Lieferungen - 112945-2018

14/03/2018    S51    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Pipelines

2018/S 051-112945

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 031-067196)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
350653461
al. Jana Pawła II 188
Kraków
30-969
Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Sułkowska-Sajdak
Telefon: +48 126465430
E-Mail: Iwona.Sulkowska@mpec.krakow.pl
Fax: +48 126465436
NUTS-Code: PL214

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpec.krakow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy rur i elementów sieci preizolowanych na potrzeby MPEC S.A. w Krakowie na okres 2 lat

Referenznummer der Bekanntmachung: IZ/U/1/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44161000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rur i elementów sieci preizolowanych spełniających wymagania techniczne szczegółowo określone w Części II SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia zwanej dalej OPZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, że orientacyjna ilość zamówień w ciągu roku 2017 wyniosła na poziomie 40 dostaw. Dostawy odbywały się ze średnią częstotliwością co 2 tygodnie.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przewiduje zastosowanie w postępowaniu art. 24 aa ustawy Pzp,

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/03/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 031-067196

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Zgodnie z SIWZ pkt 8 Przesłanki wykluczenia Wykonawców.

8.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp:

Zgodnie z pkt 9 SIWZ Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ’’.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:

1) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.7. SIWZ;

2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymienione w punkcie 10.9 SIWZ, jeżeli zakres wymaganych w punkcie 10.9 SIWZ informacji nie wynika z Zobowiązań (jeżeli dotyczy);

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

6) Aktualną aprobatę techniczną lub krajową ocenę techniczną oraz deklarację zgodności z aprobatą lub oceną dla materiałów preizolowanych.

7) Zaświadczenie lub certyfikat z badań wykonanych na rurze producenta przez niezależne certyfikowane laboratorium zgodnie z najnowszą normą odnośnie wymagań technicznych izolacji i zespołu rurowego.

9) Wyniki badań jakości złącza preizolowanego (test w skrzyni z piaskiem) zgodnie z normą PN-EN ISO 489 na 100 cykli, jeśli aprobata techniczna lub krajowa ocena techniczna nie zawiera takiego badania.

Cd. w sekcji VII.2) Inne dodatkowe informacje

muss es heißen:

Zgodnie z SIWZ pkt 8. Przesłanki wykluczenia wykonawców.

8.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp:

Zgodnie z pkt 9 SIWZ Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

a) Nie podlega wykluczeniu;

b) Spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ’’. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca składa:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem. W sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, zamawiający pobiera go samodzielnie z tej bazy danych.

d) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

e) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

f) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

g) Aktualną aprobatę techniczną lub krajową ocenę techniczną oraz deklarację zgodności z aprobatą lub oceną dla materiałów preizolowanych.

h) Zaświadczenie lub certyfikat z badań wykonanych na rurze producenta przez niezależne cert. labor. zgodnie z najnowszą normą odnośnie wymagań technicznych izolacji i zespołu rurowego.

i) Wyniki badań jakości złącza preizolowanego zgodnie z normą PN-EN ISO489 na 100 cykli.

Pozostałe zapisy znajdują się w pkt 9.7 do 9.13 SIWZ.

Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:
muss es heißen:

Zgodnie z SIWZ pkt 8 Przesłanki wykluczenia Wykonawców.

8.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp:

Zgodnie z pkt 9 SIWZ Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ’’.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:

1) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.7. SIWZ;

2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymienione w punkcie 10.9 SIWZ, jeżeli zakres wymaganych w punkcie 10.9 SIWZ informacji nie wynika z Zobowiązań (jeżeli dotyczy);

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Cd. w sekcji VII.2) Inne dodatkowe informacje

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 27/03/2018
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 29/03/2018
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 27/03/2018
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 29/03/2018
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: