Services - 11906-2020

10/01/2020    S7

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

2020/S 007-011906

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting – nv van publiek recht
Nationaal identificatienummer: BE0876.515.952
Postadres: Brederodestraat 9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: De heer Sébastien Rodesch
E-mail: s.rodesch@sau.brussels
Telefoon: +32 28993812
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sau.brussels
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vastgoed Beheer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usquare – raamovereenkomst voor het ontwerp en de opvolging der werken van de publieke ruimte van het project Usquare op de site van de voormalige Kazerne van Elsene

Referentienummer: CS-MD-194
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kazerne Fritz Toussaint – Elsene, Rue Fritz Toussaint 8, te 1050 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De door de raamovereenkomst beoogde opdracht wordt uitgevoerd in het kader van de operationele ontwikkeling van het Usquare project. De Brusselse Gewestregering besliste om op die plek een internationale studentenwijk te ontwikkelen. Naast de programma’s met universitaire voorzieningen en dito huisvesting is het ook de bedoeling dat hier gezinswoningen, gemeenschappelijke voorzieningen en een fraaie openbare ruimte komen. De regering belastte de MSI namens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de coördinatie en de operationele implementatie van het Usquare project. Daartoe werd de MSI aangesteld als aanbestedende overheid en bouwheer belast met de uitvoering van deze raamovereenkomst.

Plaats van de dienstverstrekking: Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de site van de Kazerne van Elsene – gelegen aan de Fritz Toussaintstraat 5, te 1050 Elsene.

Duur: de huidige raamovereenkomst is geldig voor een période van 9 jaar.

Omvang van de opdracht: onderhavige opdracht omvat een raamovereenkomst met minstens een volledige opdracht voor het ontwerp en de verwezenlijking van de openbare ruimte van de Usquare site ('Opdracht A').

Binnen de grenzen van onderhavige raamovereenkomst kan de aanbestedende overheid bovendien meerdere aanvullende opdrachten aan de begunstigde toevertrouwen.

Opdracht A: opdracht A betreft de volledige opdracht inzake ontwerp en opvolging van de verwezenlijking van de openbare ruimte van het Usquare project op de site van de voormalige Kazerne van Elsene. De opdracht omvat alle prestaties die bij een dergelijke volledige opdracht horen: de studies betreffende het landschappelijk, stedelijk en milieugebonden ontwerp, het ontwerp van de infrastructuur (openbaar wegennet en diverse netwerken) vereist voor de goede werking van de openbare ruimten, daaronder begrepen alle aansluitingen op de gebouwen ontwikkeld door andere projectteams, maar ook de studies betreffende veiligheids- en gezondheidscoördinatie en tot slot betreffende de opvolging van de uitvoering en de budgetcontrole van de werken.

Aanvullende opdrachten: in de marge van opdracht A kan de aanbestende overheid om de openbare ruimte van de Usquare site aan te leggen diverse studies en aanvullende opdrachten betreffende ontwerp, begeleiding, overleg en/of consultancy bestellen.

Doordat de precieze omvang van die aanvullende opdrachten in dit stadium nog niet kan worden bepaald, kan ook nog geen enkele minimale hoeveelheid worden gewaarborgd.

Voor een meer nauwkeurige beschrijving van de eventuele aanvullende opdrachten, verwijzen we naar de technische bepalingen van het BB – deel III.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité paysagère, urbaine et environnementale / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Fonctionnalité et qualité d’usage / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Faisabilité budgétaire / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion et coordination / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Niet gespecifieerd / Weging: Niet gespecifieerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-165253
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CS-MD-194
Benaming:

Usquare – Raamovereenkomst voor het ontwerp en de opvolging der werken van de publieke ruimte van het project Usquare op de site van de voormalige Kazerne van Elsene

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Anyoji Beltrando sARL d'architecture
Postadres: Rue des Couronnes 2
Plaats: Paris
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 75020
Land: Frankrijk
E-mail: yb@anyojibeltrando.com
Telefoon: +31 142710128
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office of Landscape Morphology
Postadres: 14 passage Planchard
Plaats: Paris
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 75020
Land: Frankrijk
E-mail: info@o-l-m.net
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Studiebureau Jouret bvba
Postadres: Klein-Hulststraat 64
Plaats: Sint-Niklaas
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 9100
Land: België
E-mail: rik.jouret@studiebureaujouret.be
Telefoon: +32 37779630
Fax: +32 37779485
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MK Engineering
Postadres: Chaussée de Waterloo, 412 F
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1050
Land: België
E-mail: mk.info@mkengineering.be
Telefoon: +32 23406500
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agence ON
Postadres: 79 Rue du Dessous des Berges
Plaats: Paris
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 75013
Land: Frankrijk
E-mail: on@agence-on.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 37
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349470
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/01/2020