Dienstleistungen - 116044-2022

04/03/2022    S45

Polen-Olsztyn: Personaleinstellung

2022/S 045-116044

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 510884205
Postanschrift: ul. Oczapowskiego 2
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 10 - 719
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Kostrzewa
E-Mail: karolina.kostrzewa@uwm.edu.pl
Telefon: +48 895245111
Fax: +48 895233278
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uwm.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa rekrutacji studentów obcokrajowców na 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie.

Referenznummer der Bekanntmachung: 70/2022/PN/DZP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79600000 Personaleinstellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa rekrutacji studentów obcokrajowców na 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z obszaru Izraela.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Wydział Lekarski Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa rekrutacji studentów obcokrajowców na 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z obszaru Izraela.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 31/07/2022
Ende: 31/07/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria.

Kryterium I : Cena – 50%,

Kryterium II: Liczba kandydatów –30%,

Kryterium III: Doświadczenie członków zespołu rekrutacyjnego –20% .

2. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art.

108 ust. 1 ustawy pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez

zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków

dowodowych tj.:W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed jej złożeniem;

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt

4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego

- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt

4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji;

- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,

ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 7 ustawy PZP zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. w zakresie warunku wskazanego w art. 112 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę przedmiotowo zgodną z przedmiotem zamówienia tj. zrekrutował co najmniej 5 studentów obcokrajowców na studia realizowane w języku angielskim na potrzeby uczelni wyższej / instytucji szkolnictwa wyższego, z krajów Unii Europejskiej. Przez obcokrajowca Zamawiający rozumie każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 7 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 m-cy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do

treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie

umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/04/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/04/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1.1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,

1.2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,

1.3. oświadczenie JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

1.4. wykaz osób do oceny kryterium „doświadczenie członków zespołu rekrutacyjnego” zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.

1.5. wypełnione i podpisane zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy),

1.6. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,

1.7. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty,

1.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

1.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ.

1.10. dowód wpłaty/wniesienia wadium.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony

prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/03/2022