Lieferungen - 84830-2019

22/02/2019    S38    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Wysokie Mazowieckie: Solarbatterien

2019/S 038-084830

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
Postanschrift: Ludowa 15
Ort: Wysokie Mazowieckie
NUTS-Code: PL842
Postleitzahl: 18-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Niemyjska
E-Mail: anna.niemyjska@wysokiemazowieckie.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wysokiemazowieckie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych płaskich na terenie nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Miasta Wysokie Mazowieckie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 268 047.05 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331100
09331200
45330000
45310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL842
Hauptort der Ausführung:

Wysokie Mazowieckie, województwo podlaskie, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: 16 instalacji hybrydowych (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne), 31 instalacji fotowoltaicznych oraz 18 instalacji kolektorów słonecznych płaskich na terenie nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Miasta Wysokie Mazowieckie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Przedłużony okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlano-montażowe / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Przedłużony okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Przedłużony okres gwarancji na kolektory słoneczne / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 268 047.05 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/07/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0316/17 pn. „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zobowiązany będzie złożyć:

a) karty techniczne modułu fotowoltaicznego oraz inwertera;

b) karty techniczne kolektora słonecznego, zasobnika, stacji solarnej, sterownika, orurowania solarnego wraz z izolacją cieplną;

c) zaświadczenie jednostki oceniającej zgodność potwierdzające zgodności kolektora z normą PN-EN 12975-1 lub równoważnej.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 ustawy Pzp (self-cleaning) Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, tj:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości 200 000 zł.

4. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania – publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie w zakresie prac montażowych instalacji tj. wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) jednego zamówienia (umowy) w zakresie którego wykonawca wykonał montaż minimum 20 instalacji modułów fotowoltaicznych; oraz

b) jednego zamówienia (umowy) w zakresie którego wykonawca wykonał montaż minimum 15 instalacji kolektorów słonecznych.

2. Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunku doświadczenia w oparciu o jedną umowę, jeśli w zakres jej wykonania wchodziły prace montażowe odpowiadające określonej w warunku sumie ilości poszczególnych rodzajów instalacji.

3. Przedmiot oceny w zakresie warunku stanowi wyłącznie doświadczenie w wykonaniu prac montażowych i dla tej oceny nie ma znaczenia, czy w zakres wykonanej umowy wchodziła również dostawa kolektorów/modułów.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

2. Przed zawarciem umowy, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest:

a) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

b) przekazać uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanych prac, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy oraz wartość,

c) przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/03/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/05/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/03/2019
Ortszeit: 11:05
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 19A, piętro I. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na https://miniportal.uzp.gov.pl/ i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne i wszyscy mogą wziąć w nim udział. Przed otwarciem ofert zamawiający poda informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania. Podczas otwarcia podaje się nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje zawarte w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 20 000 PLN na zasadach wskazanych w SIWZ.

2. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

a) Oświadczenie własne wykonawcy złożone na formularzu JEDZ

b) Kosztorys ofertowy.

3. W stosownych sytuacjach, Wykonawca do Oferty załącza także:

a) Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy.

b) Oryginał dokumentu wadialnego, jeśli wadium składane jest w inny sposób niż za pomocą przelewu na rachunek bankowy zamawiającego.

c) Dowody dysponowania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia niezbędnymi zasobami „innych podmiotów” w przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

d) Oświadczenie złożone na formularzu JEDZ innego podmiotu, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji tego podmiotu przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

f) Oryginał dokumentu: warunki gwarancji producenta modułów fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych, które zawierają m.in. informację o okresie gwarancji lub w przypadku braku oryginału, popisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę kopia dokumentu, jeśli wykonawca wyraża wolę oceny oferty w kryteriach dotyczących okresu gwarancji modułów i kolektorów.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest przekazać zamawiającemu podpisane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Informacja lub dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem wystawionym w terminie nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postepu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. W pozostałych przypadkach odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2019