Services - 100284-2015

Afficher la vue résumée

21/03/2015    S57    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Servicii de cercetare

2015/S 057-100284

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Teamnet International
Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 22, etaj 7, sectorul 5
În atenția: Radu Bogdan Nedelcu
050881 Bucuresti
România
Telefon: +40 213116631
E-mail: robonet@teamnet.ro
Fax: +40 213116636

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: societate privata
I.3)Activitate principală
Altele: IT
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achizitie servicii cercetare contractuala, cunostinte tehnice si brevete in cadrul proiectului „Sistem autonom naval”, cod SMIS 50130.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 8: Servicii de cercetare – dezvoltare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Bucuresti.

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Se vor achizitiona: servicii de cercetare contractuala, cunostinte tehnice, brevete.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

73110000, 71335000, 79120000, 79121000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 3 066 015 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 4 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare: 61 320,30 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin oricare din urmatoarele modalitati:
-instrument de garantare irevocabil emis, în conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va contine cel putin informatiile cuprinse în Form. nr. 10;
-virament bancar in contul Teamnet International, RO73RZBR0000060016557046,deschis la Raiffeisen Bank Lujerului, cu conditia confirmarii acestuia de banca emitenta pana la data prevazuta pentru depunerea ofertelor.
Garantia de participare va fi depusa în original, la sediul autoritatii contractante si in copie in SEAP pâna la termenul limita pentru depunerea ofertelor.
Atentie: Pentru calculule echivalentei garantiei în alta moneda decât Lei se va avea în vedere cursul comunicat de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare.
In cazul asocierii, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii, mentionandu-se ca se va acoperi in mod solidar de catre toti membrii aocierii.Garantia de participare emisa in alta limba decât româna va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba româna. În cazul în care dovada constituirii garantiei de participare nu este prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor, precum si în cazul în care nu este constituita în cuantumul, forma si având perioada de valabilitate prevazute mai sus, oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa. Se vor respecta prevederile art.18 din HG nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Cuantumul garantiei de buna executie este in procent de 10 % din valoarea contractului, fara TVA.
Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006
Ofertantul declarat castigator trebuie sa intocmeasca garantia de buna executie a contractului, in conditiile mai sus mentionate, cel tarziu in termen de 15 zile de la semnarea contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Se vor respecta prevederile art. 92 alin (2) din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
POSCCE, AXA Prioritara I, DMI 1.3„Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”,OP1.3.1„Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international”.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Se vor prezenta urmatoarele documente:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 – Formular nr. 1,
Cazierul fiscal si judiciar pentru operatorul economic - Documentul va fi prezentat in oricare dintre formele urmatoare: original/ copie legalizata / copie "conform cu originalul",
Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formular nr. 2
Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii catre bugetul de stat scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita pentru depunerea ofertelor.
Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii catre bugetul local, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita pentru depunerea ofertelor.
Daca procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006, cu respectarea prevederilor art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/2010 - Formular nr. 3
Declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 69 1 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formular nr. 4
Persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante:
Padiu Bogdan – Director General, Nedelcu Radu Bogdan – Reprezentant legal imputernicit, Dimulescu Mariana-Meri – Director Financiar.
Atentie:
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
Operatorii economici straini au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna, pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, conform cerintelor stabilite de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala valabil pentru anul in curs (evitarea dublei impuneri) ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu pâna la data semnarii contractului de achizitie. Se va prezenta: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul constatator se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnata de reprezentantul/imputernicitul operatorului economic.
Atentie:
In cazul persoanelor fizice autorizate: se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
In cazul persoanele juridice straine: se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate în limba româna ale documentelor solicitate.
Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea, pentru conformitate, a documentul in original/copie legalizata.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta 1:
Ofertantul va prezenta informatii cu privire la media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Se va prezenta:
-Fisa de informatii generale-Formular nr. 5
-Doc. suport din care va rezulta cifra de afaceri globala pentru fiecare dintre ultimii 3 ani, precum: bilanturi contabile sau orice documente edificatoare.
Atentie:
Cursul de ref. pt calculul echivalentei este curs mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pt. anii 2012, 2013 si 2014.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerinta nr. 1: Experienta similara
Ofertantul va prezenta informatii cu privire la principalele servicii prestate în ultimii 3 ani.
Cerinta 2: Informatii privind subcontractantii si/sau, dupa caz, asociatii
Se va prezenta lista cuprinzând subcontractantii/asociatii cu specializarea acestora. Lista va fi semnata si stampilata de catre ofertant, precum si de fiecare subcontractant/asociat în parte. Daca pentru îndeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea/asocierea, ofertantul va completa cu „Nu este cazul” în cadrul formularului cerut.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Se va prezenta:
-Lista privind principalele servicii prestate în ultimii 3 ani-Formular nr. 6
Atentie:
Cursul de ref. pt calculul echivalentei este curs mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pt. anii 2012, 2013 si 2014.
Se va prezenta:
-Lista cuprinzand subcontractantii/asociatii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant si de fiecare subco./asociat in parte al acestuia) - Formular nr. 7.
Atentie:
In cazul unei asocieri, cerintele ref. situatia econ.-financiara si capacit. tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, restul cerintelor de calificare fiind indeplinite de fiecare asociat, conf. partilor din contract pe care le va executa in conf. cu acordul de asociere prezentat. Ofertantii vor prezenta doc. relevante din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective. In aest sens, acordul de asoc. trebuie sa contina cel putin:
-faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta
-nominalizarea liderului asoc., a membrilor asocierii, impreuna cu date de identific. ale acestora
-comunicarile dintre autorit. contractanta si membrii asocierii in cadrul procedurii de atribuire se vor face cu liderul asoc.
-partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat
Resurs. materiale si umane ale subco declarati se iau in considerare pt partea lor de implicare in contractul ce va fi indeplinit, daca sunt prezentate doc. relevante de ofertant.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: Elementul ofertei ce va face obiectul licitatiei electronice este pretul total fara TVA al ofertei - Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.
- Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.
- Durata unei runde: 1 (una) zi.

- informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la etapa finala de licitatie electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online in SEAP si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http://www.e-licitatie.ro(SEAP)

- Pasul minim obligatoriu de licitare (in procent care se va aplica la valoarea estimate sau in suma fixa calculat prin aplicarea procentului la valoarea estimata): 0,01 %;
- ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Nu;
- ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret: Nu.;
- ofertantii vor avea la dispozitie informatiile privind pozitia pe care o ocupa in clasament pe parcursul desfasurarii rundei de licitatie electronica: Da.
- licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului (in ultimul minut al rundei): Da
- ofertantii participanti la faza finala de licit. electronica nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 24.4.2015 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.4.2015 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22.5.2015 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): POSCCE, AXA Prioritara „Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”, DMI 1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, OP 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international”.
VI.3)Informații suplimentare
Modalitatea de departajare a ofertelor egale situate pe primul loc cu acelasi pret: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16.3.2015