Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Bauleistung - 98242-2020

Submission deadline has been amended by:  239252-2020
28/02/2020    S42

Polen-Poznań: Bau von Theatern

2020/S 042-098242

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
Postanschrift: ul. Fredry 9
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-701
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Szymanowski
E-Mail: sekretariat@opera.poznan.pl
Telefon: +48 616590200
Fax: +48 616393989
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://opera.poznan.pl/pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://opera.poznan.pl/pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu

Referenznummer der Bekanntmachung: 332/01/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45212322 Bau von Theatern
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia, składają się: roboty budowlane podstawowe część A – modernizacja sceny Teatru Wielkiego w Poznaniu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45262500 Maurerarbeiten
45410000 Putzarbeiten
45432110 Bodenverlegearbeiten
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45317300 Elektroinstallationsarbeiten für Stromverteilungsanlagen
45232460 Sanitäre Anlagen
45331210 Installation von Lüftungsanlagen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45400000 Baufertigstellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia, składają się: roboty budowlane podstawowe część A – modernizacja sceny Teatru Wielkiego w Poznaniu:

1) projekt wykonawczy (branża: ochrona przeciwpożarowa, technologia sceny, konstrukcje budowlane, mechanika sceny, elektryczna, oświetlenie technologiczne, sanitarna, niskoprądowa, elektroakustyka i akustyka budowlana), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

2) projekt budowlany (tom I – Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowalny; tom II – Projekt ochrony pożarowej, Projekt instalacji elektrycznej, Projekt instalacji sanitarnych) wraz z załącznikami przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża: ochrona przeciwpożarowa, technologia sceny, konstrukcje budowlane, mechanika sceny, elektryczna, oświetlenie technologiczne, sanitarna, niskoprądowa, elektroakustyka i akustyka budowlana), przygotowana przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

4) przedmiar robót (branża: ochrona przeciwpożarowa, technologia sceny, konstrukcje budowlane, mechanika sceny, elektryczna, oświetlenie technologiczne, sanitarna, niskoprądowa, elektroakustyka i akustyka budowlana), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

5) decyzja nr 601/2018 z dnia 28.3.2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (data ostateczna z dnia 12.4.2018 r.)

6) pozwolenie nr 29/2018 Na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 12.01.2018 r.;

7) postanowienie nr 285-2/2017 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.11.2017 r.;

8) postanowienie nr 285-3/2017 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.11.2017 r.

Roboty budowlane w ramach prawa opcji część B – system elektronicznej muszli koncertowej:

1) projekt wykonawczy (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

3) przedmiar robót (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

4) pozwolenie nr 570/2018 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 13.6.2018 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 14/02/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji. Prawo opcji polega na tym, że w przypadku, gdy Zamawiający będzie posiadł środki finansowe w wysokości zapewniającej możliwość finansowania robót w ramach prawa opcji (część B), po cenie określonej przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiający skorzysta z prawa opcji.

Roboty budowlane w ramach prawa opcji część B – system elektronicznej muszli koncertowej:

1) projekt wykonawczy (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

3) przedmiar robót (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

4) pozwolenie Nr 570/2018 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 13.6.2018 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 ustawy oraz spełniają warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej i zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 6.2.1 SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej: 5 000 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej: 10 000 000,00 PLN.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów:

a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 6.2.2. SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako Kierownik budowy (koordynatora kierowników robót), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie, która w ciągu ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika budowy przy minimum 2 zakończonych realizacjach (budowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji) obiektów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 122 lub 123 lub 124 lub 126 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) o wartości jednej realizacji minimum 10 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

b) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi, w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, posiadającą minimum 10-letnie doświadczenie, która w ciągu ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika robót przy minimum 2 zakończonych realizacjach (budowie, remoncie lub modernizacji) obiektów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 122 lub 123 lub 124 lub 126 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), które obejmowały wykonanie robót elektrycznych o wartości każdej z robót elektrycznych 1 000 0000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

c) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w ciągu ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej przy minimum 2 zakończonych realizacjach (obejmującej wentylację oddymiającą), klimatyzacji oraz instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych obiektów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 122 lub 123 lub 124 lub 126 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, o wartości każdej z robót sanitarnych minimum 1 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

d) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót mechaniki sceny, która posiada wykształcenie wyższe techniczne na kierunku mechanika lub pokrewnym oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty ukończenia studiów wyższych) i w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach dotyczących wykonania mechaniki scenicznej, z minimum 15 osiami napędów mechaniki górnej oraz zapadni scenicznych mechaniki dolnej;

e) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót systemu sterowania, która jest certyfikowanym specjalistą bezpieczeństwa funkcjonalnego i w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach dotyczących wykonania sterowania mechaniką sceny w obiektach kultury z minimum 15 osiami napędów mechaniki górnej;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

f) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót instalacji teletechnicznych, która w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach dotyczących Systemów Sygnalizacji Pożaru dla obiektów użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 10 000 m3;

g) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót akustyki i elektroakustyki, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty ukończenia studiów wyższych, która w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach akustyki budowlanej, systemu elektroakustycznego wykorzystującego cyfrową sieć foniczną oraz systemu inspicjenta dla obiektów kultury z widownią o minimum 500 miejscach, typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie (klasa 1261, zgodnie z Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), w tym dla co najmniej 1 obiektu zabytkowego i 1 obiektu operowego;

h) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków Nr 29/2018 z dnia 12.1.2018 i Nr 570/2018 z dnia 13.6.2018 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

i) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

1. min. 1 robotę budowlaną, która w swym zakresie obejmowała budowę, rozbudowę, przebudowę lub kompleksowy remont obiektu kubaturowego sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 121 lub 122 lub 123 lub 124 lub 126 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) o wartości całości roboty budowlanej min. 20 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

2. min. 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie obiektu kubaturowego objętego ochroną właściwego konserwatora zabytków o wartości całości robót budowlanych min. 10 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

3. min. 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie lub budowie lub rozbudowie obiektu kultury z widownią o minimum 500 miejscach, typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie wraz z technologią sceniczną (klasa 1261, zgodnie z Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) o wartości całości robót budowlanych min. 5 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT, oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 6.2.3. SIWZ

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określa szczegółowo wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Warunki zmiany umowy określono w paragrafie 16 wzoru umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: https://aukcje.uzp.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawarto w pkt 14 SIWZ i na stronie https://aukcje.uzp.gov.pl.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/04/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/04/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego w siedzibie Zamawiającego, w pokoju dyrektora działu technicznego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

a) formularz ofertowy wraz z formularzem cenowy – według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ;

b) zestawienie parametrów wymaganych – tabele wyposażenia – według wzorów załącznika nr 12 do SIWZ.

Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

b) formularz cenowy zapisany w formacie danych xls. (plik excel) – pomocniczo i nie musi być podpisany, tożsamy z wersją, o której mowa w ppkt. a) – w przypadku rozbieżności między formularzem cenowym stanowiącym treść oferty, a formularzem cenowy zapisanym w formacie danych xls. (plik ecxcel), pierwszeństwo ważności ma formularz cenowy zawarty w formularzu ofertowym jako treść oferty.

c) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru załącznika 10 (jeśli dotyczy);

d) jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.

2. Wadium

2.1. Ustala się wadium w wysokości 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

2.2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:

— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Santander Bank Polska IV Oddz. w Poznaniu 64 1090 1476 0000 0001 4234 0626,— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 3 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie dla robót podstawowych część A.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które są zgodne z przedmiotem zamówienia na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.

Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych aktualnie w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług co przewidziane jest w ramach zakresu zamówienia podstawowego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy, jak dla postępowań o wartości równej lub wyższej od kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym.

5. Terminy na wniesienie odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć, wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI Ustawy.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/02/2020