Services - 71772-2022

09/02/2022    S28

Danemark-Brabrand: Services de nettoyage de logements

2022/S 028-071772

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Servicemægleren A/S
Numéro national d'identification: 18619385
Adresse postale: Hovedgaden 54
Ville: Brabrand
Code NUTS: DK02 Sjælland
Code postal: 8220
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Asger Gram-Hansen
Courriel: asger@servicemaegleren.dk
Téléphone: +45 70208060
Fax: +45 87476776
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/171903051.aspx
Adresse du profil d’acheteur: http://www.servicemaegleren.dk/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/171903051.aspx
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/171903051.aspx
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Autre activité: Kommunal virksomhed

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Frederikssund Kommune - Udbud af rengøring 2022 - Prækvalifikation

II.1.2)Code CPV principal
90911100 Services de nettoyage de logements
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Frederikssund Kommune, som et begrænset udbud.

Opgaven omfatter rengøring på en lang række lokationer under Frederikssund Kommune, jf. Bilag B, Stamoplysninger

Leverandørerne bedes sætte sig grundigt ind i stamoplysningerne i Bilag B. 

Opgaven er opdelt i 2 delaftaler, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Tryk her https://permalink.mercell.com/171903051.aspx

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4)Description des prestations:

For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Ordregiver er berettiget til at forlænge Kontrakten på uændrede vilkår i op til 36 måneder.

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 7
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Såfremt der er flere egnede ansøgere end det forventede antal, vil der blandt de ansøgere, der utvivlsomt har en tilstrækkelig økonomisk styrke til at løfte den udbudte opgave, blive udvalgt de virksomheder, som i lyset af den udbudte opgave og ud fra ønsket om at skabe en optimal konkurrence har de bedste referencer.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Ekstraopgaver ud over det i kontrakten aftalte (omfanget af disse optioner er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet).

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ansøger skal udfylde samtlige oplysninger, som efterspørges i ESPD ved dennes prækvalifikationsansøgning. Der gøres opmærksom på, at ved afkrydsning i "ja" til anvendelse af underleverandør eller hvis leverandør indgår i et konsortium, stilles der krav om fremsendelse af særskilt ESPD for underleverandøren eller den virksomhed leverandøren er i konsortium med.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Økonomisk og finansiel formåen Nedennævnte punkter skal besvares:

Der bedes oplyst de seneste 3 års omsætning (samlet og specifik omsætning) samt de seneste 2 års egenkapital. Egenkapitalen bedes oplyst i ESPD.

Såfremt den økonomiske aktør af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående, skal der udfyldes oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle formåen i form af nøgletal. Har virksomheden eksisteret under 3 år vedlægges tilsvarende oplysninger som ovenfor nævnt og det skal i ESPD beskrives, hvornår virksomheden blev etableret. Oplysninger om relevant erhvervsansvarsforsikring med oplysning om forsikringssum og valuta. Oplysninger om soliditetsgrad for seneste regnskabsår.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

- Ordregiver stiller krav om, at leverandørens samlede og specifikke omsætningstal for de 3 senest afsluttede regnskabsår oplyses for hvert enkelt år.

- Ordregiver stiller krav om, at leverandørens egenkapital for de 2 senest afsluttede regnskabsår oplyses. Ordregiver stiller krav om at leverandøren ikke måtte have en negativ egenkapital i de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

- Ordregiver stiller krav om, at ansøger/tilbudsgiver har en specifik årsomsætning i seneste afsluttede regnskabsår på kr. 50.000.000 pr. delaftale der ansøges om. Såfremt en ansøger/tilbudsgiver søger om prækvalifikation på flere delaftaler, ganges ovennævnte omsætningskrav med antallet af delaftaler som denne byder på. Dette betyder, at såfremt man søger om prækvalifikation på samtlige delaftaler stilles der krav om en specifik årsomsætning i seneste afsluttede regnskabsår på kr. 100.000.000.

- Ordregiver stiller krav om at ansøger/tilbudsgiver i det seneste afsluttede regnskabsår har en soliditetsgrad på minimum 12,5%

- Ordregiver stiller krav om, at leverandørens ansvarsforsikring er på minimum DKK 10.000.000,-

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Indsættelse af minimum 4 og maksimum 8 referencer for relevante, sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste 3 (tre) år. Der må maksimalt indtastes 750-1000 tegn (inklusive mellemrum) i feltet "Beskrivelse" under hver reference. Ved sammenlignelige tjenesteydelser forstås særligt programmeret eller frekvensbaseret rengøring udført hos lignende enheder (særligt skoler og daginstitutioner) i Kommuner.

Ordregiver vil vægte det positivt, hvis omfanget af rengøringsopgaven for den pågældende reference har været omfattende i forhold til antal enheder og størrelse af disse. Ordregiver lægger vægt på, hvor præcis beskrivelsen af referencen er, da dette giver Ordregiver en indikation af, om referencen kan sammenholdes med Ordregivers opgave eller ej. Referencerne der anføres, anvendes ved vurderingen af referencerne for den/de delaftale(r), der bydes ind på.

- Ordregiver vil vægte det positivt jo flere direkte sammenlignelige referencer der vedhæftes.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 08/03/2022
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 9 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

For yderligere beskrivelse af udbuddet, henvises der til udbudsmaterialet.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Adresse internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne

m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/02/2022