Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 120153-2021

10/03/2021    S48

Rumänien-Constanța: Schotter und Kleinschlag

2021/S 048-120153

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.C. Confort Urban S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO1875349
Postanschrift: Str. Vârful cu Dor nr. 10
Ort: Constanța
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900035
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Laura Cobzaru
E-Mail: secratariat@conforturban-ct.ro
Telefon: +40 241672299
Fax: +40 241672299
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.conforturban-ct.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115130
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Inst. guv. de legea publică
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Piatră de carieră şi concasată

Referenznummer der Bekanntmachung: 1875349.2021.6
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
14212300 Schotter und Kleinschlag
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se doreste achizitionarea de piatra de cariera si concasata sort 0/63 mm, 22,4/63 mm, 63/90 mm, 63/180 mm, 8/16 mm şi 16/22,4 mm.

Este necesara achizitia acestor produse pentru executarea lucrarilor de infrastructura specifice din cadrul santierului de constructii si reparatii drumuri al S.C. Confort Urban S.R.L., aferente proiectelor noi ce vor fi demarate la solicitarea Primariei Municipiului Constanta.

Nr. de zile pana la care se pot sol. clarif. inainte de data-limita de dep. a ofertelor/candidaturilor, va fi de: 20 de zile. AC va raspunde la sol. de clarificare/info. suplim. in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

AC are oblig. de a anula proced. de atrib. a contr. de achiz. pub./acord-cadru in urm. cazuri:

(a) daca nu a fost dep. nicio of./solicit. de particip. sau daca nu a fost dep. nicio of. admisib.

(b) daca au fost dep. of. admisib. care nu pot fi compar. din cauza mod. neuniform de abord. a sol. teh. si/ori fin.;

(c) daca incalc. ale prev. leg. afect. proced. de atrib. sau daca este imposib. incheierea contr.;

(d) CNSC sau instanta de judec. disp. modif./elim. unor specif. teh./cerinte din CS ori din alte doc. emise in leg. cu proced. de atrib. a. i. nu mai poate fi atins in mod coresp. scopul achiz., iar AC se afla in imposib. de a adopta mas. de remed., fara ca ac. sa afect. princip. achiz. pub.;

(e) daca contr. nu poate fi incheiat cu ofert. a carui of. a fost stab. castig. din cauza fapt. ca ofert. in cauza se afla intr-o sit. de forta maj. sau in imposib. fortuita de a exec. contr. si nu exista o of. clasata pe locul 2 admisib.;

(f) AC isi rezerva dreptul de a solicita denuntarea unilaterala a contr. in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului pub., cu cond. notificarii contractantului cu cel putin cinci zile inainte de momentul denuntarii. In cazul incetarii contr. de catre AC, aceasta va plati doar prod. furnizate pana la data incetarii acestuia;

(g) Proced. de atrib. a contr. de achiz. pub. este inițiata sub incidența prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contr. de achiz. pub. este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie, semnarea contractului facandu-se cu respect. disp. ref. la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice;

(h) Avand in vedere dispozitiile L98/2016 privind achiz. pub. si HG 395/2016, cu modif. si complet. ulterioare., AC preciz. ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achiz. vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie;

(i) În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, AC, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a anula proced de atrib., in condit. in care nu exista o alta sursa de finantare, in conf. cu prev. art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din L 98/2016 cu modif. si complet. ulterioare, fiind impos. incheierea contr. de achiz. pub.; (j) Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca AC nu poate fi consid. raspunz. pt. vreun prejudiciu in cazul anularii proced. de atrib., indiferent de natura acestuia si indiferent daca AC a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proced. accepta utiliz. condit. spec. de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga rasp. in rap. cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in sit. descrisa. Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensiva este de sase luni de la incheierea si publicarea raportului procedurii.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 817 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Constanta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prin contractul de delegare a gestiunii nr. 46590/03.04.2013 incheiat intre Municipiul Constanta si SC Confort Urban SRL, in calitate de administrator al tramei stradale, SC CONFORT URBAN SRL are obligatia realizarii lucrarilor de reparatii, intretinere si investitii aferente drumurilor, trotuarelor, parcajelor publice.

