kovachev
E-Mail: d.kovachev@api.bg
Telefon: +359 800818
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.api.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/21723
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/178014
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/178014
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: поддържане и ремонт на републиканската пътна мрежа

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана чрез СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ Шумен“.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Осъществяване на денонощна, физическа,невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост -  13 /тринадесет/ обекта със сигнално-охранителна техника и 1  /един/ обект с денонощна, физическа, невъоръжена охрана.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 204 120.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79713000 Bewachungsdienste
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333 Шумен / Shumen
Hauptort der Ausführung:

Област Шумен

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Охрана на 1 /един/ обект с физическа, невъоръжена охрана - Жива, денонощна, невъоръжена охрана на административната сграда на ОПУ - Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. "Оборище" № 2, се осъществява при непрекъснат 24 часов режим на работа, на ротационен принцип от 5 (пет) броя охранители, в това число 1 (един) брой отговорник за охранявания обект, които ще осъществяват охрана, контролно – пропускателния режим в обекта, изпълняват задачите на информационен център. Охранителите да осъществяват обход и да следят за целостта и евентуални посегателства на охранявания обект вкл. извънработно време, почивните и празнични дни.

Охрана на 13 /тринадесет/ обекта със сигнално-охранителна техника /СОТ/ - Охраната на обектите със сигнално охранителна техника се извършва денонощно /24 часа/.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 204 120.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Участникът следва да притежава: 1.Валиден лиценз за извършв. на ЧОД, съгл. чл. 4, вр. с чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЧОД за терит. на РБ или за терит.на Обл. Шумен или на валидно удост. по Н-ба № 8121з-610 от 11 юни 2018г. 2. Разрешение за ползване на индив. опр. огр. ресурс за осъщ. на ел. с-я по Закона за електр. с-я и/или д-р за комун. услуги.3. Да е реализ. мин. общ оборот в р-р не по-малко от 200 000.00 лева без ДДС, изчислен на база год. обороти на уч-ка, вкл.и мин.оборот в р-р на 150 000.00 лева. без ДДС, реализиран от услуги в сферата на охр. дейност. 4.Да е изпълнил през посл. 3 г. от датата на подав. на офертата поне 1 услуга, която да е еднаква/сходна с предмета на поръчката.5.Да разполага с техн. оборудв. - денонощен център за мониторинг– 1 бр. ;патрулни автомобили- 5;радиостанции – 2 бр. 6. Да прилага с-ма за упр. на качеството, сертиф. съгл. стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквив.сертификат.7. Екип:▪Ръков. на охранит. дейност ; 4бр.изп.на охр.дейност; автопатрул-10бр.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице осн.по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1,т.3,т.4 и т.5 от ЗОП, както и:1. За когото са налице осн. по чл. 107 от ЗОП; 2.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т.45 от ЗОП;3. Участник, за който са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛД, освен ако не е налице изключението по чл.4 от същия закон;4. Участник, за когото е налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които да гарантират неговата надеждност.

Възлож. отстранява участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата, както и на осн. чл. 107, ал. 5 от ЗОП - който не е декриптирал офертата в срок.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал, 2, т. 3 от ЗОП. Към документацията е приложена методика, по която се изчислява комплексна оценка.Офертите се подават чрез ЦАИС. Отварянето им ще се извърши в ЦАИС на 01.03.2022г. в 14:00 ч. от комисия, назначена по реда на чл. 103, ал.1 от ЗОП.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 28/02/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Възложителят сключва писмен договор за поръчка с определения изпълнител, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител:

1.Представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10,ал.2 от ЗОП;

2.Представи документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване на процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, вкл. за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;

3.Представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4.Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и постановено от възложителя в условията на обществената поръчка;

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място::

1.Откаже да сключи договор;

2.Не изпълни условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

3.Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

За обезпечаване изпълнението на договора за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от общата Цена на договора без ДДС.

Гаранцията следва да бъде със срок на валидност 30 (тридесет ) дни след датата на изтичане на срока на договора.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума в размер равен на 5% от Общата цена на договора без ДДС, преведена по сметката на Възложителя:

ОПУ-Шумен:

Банка: ОББ АД,

IBAN: BG27UBBS80023300125236

BIC: UBBSBGSF

2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя (по образец на банката издател, одобрена от Възложителя) покриваща размер от 5% от общата Цена на Договора без ДДС;

3.Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на Изпълнителя за изпълнението на Договора с покритие в размер на 5 % от Общата цена на Договора (по образец на застрахователя, одобрена от Възложителя). Застраховката, следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по Договора от страна на Изпълнителя.

Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Сроковете, относими към настоящата процедура са съгласно чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/01/2022