Lieferungen - 95018-2022

22/02/2022    S37

Ungarn-Budapest: OP-Instrumente

2022/S 037-095018

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Országos Onkológiai Intézet
Nationale Identifikationsnummer: 15309769243
Postanschrift: Ráth György Utca 40
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1122
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Stein Karolina
E-Mail: kozbeszerzes.karolina@targetconsulting.hu
Telefon: +36 300197808
Fax: +36 17004515
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.oncol.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000013552022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000013552022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Központi szintű
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Operációs mikroszkóp beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000013552022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33162200 OP-Instrumente
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés „Operációs mikroszkóp beszerzése” tárgyban.

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalmú operációs mikroszkóp beszerzés. Részletek a Közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban KD) és szerződéstervezetben.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33162200 OP-Instrumente
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen beszerzés tárgya: 1 darab operációs mikroszkóp az alábbiak szerint:

A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja 1 darab operációs mikroszkóp feltelepített szoftverekkel, valamint a készülék működtetéséhez, karbantartásához és a szoftverekhez szükséges magyar nyelvű, papíralapú használati utasítással együtt történő leszállítását, beüzemelését és a jelen szerződés szerinti kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.

Nyertes AT feladata felhasználói szintű oktatás jegyzőkönyvezett megtartása 2 órás (1 x 120 perces) időtartamban a gyártói és eladói előírásokkal összhangban legalább 2 fő részére, az AK által biztosított helyszínen, melyhez az oktatási segédletet Nyertes AT köteles biztosítani

Nyertes AT a szoftverek vonatkozásában időben és felhasználószámban korlátlan felhasználási jogot köteles biztosítani AK részére, melynek ellenértékét a jelen szerződés szerinti vételár magában foglalja.

AK rögzíti, hogy a szerződéses ellenérték fedezetet nyújt a Nyertes AT oldalán különösen (de nem teljes körűen):

- az eszköz rendeltetési helyre történő leszállítása költségeire;

- tartalmazza a göngyöleg elszállításának és a hulladékkezelésnek a közvetlen és közvetett költségeit is;

- magában foglalja a jelen szerződés szerinti a szoftverfelhasználási jog ellenértékét, valamint a vállalt jótállási idő alatti eseti hibaelhárítás(ok) összes költségét (ide értve a jótállási körbe tartozó okból meghibásodott alkatrészek cseréjével, pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket is), az ezzel összefüggésben felmerülő munkadíjat, kiszállási költségeket, illetve itt nem nevesített, azonban a jótállás körébe tartozóan felmerülő egyéb költségeket is.

A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. rszp: A rendszer rendelkezik automatikus izoláció felhelyezését könnyítő, valamint automatikus izolációrögzítő funkcióval (igen/nem) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 3. rszp: A Mikroszkóp LCD kijelzőjén egy gombnyomásra- elvégezhető automatikus kiegyensúlyozási funkció (igen/nem) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 4. rszp: A fő objektívvel beállítható munkatávolság felső határa (min 500 mm, max 625 mm) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 5. rszp: Rendelkezik kihajtható fő sebész tubussal (részletei a felhívás II.2.14) pontban) (igen/nem) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 6. rszp: Többlet garancia (min 0 hónap, max 24 hónap) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 75
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése, EFOP-2.2.22-20-2021-00002

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.5. „Ár” értékelési szempont megnevezése „ Nettó ajánlati ár”

A II.2.5) 5. értékelési részszempont pontos megnevezése: Rendelkezik kihajtható fő sebész tubussal: 360 fokban elforgatható, 0-180 fokban dönthető, a tubus a mikroszkópfej függőleges tengelyétől számított min. 4 cm-es vízszintes mozgatást tesz lehetővé az ergonomikus műtéti pozíció elérése céljából, változtatható pupillatávolság állítással (igen/nem)

II.2.13) pont folytatása: „Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése”, támogatási intenzitás: 100%

AK a II.2.7. pontban megjelölt időtartam alatt nem munkanapot, hanem naptári napot ért, a szerződés hatálybalépésétől számítottan

A felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn (2022.05.31.), továbbá amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében nem növekedhet.

A teljesítés véghatárideje a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári nap, de legkésőbb 2022. május 31. napja, azzal, hogy Eladónak az eszközt legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 75 naptári napon belül, de legkésőbb 2022. május 16. napjáig szükséges a teljesítési helyszínre leszállítani, beüzemelni és lefolytatni 48 óra időtartamban a próbaüzemet. Felek rögzítik, hogy Eladó a jelen szerződés szerinti oktatási kötelezettségeit a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint, legkésőbb 2022. május 31-ig köteles teljesíteni.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet AT vagy alvállalkozó (továbbiakban AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az AK köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezet 2-7.§-ának megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével szükséges benyújtani.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

- a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.

- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

AV és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben): A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozni köteles (az EKR-ben található nyilatkozat kitöltésével) arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A § alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 62. §, 64. §, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-ra is.

A megkövetelt igazolási mód részletesen a KD részeként található meg.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: AK nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Műszaki, szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolása:

AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet AT az EKR-ben található űrlap kitöltésével nyújt be.

AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben AK nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot. Az ajánlattétel során AT-nek az EEKD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4) - (6) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1.

a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján orvosi és/vagy kutatási és/vagy diagnosztikai területen való - felhasználásra alkalmas mikroszkóp szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciák igazolását a 321/2015. Korm. rend. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.

A referenciaigazolás(ok)/referencia nyilatkozat(ok) minimális tartalmi eleme(i):

- szerződést kötő másik fél neve

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám)

- a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)

- a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal)

- a szerződés ellenszolgáltatásának összege (Az ellenszolgáltatást abban a devizanemben kérjük feltüntetni, amiben a szerződés szerinti kifizetés történt.)

- a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés),

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Amennyiben a referenciákban megadott deviza nem HUF, úgy annak átszámítását AK fogja elvégezni a referenciamunka teljesítés befejezésének napján (vagy ha azon a napon nem volt MNB árfolyam, akkor az azt követő első munkanapon) az adott devizanemre érvényes MNB középárfolyamon.

Az M/1. szerinti alkalmasság több szerződéssel / referenciával is igazolható.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozzanak. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1:

Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább nettó 35 000 000 Ft értékben orvosi és/vagy kutatási és/vagy diagnosztikai területen való - felhasználásra alkalmas mikroszkóp szállítására vonatkozó, szerződés- és előírásszerűen teljesített referenciával.

Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (azaz visszafelé számított 72 hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A szerződés teljesítéséve kapcsolatban irányadó a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., a Kbt. 27/A. § és a Ptk. 6:130. § (1) -(2) bekezdése.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint.

Előleg: AK előleget nem fizet.

Ajánlatkérő nem ír elő teljesítési, illetve jóteljesítési biztosíték rendelkezése bocsátásának kötelezettségét.

Kifizetés: Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti teljes szerződéses érték megfizetését (ideértve annak bármely hányadát vagy teljes összegét) Vevő teljesíti, azonban a finanszírozásba az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) forrásait utófinanszírozással be kívánja vonni. Felek erre tekintettel megállapodnak, hogy a szükségeshez képest alkalmazzák a jelen szerződés szerinti kifizetésekre a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy legjobb tudomásuk szerint a hivatkozott jogszabály a jelen szerződés aláírásakor nem állapít meg közvetlen kötelezettséget - az egyéb, irányadó jogszabályokon túlmenően - az Eladó részére történő kifizetések vonatkozásában. Azon esetre, amennyiben Vevőnek a részére a jelen szerződés kapcsán biztosított támogatás utófinanszírozással történő megfizetése kapcsán - ideértve annak előkészítését, a tényleges kifizetés igénylését vagy bármely, a támogatás elszámolásával kapcsolatos cselekményt, eseményt - az előzőekben említett jogszabály (vagy az annak helyébe lépő bármely más, irányadó jogszabály) vagy a támogató elvárása alapján bármely olyan adatszolgáltatási vagy egyéb kötelezettsége keletkezik, melynek az ilyen adatszolgáltatást vagy kötelezettség teljesítését igénylő személy felé történő teljesítése Eladó közreműködését igényli, Eladó vállalja, hogy Vevő ez irányú írásbeli megkeresése esetén minden szükséges nyilatkozatot kiad, intézkedést megtesz - legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül - annak érdekében, hogy a Vevő az előzőekben hivatkozott kötelezettségeit teljesíthesse.

Felek a fentiek kapcsán rögzítik, hogy az előző bekezdések nem korlátozzák, illetőleg nem korlátozhatják Eladót a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogai gyakorlásában (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a jelen szerződésben rögzített kötelezettségei szerződésszerű teljesítése esetén a teljesítése ellenértékének Vevőtől történő igénylését, valamint a kifizetés elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezmények érvényesítését), továbbá nem korlátozzák Vevőt a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok alapján a számára az Eladó szerződésszegése esetére biztosított jogosultságok gyakorlásában.

Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a jelen szerződés szempontjából releváns, a fentiekben hivatkozott EFOP projektje az alábbi: Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése

projektazonosító: EFOP-2.2.22-20-2021-00002

Pénznem: HUF

Késedelmi kötbér: Eladó az olyan okból bekövetkező késedelmes teljesítése esetén, amelyért felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevő részére. Felek rögzítik, hogy a 3.1. pont szerinti kiszállítási és végteljesítési határidő is kötbérterhes határidőnek minősül. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt követő minden megkezdett késedelmes nap után a teljes nettó ellenérték 1 %-a naponta. A késedelmi kötbér minden megkezdett naptári napra felszámításra kerül. Vevő a késedelmi kötbért legfeljebb a nettó ellenszolgáltatás 20%-a erejéig érvényesítheti, azt követően a meghiúsulás szabályai alkalmazandóak.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért Eladó felelős (ide értve azt az esetet is, ha a Vevő a szerződés rendkívüli felmondására vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül) Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke teljes nettó ellenérték 25%-a.

