Lieferungen - 113740-2021

Submission deadline has been amended by:  142497-2021
05/03/2021    S45

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Schrämmaschinen für Kohle oder Stein

2021/S 045-113740

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postanschrift: Towarowa 1
Ort: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-330
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Norbert Ceglarek
E-Mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Telefon: +48 327564944
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.jsw.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakupy.jsw.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Najem ośmiu nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”

Referenznummer der Bekanntmachung: 10/P/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43122000 Schrämmaschinen für Kohle oder Stein
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Najem ośmiu nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Najem ośmiu nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 1080
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN, co potwierdzać będzie informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie:

— wykonanie dostaw lub dostawy co najmniej 3 kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa bezpośrednio lub pośrednio do zakładu górniczego, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

— posiadanie przez wykonawcę zdolności do wytworzenia lub dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania zamawiającego określone w specyfikacji technicznej (Załącznik nr 1 do SWZ), co potwierdzać będzie złożenie wskazanych tam podmiotowych środków dowodowych.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

— sytuacji finansowej,

— zdolności technicznej.

Na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiający nie będzie stosował podstaw wykluczenia, określonych w art. 108 ust. 1 Pzp.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 97 Pzp w wysokości: 900 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w SWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od przedstawienia zamawiającemu faktury VAT, chyba że wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą, w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu faktury VAT.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia:

— urządzenie nr I – Ruch „Zofiówka” – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr II – Ruch „Borynia” – do 12 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr III – Ruch „Zofiówka” – do 21 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr IV – Ruch „Zofiówka” – do 48 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr V – Ruch „Zofiówka” – do 52 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr VI – Ruch „Zofiówka” – do 56 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr VII – Ruch „Borynia” – do 61 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr VIII – Ruch „Zofiówka” – do 69 tygodni od daty zawarcia umowy.

Okres najmu każdego z urządzeń wynosi: 1 080 dni kalendarzowych, w tym soboty i dni ustawowo wolne od pracy od uruchomienia urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu Zamawiającego z wyłączeniem okresów przewidzianych w § 11 ust. 1 wzoru umowy, których nie zalicza się do okresu najmu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po wstępnym badaniu i ocenie ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

16.2. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto za dobę najmu jednego urządzenia (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt). Szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 225-554597
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 11:00
Ort:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uruchomienie każdego z urządzeń w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego: JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” nastąpi na podstawie pozytywnego, protokolarnego odbioru technicznego w podziemnym wyrobisku zamawiającego do 12 tygodni od daty dostawy kompletnego urządzenia do zakładu Zamawiającego.

Termin zwrotu urządzenia Wykonawcy wynosi do 12 tygodni od upływu okresu najmu (daty zakończenia eksploatacji). Zwrotu przedmiotu zamówienia dokonuje się na terenie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów pomiędzy stronami ze sporządzeniem protokołu zwrotu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/03/2021