Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 116044-2022

04/03/2022    S45

Polen-Olsztyn: Personaleinstellung

2022/S 045-116044

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 510884205
Postanschrift: ul. Oczapowskiego 2
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 10 - 719
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Kostrzewa
E-Mail: karolina.kostrzewa@uwm.edu.pl
Telefon: +48 895245111
Fax: +48 895233278
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uwm.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa rekrutacji studentów obcokrajowców na 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie.

Referenznummer der Bekanntmachung: 70/2022/PN/DZP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79600000 Personaleinstellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa rekrutacji studentów obcokrajowców na 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z obszaru Izraela.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Wydział Lekarski Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa rekrutacji studentów obcokrajowców na 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z obszaru Izraela.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 31/07/2022
Ende: 31/07/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria.

Kryterium I : Cena – 50%,

Kryterium II: Liczba kandydatów –30%,

Kryterium III: Doświadczenie członków zespołu rekrutacyjnego –20% .

2. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art.

108 ust. 1 ustawy pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez

zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków

dowodowych tj.:W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed jej złożeniem;

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt

4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego

- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt

4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji;

- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,

ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 7 ustawy PZP zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. w zakresie warunku wskazanego w art. 112 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę przedmiotowo zgodną z przedmiotem zamówienia tj. zrekrutował co najmniej 5 studentów obcokrajowców na studia realizowane w języku angielskim na potrzeby uczelni wyższej / instytucji szkolnictwa wyższego, z krajów Unii Europejskiej. Przez obcokrajowca Zamawiający rozumie każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 7 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 m-cy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do

treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie

umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/04/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/04/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1.1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,

1.2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,

1.3. oświadczenie JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

1.4. wykaz osób do oceny kryterium „doświadczenie członków zespołu rekrutacyjnego” zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.

1.5. wypełnione i podpisane zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy),

1.6. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,

1.7. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty,

1.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

1.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ.

1.10. dowód wpłaty/wniesienia wadium.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony

prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/03/2022