Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 107443-2022

Submission deadline has been amended by:  313710-2022
28/02/2022    S41

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2022/S 041-107443

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postanschrift: ul. Targowa 74
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-734
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jaromir Chojecki
E-Mail: Jaromir.Chojecki@plk-sa.pl
Telefon: +48 224732404
Fax: +48 224732399
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.plk-sa.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: transport kolejowy - zarządzanie liniami kolejowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork–Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150–128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 202 (...)"

Referenznummer der Bekanntmachung: 9090/IRZR2/00278/00213/22/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork – Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31213300 Kabelverteilschrank
31321700 Signalkabel
31682530 Notstromversorgungsaggregate
33124100 Diagnostikausrüstung
34632000 Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
34632200 Elektrische Signaleinrichtungen für den Eisenbahnverkehr
39130000 Büromöbel
45000000 Bauarbeiten
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45213320 Bauarbeiten für Gebäude in Verbindung mit dem Eisenbahngüterverkehr
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45231600 Bauarbeiten für Übertragungsnetz
45232300 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Fernsprech- und Fernmeldeleitungen
45232320 Kabelfernsehleitungen
45232410 Kanalisationsarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45312100 Installation von Brandmeldeanlagen
45312200 Installation von Einbruchmeldeanlagen
45312300 Installation von Antennen
45314000 Installation von Fernmeldeanlagen
45314100 Installation von Telefonzentralen
45314300 Kabelinfrastruktur
45400000 Baufertigstellung
45500000 Vermietung von Hoch- und Tiefbaumaschinen und -geräten mit Bedienungspersonal
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Linia kolejowa 202 Lębork – Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork – Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1. Realizacji robót w zakresach:

1) rozbudowa linii na całym odcinku do układu dwutorowego,

2) przebudowa torów w celu przystosowania geometrii do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich z prędkością do 200 km/h oraz pociągów towarowych z prędkością do 120 km/h,

3) zabudowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk),

4) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

5) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

6) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

7) budowa, przebudowa obiektów inżynieryjnych,

8) perony i obiekty kubaturowe,

9) budowa nowych przystanków osobowych,

10) przejścia i przejazdy,

11) likwidacja skrzyżowań linii kolejowej z drogami w poziomie szyn,

12) geologia.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

1) opracowanie projektu wykonawczego branży teletechnicznej i sterowania ruchem kolejowym,

2) wykonanie Operatów Szacunkowych, jeśli zajdzie taka konieczność,

3) pełnienie nadzoru autorskiego.

3. Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

4. Dokumentacji powykonawczej, w tym:

• opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie Instrukcji Ir-3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż,

• opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:

- pikietażu linii i profilu podłużnego linii kolejowej,

- protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi toru,

- numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,

• przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów,

• opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej,

• opracowanie nowych schematów posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III SWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV SWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji Projektowej, stanowiącej Tom V SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający na podstawie art. 257 ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 108 ust. 2 Ustawy, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jeżeli osoba, o której mowa tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy, (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt 8.2 IDW.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający powyższe okoliczności.

4. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 7a do IDW. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji alfa w części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7a do IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także Jednolity Dokument podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7a do IDW, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz z zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW lub innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym oddanie do dyspozycji Wykonawcy przez podmiot udostępniający zasoby niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

7. Wykonawca wskazujący Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeśli są już znani, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 8.4 IDW, składa Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7b do IDW, dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

8. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych a w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie pkt 9.7.1÷ 9.7.3 oraz pkt 9.7.5 dotyczących tych podmiotów.

9. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 znajduje się na stronie internetowej: https://platformazakupowa.plk-sa.pl pod nr postępowania.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 518 000 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 129 000 000,00 PLN

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej:

1. część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, również ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

2. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

3. inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej – jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie wykonał:

a) co najmniej 1 (jedna) robota budowlana, wykonana w ramach jednej umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę nawierzchni torowej na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej gdzie suma długości Budowanych lub Przebudowywanych torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 15 (piętnaście) km , przy czym co najmniej 15 (piętnaście) km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich,

b) co najmniej 1 (jedna) robota budowlana, wykonana w ramach jednej umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej gdzie suma długości Budowanej lub Przebudowywanej sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi dla torów szlakowych i torów głównych zasadniczych, wynosiła łącznie co najmniej 15 (piętnaście) km, przy czym co najmniej 15 (piętnaście) km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich

c) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres których składają się zabudowa lub wymiana co najmniej 15 (piętnastu) rozjazdów kolejowych,

d) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej przy czym Budowa lub Przebudowa obejmowała co najmniej 1 (jeden) tor główny zasadniczy i co najmniej 2 (dwa) tory główne dodatkowe w zakresie nawierzchni, podtorza z odwodnieniem oraz co najmniej 2 (dwa) perony a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji,

e) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) systemu stacyjnych, scentralizowanych komputerowych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 10 (dziesięć) zwrotnic,

f) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) blokady liniowej wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego,

g) Budowa lub Przebudowa co najmniej 3 (trzech) obiektów typu most, wiadukt lub estakada, w tym co najmniej 1 (jeden) most kolejowy lub wiadukt kolejowy, o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 15 (piętnaście) m,

h) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) obiektu typu przejście podziemne dla pieszych pod torami kolejowymi.

Każde wykazane zadanie/ realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW.

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a) Dyrektor kontraktu-1 osoba,

b) Kierownik Budowy–1 osoba,

c) Kierownik robót torowych-1 osoba,

d) Kierownik robót mostowych–1 osoba,

e) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych-1 osoba,

f) Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym- 1 osoba.

Wymagane uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) i doświadczenie ww. osób zostały wskazane w pkt 8.6.2 IDW.

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

3. Dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

a. co najmniej 1 szt.-koparka o pojemności łyżki co najmniej 1,5 m³,

b. co najmniej 1 szt.-koparka dwudrogowa z osprzętem: chwytak, łyżka do skrawania skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8 m³,

c. co najmniej 1 szt.-żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30 t,

d. co najmniej 1 szt.-oczyszczarka tłucznia o wydajności co najmniej 600 m³/h wraz z wagonami taśmociągowymi,

e. co najmniej 1 szt.–automatyczna podbijarka toru,

(...)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu określonych powyżej:

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW);

2. dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane;

3. inne dokumenty – jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2;

4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do IDW);

5. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do IDW);

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do IDW).

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, szczególnie informacje zawarte są w Tomie I SWZ - IDW.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

31 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych)

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 Ustawy.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w pkt 17.1 IDW i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 11.11 ppkt 2 i 3 IDW oraz pkt 11.12 IDW.

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie pomniejszonej o koszty brutto komunikacji zastępczej z zastrzeżeniem postanowień pkt 21 IDW.

5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szczegółowo opisane w pkt 22 IDW.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 58 Ustawy.

W przypadku gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców występujących wspólnie, to przed podpisaniem umowy powinni oni przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców np. umowę konsorcjum lub umowę spółki.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone są w Tomie II SWZ - Warunki Umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania w niniejszej Sekcji, dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawarte są w Sekcji VI.3.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/04/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/04/2022
Ortszeit: 11:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

2.Uwaga do sekcji II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork – Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”.

3.Uwaga do sekcji II.2.7) Termin realizacji Zamówienia: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Szczególnych Umowy.

4.Uwaga do sekcji III.1.3)

f.co najmniej 1 szt. - podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do podrozjazdnic betonowych,

g.co najmniej 1 szt.-stabilizator dynamiczny toru,

h.co najmniej 1 szt.-profilarka tłucznia,

i.co najmniej 1 szt.-profilarka ławy torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji,

j.co najmniej 1 szt.-zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów,

k.co najmniej 1 szt.-pociąg fundamentowo–słupowy,

l.co najmniej 1 szt.-pociąg sieciowy,

m.co najmniej 1 szt.-pociąg do wymiany toru-tj. zespół złożony z kombajnu torowego wraz z wagonami do transportu starych i nowych elementów rusztu torowego lub układarka nawierzchni kolejowej poruszająca się po warstwie podsypki, z przednią częścią maszyny posadowioną na podwoziu gąsienicowym,

n.co najmniej 1 zestaw, w każdym min. 3 szt. wagonów do transportu rozjazdów w blokach,

o.co najmniej 1 szt. - zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania.

Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 9 IDW.

5.Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w dokumentach Zamówienia, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

6.Szczegółowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania Platformy Zakupowej oraz treścią Podręcznika dla Wykonawców i postępowania zgodnie z jego wytycznymi.

7.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności - postaci elektronicznej, podpisana przez osobę upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

8.Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Szczegółowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców.

9.Mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta (3 dni robocze), Zamawiający zaleca aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej został uzupełniony i wysłany przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy są nieodpłatne.

10.Zamawiający informuje, iż Pomoc techniczna w zakresie obsługi Platformy Zakupowej dostępna jest w dni robocze w godz. 8:00-16:00 pod nr tel.: +48 22 576 87 56 lub adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl.

11.W niniejszym postępowaniu komunikacja prowadzona jest drogą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy Zakupowej.

12.Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13.Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu zostały szczegółowo określone w pkt 25 IDW.

14.Dot. sekcji IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej -c.d.:

Po dokonaniu wstępnego badania i oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna jeżeli w Postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

W toku aukcji elektronicznej kryterium licytowanym będzie Całkowita cena brutto.

14.Kryteria oceny ofert: Całkowita cena brutto – waga: 100 %

15.Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w Tomie I SWZ - IDW.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienia umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia Postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do Postepowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu lub wobec treści Dokumentów Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Dokumentów Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z zapisami art. 579- 590 Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/02/2022