Lieferungen - 112838-2018

14/03/2018    S51    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Pawłowice: Diverse Düngemittel

2018/S 051-112838

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
00007972800093
ul. Mielżyńskich 14
Pawłowice
64-122
Polen
Kontaktstelle(n): Roman Kozyra
Telefon: +48 0-65-529-91-92
E-Mail: sekretariat@zdpawlowice.pl
Fax: +48 0-65-529-91-92
NUTS-Code: PL417

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdpawlowice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka organizacyjna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nawóz POLIDAP 18 46 lub równoważny

Referenznummer der Bekanntmachung: 3/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24440000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nawóz POLIDAP 18 46 lub równoważny w ilości 24 ton.

Nawóz równoważny winien spełniać następujące parametry jakościowe:

Nawóz kompleksowy, granulowany.

Nawóz azotowo-fosforowy.

Zawartość: 18 % N azotu w formie NH4.

46 % P2O5 fosforu rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i

wodzie, czyli przyswajalnego

5 % SO3 rozpuszczalnej w wodzie

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na

potrzeby własne.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 39 288.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417
Hauptort der Ausführung:

ZD Pawłowice ul. Mielżyńskich 14 64-122 Pawłowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nawóz POLIDAP 18 46 lub równoważny w ilości 24 ton.

Nawóz równoważny winien spełniać następujące parametry jakościowe:

Nawóz kompleksowy, granulowany.

Nawóz azotowo-fosforowy.

Zawartość: 18 % N azotu w formie NH4.

46 % P2O5 fosforu rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i

wodzie, czyli przyswajalnego

5 % SO3 rozpuszczalnej w wodzie

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na

potrzeby własne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 004-004567
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Nawóz POLIDAP 18 46 lub równoważny

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/03/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Techniczno handlowa Obsługa Rolnictwa TORAL Elzbieta Krupa
ul. Poznańska 65
Gostyń
63-800
Polen
NUTS-Code: PL417
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 39 288.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. W postępowaniu o udzielanie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu na podst. art. 24 ustęp 1 i 5 ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. formularz ofertowy

2. wraz z ofertą Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

a) Oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE,

c) Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert,

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

e) Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

6. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej,

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – Załącznik nr 4 do SIWZ,

7. dowód wniesienia wadium – kopia potwierdzona

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2018