Fournitures - 117121-2020

10/03/2020    S49

Pologne-Varsovie: Robinets, vannes et dispositifs similaires

2020/S 049-117121

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gaz-System S.A.
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Grzelachowska
Courriel: zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Téléphone: +48 618544364
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gaz-system.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://gazsystem.eb2b.com.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Extraction de gaz et de pétrole

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa armatury na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa gazociągu DN500 relacji Goleniów–Police w rejonie rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej

Numéro de référence: ZP/2020/02/0025/POZ
II.1.2)Code CPV principal
42130000 Robinets, vannes et dispositifs similaires
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa armatury na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa gazociągu DN500 relacji Goleniów–Police w rejonie rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Description des prestations:

1. Dostawa armatury na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa gazociągu DN500 relacji Goleniów–Police w rejonie rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 5
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Uwaga do sekcji II.2.5 Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie procentowe:

— cena całkowita brutto oferty – waga 80 %,

— termin realizacji dostawy – waga 20 %.

Uwaga do sekcji II.2.7: Dostawa armatury nastąpi w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie później jednak niż 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Uwaga do sekcji IV.2.6: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt 23) ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 2) i pkt 8) ustawy.

Do oferty składanej za pośrednictwem portalu zakupowego należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego dokumentu (załącznik nr 3 do SIWZ), w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII SIWZ.

Uwaga:

a) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jednolity dokument dotyczący każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zostać złożony, pod rygorem nieważności, w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

b) jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Jednolity dokument dotyczący każdego z podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi zostać złożony, pod rygorem nieważności, w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

c) Zamawiający nie dopuszcza sporządzania i przekazywania elektronicznej kopii jednolitego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14) i 21) ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w dokumentacji postępowania.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie Zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/04/2020
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/04/2020
Heure locale: 10:30
Lieu:

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, POLSKA, budynek C, pokój 005.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U. UE L 119 z dnia 4.5.2016 str. 1 oraz Dz.U. UE L 127 z dnia 23.5.2018, str. 2), dalej zwanego „RODO”:

1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;

2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;

3) pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu;

będzie Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, POLSKA) jako Zamawiający.

Prawa w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w rozdziale VIII SIWZ lub za pośrednictwem portalu zakupowego.

Ze względu na ograniczenia techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w dokumentacji postępowania.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo określone w dziale VI, rozdział 1–3 ustawy.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/03/2020