Bauleistung - 116001-2019

12/03/2019    S50    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Ruda Śląska: Bauarbeiten

2019/S 050-116001

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Szyb Walenty 32
Ort: Ruda Śląska
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Broniszewski
E-Mail: przetargi@weglokoksenergia.pl
Telefon: +48 607999017

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://weglokoksenergia.pl/zcp/pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT

Referenznummer der Bekanntmachung: ZCP.18.3.06
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych, związanych z „Dostosowaniem istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”. Inwestycja ma za zadanie osiągnięcie na wskazanych przez Zamawiającego kotłach OR-50, OR-32 i WR-15 standardów emisyjnych obowiązujących po wejściu w życie zaostrzonych standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, wymagane gwarantowane parametry techniczne konieczne do uzyskania po realizacji inwestycji i inne szczegóły techniczno-realizacyjne zostały określone w PFU, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111300 Abbauarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45259900 Modernisierung von Anlagen
45251200 Bau von Heizzentralen
45330000 Installateurarbeiten
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
45213250 Bauarbeiten für Industriebauten
30237252 Druckluftentstauber
45351000 Maschinentechnische Installationsarbeiten
71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen
45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen
45223100 Zusammenbau von Metallkonstruktionen
45223200 Bauliche Anlagen
45223800 Montage und Errichtung von Fertigkonstruktionen
45231100 Bauarbeiten für Rohrleitungen
45223210 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen
45262640 Umweltverbesserungsarbeiten
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
90720000 Umweltschutz
45311000 Installation von Elektroanlagen
42961000 Steuerungs- und Kontrollsystem
42522000 Nicht für den Hausgebrauch bestimmte Ventilatoren
45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
48150000 Softwarepaket für die Industrieprozesssteuerung
48960000 Treiber- und Systemsoftwarepaket
44160000 Rohrleitungen, Rohrleitungssysteme, Leitungen, Ummantelungen, Verrohrungen und zugehörige Artikel
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45350000 Maschinentechnische Installationen
45400000 Baufertigstellung
51100000 Installation von elektrischen und mechanischen Einrichtungen
51110000 Installation von elektrischen Einrichtungen
51200000 Installation von Mess-, Kontroll-, Prüf- und Navigationsgeräten
51210000 Installation von Messgeräten
51500000 Installation von Maschinen und Geräten
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71351100 Vorbereitung und Analyse von Bohrkernen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Elektrociepłownia „Mikołaj”, ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie całości prac projektowych i budowlanych, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na budowę, wszelkie wymagane demontaże, wyburzenia, przekładki, wywóz i zagospodarowanie odpadów, zabezpieczenia istniejących budynków, odtworzenia ścian i elewacji w miejscach po demontażach, wykuciach, wyburzeniach, a także w elewacjach (ścianach) przylegających do wyburzanych / demontowanych budynków i obiektów budowlanych, prace budowlane, zagospodarowanie terenu, rozruchy, optymalizacje, ruch próbny, pomiary sprawdzające, dopuszczenie do użytkowania, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”. Całość inwestycji prowadzona przez Wykonawcę w tzw. systemie „pod klucz”, z udziałem Inżyniera Kontraktu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, wymagane gwarantowane parametry techniczne konieczne do uzyskania po realizacji inwestycji i inne szczegóły techniczno-realizacyjne zostały określone w PFU, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa żadnych warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 5 000 000,00 PLN. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego na stronie internetowej NBP w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – pkt 23 Ustawy Pzp, przy czym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp. podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 8 Ustawy Pzp (szczegółowe informacje zawarte w SIWZ).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych). Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy w wysokości 10 %ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wynagrodzenie będzie płatne w ratach za Etapy (kamienie milowe) ukończone przez Wykonawcę i odebrane pozytywnie przez Zamawiającego, po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru poszczególnych etapów (kamieni milowych), zgodnie ze wskazaniami Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Zgodnie z poszczególnymi etapami prac (kamieniami milowymi) zostanie wystawionych pięć faktur. Należne płatności dokonywane będą na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia częściowego wynikającego z danej faktury za poszczególne etapy (kamienie milowe). Szczegóły opisano w załączniku nr 9 do SIWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, to Wykonawcy ci są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Termin realizacji umowy najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. od dnia podpisania umowy. Wynagrodzenie będzie płatne w ratach za Etapy (kamienie milowe) ukończone przez Wykonawcę i odebrane pozytywnie przez Zamawiającego, po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru poszczególnych etapów (kamieni milowych), zgodnie ze wskazaniami Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/05/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/07/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/05/2019
Ortszeit: 11:30
Ort:

Siedziba Organizatora postępowania Węglokoks Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, V piętro, pokój nr 5.64, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zgodnie z SIWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty został w treści SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/03/2019