Services - 113893-2018

14/03/2018    S51

België-Brussel: Archeologische diensten

2018/S 051-113893

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infrabel - Directie Build
Nationaal identificatienummer: 0869.763.267_246
Postadres: Marcel Broodthaersplein 2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
E-mail: ppcell@tucrail.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301852

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301852
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=I-Build-TR++895304-F05
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=19513
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TR 895304: uitvoeren van proefsleuven en archeologische begeleiding voor opdrachten in Vlaanderen

Referentienummer: I-Build-TR 895304-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351914 Archeologische diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor verschillende projecten Infrabel verspreid over heel Vlaanderen die door TUC RAIL dienen te worden gerealiseerd: uitvoeren van archeologisch onderzoek opgelegd in een programma van maatregelen of in de bijzondere voorwaarden van het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze projecten betreffen o.m. lijntracés voor nieuwe spoorlijnen al dan niet naast bestaande spoorlijnen, bouw tunnel of brug voor het afschaffen van een overweg, aanleg of aanpassingen aan een (bestaande) spoorbundel, aanleg hydraulica, bouw bufferbekkens, bouw van een gebouw, enz.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaamse Gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raamovereenkomst omvat:

1) Voor projecten waar een programma van maatregelen volgens de ‘Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren’ beschikbaar is:

(a) Het uitvoeren van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (bijvoorbeeld proefsleuven);

(b) Het opstellen van de (archeologie) nota op basis van een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem;

(c) Het indienen van de (archeologie) nota bij het Agentschap Onroerend Erfgoed en het bekomen van de bekrachtiging van het Agentschap Onroerend Erfgoed;

2) Voor projecten waarvoor we reeds een bouwvergunning bekomen hebben met bijzondere voorwaarden van het agentschap Onroerend Erfgoed:

(a) Het uitvoeren van de archeologische prospectie en opstellen van het eindrapport volgens de bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische prospectie met ingreep in de bodem opgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed:

(b) Dit betreft in principe 2 deelopdrachten, met name:

(i) Aanleg van een 3e en 4e spoor tussen Aalter en Landegem;

(ii) Aanleg van een ringweg rond het dorp Hansbeke;

3) Voor bepaalde projecten omvat de opdracht alleen de archeologische begeleiding (inclusief coördinatie met de uitvoerder van de proefsleuven, de wetenschappelijke begeleiding, organisatie van de nodige vergaderingen en het opstellen van de gevraagde rapporten) conform het programma van maatregelen of de bijzondere voorwaarden Erfgoed. De werken met betrekking tot het volledig toegankelijk maken van het terrein, het uitgraven van de proefsleuven, profielputten en kijkvensters, het terug dichten van de sleuven en het herstel van het terrein gebeurt door een aannemer van een andere opdracht.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan 2 maal stilzwijgend verlengd worden voor telkens 1 jaar.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie selectieleidraad punt 2.2.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Zie selectieleidraad punt 2.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

5 % van de oorspronkelijke aannemingssom

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

De betalingsmodaliteiten zullen in het bestek bepaald worden (deel 2, artikel160).

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Onderneming of tijdelijke handelsvennootschap van ondernemingen.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Eventuele vragen dienen ten laatste 10 dagen voor de uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming gesteld te worden via het Forum “Vraag antwoord” hernomen in het adres van het kopersprofiel.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie artikel 23 van de wet van 17.6.2013, zoals gewijzigd door de wet van 16.2.2017, betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018