Dienstleistungen - 113297-2018

14/03/2018    S51    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Archivierung

2018/S 051-113297

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
Warszawa
00-874
Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Lipska
Telefon: +48 223758975
E-Mail: przetargidpr2@gddkia.gov.pl
Fax: +48 223758788
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.gddkia.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Archiwizacja dokumentów i obsługa Archiwum Zakładowego w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Referenznummer der Bekanntmachung: DPR.DPR-2.2413.31.2017.BDG.0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79995100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług archiwistycznych w pomieszczeniach Archiwum Zakładowego Centrali GDDKiA w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2016.1506 t.j. z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2015.1743), Instrukcji Kancelaryjnej GDDKiA, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt GDDKiA, Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w GDDKiA. Zakres czynności Wykonawcy - w szczególności sukcesywna archiwizacja kat. „A” i kat. „B”, obsługa Archiwum Zakładowego Centrali GDDKiA, przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego oraz brakowanie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
50324100
63710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Warszawa i/lub Opacz Kolonia.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługi archiwistyczne w pomieszczeniach Archiwum Zakładowego Centrali GDDKiA w Warszawie zgodnie przepisami ustawy z dnia 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2016.1506 t.j. z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2015.1743), Instrukcji Kancelaryjnej GDDKiA, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt GDDKiA, Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w GDDKiA. W przypadku zmiany przepisów ogólnie obowiązujących i/lub przepisów wewnętrznych GDDKiA, Wykonawca będzie wykonywać usługi archiwistyczne zgodnie z nowymi przepisami. Zmiana tych przepisów nie będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Obecnie pomieszczenia Archiwum Zakładowego Centrali GDDKiA znajdują w budynkach zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Wroniej 53 i ul. Instytutowej 1. Zamawiający planuje oddanie do użytku w I kw. 2019 roku nowego magazynu Archiwum Zakładowego Centrali GDDKiA w miejscowości Opacz Kolonia przy ul. Środkowej35 C i przeniesienie do tego magazynu materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z magazynów przy ul. Wroniej 53 i ul. Instytutowej 1. Zamawiający nie wyklucza, że część materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej pozostanie w magazynie przy ul. Wroniej 53. Po przeprowadzce Wykonawca będzie wykonywać usługi archiwistyczne w pomieszczeniach Archiwum Zakładowego Centrali GDDKiA w miejscowości Opacz Kolonia przy ul. Środkowej 35 C i ewentualnie w Warszawie przy ul. Wroniej 53, jeżeli materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna pozostaną w tym magazynie.

1. Archiwizacja.

Sukcesywna archiwizacja materiałów archiwalnych kat. „A” i dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” poprzez czynności opisane w OPZ.

2. Bieżąca obsługa (prowadzenie) archiwum.

Bieżąca obsługa (prowadzenie) Archiwum Zakładowego Centrali GDDKiA poprzez czynności opisane w OPZ.

3. Przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.

Przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego odbywać się będzie zgodnie z zasadami i trybem opisanym w OPZ. Liczba wyjazdów do magazynu na ul. Instytutowej1, związanych z wypożyczeniem akt w okresie ostatnich trzech lat wynosiła średnio 5 wyjazdów miesięcznie(60 wyjazdów rocznie), z zastrzeżeniem, że intensyfikacja wyjazdów była uzależniona od potrzeb komórek organizacyjnych.

4. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Dokumentacja przeznaczona do brakowania będzie przygotowywana i brakowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2015.1743) oraz Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w GDDKiA. Wydzielanie dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia będzie przeprowadzane zgodnie z procedurą opisaną w OPZ.

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie wewnętrzne przepisy i instrukcje oraz informacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy na czas realizacji usługi wstęp do pomieszczeń Archiwum Zakładowego Centrali. Zamawiający upoważni Wykonawcę do pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń archiwalnych udostępnionych w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Pobieranie i zdawanie kluczy będzie następowało u pracowników ochrony budynku. Pracownik Wykonawcy każdorazowo będzie potwierdzał pobranie i zdanie kluczy wpisem w książce. Materiały biurowe, narzędzia, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do wykonania usługi, worki na śmieci i środki czystości niezbędne do utrzymania czystości oraz transport zapewni Wykonawca.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIS.10.01.00-00-0302/16
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 005-007095
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587700
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2018