Bauleistung - 100198-2022

25/02/2022    S40

Nederland-Utrecht: Bouwwerkzaamheden

2022/S 040-100198

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: W.J. Mertens
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telefoon: +316 51887734
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31157396: Vervanging en Renovatie incl. Meerjarig Onderhoud Roertunnel en tunnel Swalmen (A73)

Referentienummer: 31157396
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rijkswaterstaat is als beheerder verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren en presteren van de Roertunnel en de tunnel Swalmen in de A73. Vanaf 2021 zijn een aantal installaties in de Roertunnel en tunnel Swalmen einde levensduur.

De Roertunnel en tunnel Swalmen maken onderdeel uit van het programma Vervanging en Renovatie (VenR). De VenR opgave is gepland in 2023.

Op hoofdlijnen omvat de opdracht het ontwerpen en vervolgens vervangen en/of renoveren van een aantal tunneltechnische installaties en het realiseren van meerjarig onderhoud voor, gedurende en na de vervanging en renovatie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 36 994 757.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71334000 Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
45233100 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL42 Limburg (NL)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Swalmen en Roermond

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot twee keer verlengen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 057-142960
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31157396: Vervanging en Renovatie incl. Meerjarig Onderhoud Roertunnel en tunnel Swalmen (A73)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/02/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Croonwolter&dros B.V.
Nationaal identificatienummer: 64954153
Postadres: Marten Meesweg 25
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3068 AV
Land: Nederland
Telefoon: +31 889233344
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 994 757.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/02/2022