Folyt: III.2.1.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/03/2022
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/03/2022
Ortszeit: 18:00
Ort:

ekr.gov.hu

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés]. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. AK hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § bek.re.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlatkérő a részajánlattételt jelen eljárásban nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy összesen 1 db eszközt kíván beszerezni. A beszerzendő eszköz kisebb részegységekre nem bontható, egy egységes berendezésről van szó, melynek minden eleme magához az eszközhöz tartozik, így az eljáráshoz kapcsolódóan nem értelmezhető a részajánlattétel.

Ajánlatkérő szeretné AT-k figyelmét felhívni arra, hogy a megajánlott termékek megnevezését, gyártóját, gyártói cikkszámát, származási helyét megjelölő EKR űrlap a szakmai ajánlat részét képezi, azaz ezen űrlap benyújtásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

1) AK az eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtásának kötelezettségét.

2) Az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket a KD tartalmazza.

3) Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan AK nem bocsátott rendelkezésre űrlapot, akkor AT-nek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű elektronikus másolatát nyújtják be az ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden dokumentumot a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) az erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.

4) A GSZ, aki a közbeszerzési eljárásban AT lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott KD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. AK a kieg. táj. teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.

5) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az AT (közös ajánlat esetén valamennyi AT) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. (EKR űrlap)

7) Értékelés szempontjának megjelölése: legjobb ár-érték arány. Az értékelés módszere: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás 2. értékelési részszempont: pontkiosztás 3. értékelési résszempont: pontkiosztás 4. értékelési résszempont: arányosítás 5. értékelési résszempont: pontkiosztás 6. értékelési szempont: arányosítás

Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0-100 pont. Részletek a KD-ban.

8) AT-nek jelen eljárásban NEM kell ártáblázatot becsatolnia, nettó ajánlati árát a felolvasólapon kell feltüntetnie. AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy a megadott darabszámon változtatni nem lehet! AT-nek a felolvasólapon az összesített ajánlati árat kell megadniuk nettó Ft értékben. Az összesített ajánlati árat egész szám pontossággal kell megadni.

AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a műszaki minimum követelményeknek való megfelelés a cégszerűen aláírt, kitöltött műszaki specifikációt, amelyet Ajánlatkérő a Gazdasági Szereplők rendelkezésére bocsát a közbeszerzési dokumentumok részeként.

A megajánlott termékek vonatkozásában AT-nek meg kell jelölnie a megajánlott termékek megnevezését, gyártóját, gyártói cikkszámát, származási helyét. (EKR űrlap)

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet alapján az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt.

9) A közb. eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Az ajánlat benyújtásának a helye: EKR. Az elektronikusan megküldött ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

10) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján.

11) AK jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

12) Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, az AK - ha az összegezésben megjelölésre került - a következő legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést.

13) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös AT-től is megköveteli.

14) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárásban az M/1. alkalmassági követelményt szigorúbban határozott meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.

15) AT-nek csatolnia kell a szerződés kitöltése érdekében egy, az AT adatait tartalmazó nyilatkozatot.

16) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 44. § alapján az üzleti titokról.

17) Az ajánlathoz csatolni kell az AT v. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. Részletek a KD-ban.

18) AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes AT köteles a szerződéskötést megelőzően AK rendelkezésére bocsátani. A nyilatkozattétel elmaradása (illetve amennyiben a szervezet a nyilatkozata alapján nem minősül átláthatónak) az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

19) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását.

20) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy a kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

21) Tekintettel arra, hogy a besz. tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megb. indított közös közb. eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontófeltételt köti ki: Megrendelő szerződéses köt. kizárólag a Ptk. 6:116. § (2) bek. szerinti, arra vonatkozó bontó felt. vállal, hogy amennyiben a besz. tárgyára vonatkozóan a közp. közbeszerzési rendszerben, összevont közbesz. eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbesz. eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a közp. közös vagy összevont közbesz. rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

Folytatás: VI.4.3) pontban

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.3.) pont folytatása:

22) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.

23) Jelen ajánlati felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak.

24) FAKSZ: Támis Norbert (00109), tamisnorbert@gmail.com

25) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat. Részletek a KD-ban.

26) Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az Ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani

27) Ajánlatkérő a IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban megjelölt időtartam alatt 60 naptári napot ért.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/02/2022