Marché de travaux - 101745-2018

07/03/2018    S46

België-Antwerpen: Werkzaamheden aan intercityspoorwegen

2018/S 046-101745

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 041-090566)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INFRABEL - Directie Asset Management - Area North-East
Postadres: Koningin Astridplein 27
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
Contactpersoon: TUC RAIL NV, via het forum Q&A aan het adres van het kopersprofiel
E-mail: ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294995

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst: TR783301 - Verhogen, uitrusten en moderniseren van perrons in diverse stopplaatsen

Referentienummer: I-AM (TR)-783301-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234110 Werkzaamheden aan intercityspoorwegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Binnen deze opdracht zullen in 5 stopplaatsen in de area North-East werken worden uitgevoerd.

De opdracht werken binnen deze opdracht bestaat bestaan hoofdzakelijk uit:

 Uitvoeringsstudie per stopplaats, gebruik makend van de in het bestek opgenomen bouwstenen;

 Uitbreken en verwijderen van lage of middelhoge perronboorden en vervangen door verhoogde perronboorden;

 Verwijderen van huidig perronmeubilair;

 Uitbreken van bevloering en afsluitingen;

 Opzoeken en tijdelijk beschermen van kabels;

 Grondverzet;

 (Her)plaatsen van toezichtputten;

 Aanleg van wachtbuizen, buizen en kabels;

 Bevloeringswerken;

 Afwateringswerken;

 Plaatsen van perronmeubilair: schuilhuisjes, zitbanken, dienstregelingsborden, ...

 Plaatsen van perroninstallaties: verlichting, geluidsinstallatie, elektrische installatie, afsluitingen,

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/03/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 041-090566

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het Uniform Europees Aanbestedingsformulier (UEA) werd toegevoegd.