Lieferungen - 101200-2020

02/03/2020    S43

България-Велико Търново: Зареждащи устройства

2020/S 043-101200

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Велико Търново
Национален регистрационен номер: 000133634
Пощенски адрес: пл. „Майка България“ № 2
Град: Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: инж. Динко Кечев, Надя Петрова, Александър Колев
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Телефон: +359 62619506/ +359 62619229/ +359 62619228
Факс: +395 62619231
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/776
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/776
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Общински център за услуги и информация на гражданите
Национален регистрационен номер: 000133634
Пощенски адрес: пл. „Майка България“ № 2
Град: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: Иво Лазаров
Телефон: +359 62619108
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Факс: +359 62619231
код NUTS: BG321 Велико Търново
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/776
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
31158000 Зареждащи устройства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В рамките на предмета на обособена позиция № 1 се предвижда да бъде доставена 1 брой зарядна станция за електрически автобуси с мощност минимум 120 kW и не повече от 400 kW, правотокова, отговаряща на нормите за зареждане на електрически превозни средства и Директива 2014/35/ЕС или еквивалент — изходен куплунг (към превозното средство) — стандарт CCC S2 или еквивалент — стандартно трифазно захранване (380 V, 50 Hz).

В рамките на предмета на обособена позиция № 2 се предвижда да бъде доставено специализирано оборудване и съоръжения за диагностика, поддръжка и текущи ремонти на електробуси, марка Alfabus, модел ECITY L08. Предвидена е доставка на софтуер за диагностика на различни модули от електробусите, ръководства за ремонт и ежедневна поддръжка на електробусите, оборудване за диагностика.

Моделът на електробуса е определен след проведена обществена поръчка с уникален номер 04683-2019-0001 с възложител „Организация на движението паркинги и гаражи“ ЕООД.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на зарядна станция

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31158000 Зареждащи устройства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Територията на град Велико Търново, ул. „Беляковско шосе“ № 8, ПИ с идентификатор 10447.506.333 и обектите на избрания изпълнител

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В рамките на предмета на обособена позиция № 1 се предвижда да бъде доставена 1 брой зарядна станция за електрически автобуси с мощност минимум 120 kW и не повече от 400 kW, правотокова, отговаряща на нормите за зареждане на електрически превозни средства и Директива 2014/35/ЕС или еквивалент — изходен куплунг (към превозното средство) — стандарт CCC S2 — стандартно трифазно захранване (380 V, 50 Hz).

Забележка: Навсякъде, където е посочен стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по чл. 48, ал. 2 от ЗОП и конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти чл. 49, ал. 2 от ЗОП, следва да се чете „или еквивалентно/и“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П1 — мощност на зарядната станция / Тежест: 20т.
Критерий за качество - Име: П2 — гаранционни условия на доставената зарядна станция / Тежест: 30т.
Цена - Тежест: 50т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г., № ДБФП BG16RFOP001-1.009-0005-C01

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електробуси

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38548000 Инструменти за превозни средства
34224200 Резервни части за други превозни средства
34640000 Автомобилни части
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Територията на град Велико Търново, ул. „Беляковско шосе“ № 8, ПИ с идентификатор 10447.506.333 и обектите на избрания изпълнител

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В рамкките на предмета на обособена позиция № 2 се предвижда да бъде доставено специализирано оборудване и съоръжения за диагностика, поддръжка и текущи ремонти на електробуси, марка Alfabus, модел ECITY L08. Предвидена е доставка на софтуер за диагностика на различни модули от електробусите, ръководства за ремонт и ежедневна поддръжка на електробусите, оборудване за диагностика.

2.1. Оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за обслужване, диагностика и ремонт на тяговия електродвигател (в рамките на регламентираните от производителя).

2.2. Оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за обслужването и ремонта на високоволтовата система и тяговата батерия (в рамките на регламентираните от производителя).

2.3. Оборудване за диагностика на пневматичните системи (в рамките на регламентираните от производителя).

2.4. Ръководство за експлоатация и ежедневно обслужване на английски и български език (за всеки автобус) (3 броя комплекти).

2.5. Ръководство на оборудването за диагностика на английски и български език (минимум 2 бр.).

2.6. Ръководство на английски и български език за минимум поддръжка и ремонт на тягов електромотор, редукторна кутия, трансмисия (или на всички компоненти) (3 броя комплекти).

2.7. Ръководство за периодично техническо обслужване на английски и български език (мин. 2 бр.).

2.8. Пълен каталог за резервни части със съответните каталожни номера за поръчка на английски и български език, както и в електронен формат на електронен носител във формат, позволяващ търсене на съответна резервна част (минимум 2 бр.).

Забележка: Навсякъде където е посочен стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по чл. 48, ал. 2 от ЗОП и конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти чл. 49, ал. 2 от ЗОП, следва да се чете „или еквивалентно/и“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П1 — гаранционни условия на доставеното оборудване / Тежест: 40т.
Цена - Тежест: 60т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г., № ДБФП BG16RFOP001-1.009-0005-C01

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя критерии, отнасящи се до годност или правоспособност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя критерии, отнасящи се до икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя критерии, отнасящи се до икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя критерии, отнасящи се до технически и професионални възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя критерии, отнасящи се до технически и професионални възможности.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за всяка от обособените позиции.

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Плащанията за дейностите в обхвата на поръчката ще се извършват под формата на авансово и окончателно плащания и в съответствие с ценовото предложение на участника, както следва:

1. Аванс в размер до 35 % от: ст-та по договора се получава от изпълнителя след представяне на гаранция за авансово предоставени средства при условията на чл. 111 от ЗОП за целия размер на заявения аванс.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/04/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 28/10/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/04/2020
Местно време: 14:00
Място:

Административната сграда на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят изисква от определения за изпълнител да предоставят гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора и авансово предоставените средства. Гаранцията за аванс се предоставя, в случай че участникът, определен за изпълнител, е заявил че желае получаване на авансови средства. Гаранцията за аванс е за цялата сума на предоставения аванс.

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС по съответната обособена позиция. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е за целия размер на тези средства и се освобождава до 3 дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранциите може да бъдат представени в една от следните форми:

1. парична сума по сметка на Община В. Търново в „Общинска банка“ АД — ФЦ В. Търново: BG97SOMB91303324758001, BIC код: SOMBBGSF;

2. банкова гаранция в оригинал, безусловна и неотменима, да съдържа задължение на банката гарант да извърши плащане при първо писмено искане от възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя, и да се поддържа валидна за срока на действие на договора;

3. застраховка в оригинал, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в която възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), да бъде със срок на валидност за срока на действие на договора.

Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за изпълнение и авансово предоставените средства.

Възложителят заплаща цената за изпълнение на договора по банков път. Условията за плащане са подробно разписани в проекта на договора.

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят няма да прилага чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Освен на това основание участник се отстранява от процедурата и на следните основания:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 72, ал. 4 от ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица;

5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

7. участници, за които е налице обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон;

8. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/02/2020