Prin achizitia produselor si completarea stocului existent, se asigura continuitatea activitatii din cadrul Santierului de Constructii si Reparatii Drumuri, piatra de cariera si concasata fiind necesara pentru realizarea lucrarilor de infrastructura specifice in cadrul proiectelor privind intretinerea, repararea si modernizarea tramei stradale a Municipiului Constanta.

Cantitatile necesare estimate sunt prezentate in cadrul Caietului de sarcini nr.183/11.01.2021.

Valoarea acordului cadru este estimata intre 1.408.500,00 RON fara TVA si 2.817.000,00 RON fara TVA, iar valoarea maxima a unui contract subsecvent pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa-l incheie este: 939.000,00 RON fara TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Distanta rutiera / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE in conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii. Certificatul de atestare fiscală pentru persoanele juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local se va prezenta pentru fiecare punct de lucru menționat în Certificatul Constatator;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, valabile la momentul prezentarii;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere,o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

2. Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat va prezenta ”Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 (Formular III.2.1/1). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Frigioiu Marcela-Mariana – Președinte și membru al Consiliului de administrație,

Darea Daniel - membru al Consiliului de administrație,

Vlad Elena - membru al Consiliului de administrație,

Tănase Marian- membru al Consiliului de administrație,

Roadideal Dana -Viza CFP,

Andrei Constantin-Florian - membru al Consiliului de administrație-Director General,

Bica Alexandru Stefan -Director Adjunct

Ciudin Paul – Sef Serviciu Proiectare - Presedinte cu drept de vot al comisiei de evaluare,

Vlaescu Dan - Sef Serviciu Tehnic - membru comisie,

Cipu Geanina-Sef Laborator - membru comisie,

Dascalu Lacramioara- Inginer Compartimentul Devize/Contracte- membru comisie,

Nicolae Laura Ema - Expert achizitii publice - membru comisie,

Margarit Brindusa Madalina - Director economic - rezerva presedinte comisie,

Draghici George-Sef Santier -rezerva membru comisie,

Cobzaru Laura -Sef Serviciu Achizitii - rezerva membru comisie.

Completarea DUAE de catre opertorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

I. Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde ofertantul isi are sediul, privind datele de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN); etc.;

II. Pentru persoane juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:o forma de inregistrare ca persoana juridica; actionari/asociati; obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a presta serviciile solicitate; administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea; capitalul social; filiale/sucursale/puncte de lucru; durata societatii;

NOTA 1: Din documentele prezentate trebuie sa reiasa informatii valabile/reale la momentul prezentarii.

NOTA 2: Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Atentie! Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila, conform art. 137 alin (2) lit b. din HG 395/2016

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Valoarea medie a cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exercitii financiare disponibile (2017,2018,2019) - in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic - sa fie de minim: 930.000,00 RON Valoarea medie a cifrei de afaceri se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri obtinute de ofertant in anii financiari precizati. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual valuta/lei comunicat de B.N.R. pentru anii: 2017, 2018, 2019. (www.bnr.ro).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa formularul DUAE (inclusiv de catre asociati/ terti sustinatori) - se va specifica valoarea medie a cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exercitii financiare disponibile (2017,2018,2019). Pentru calculul echivalentei alta valuta/lei se va aplica cursul mediu anual valuta/lei comunicat de BNR pentru fiecare an in parte (2017,2018,2019). Autoritatea contractanta va solicita documente justificative pentru dovedirea informatiilor DUAE doar operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: certificate/ documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea criteriilor de calificare (de ex. bilanturi contabile pentru ultimele trei exercitii financiare disponibile, rapoarte de audit financiar, etc). Operatorii economici au obligatia depunerii odata cu DUAE a urmatoarelor documente: - angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (Formular III.2.3/a3+Anexa - impreuna cu documentele anexate la angajament transmise acestora de catre terti/tert sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acesora) – daca este cazul; acordul de subcontractare (Formular III.2.3/a4) si/sau acordul de asociere, dupa caz (Formular III.2.3/a1 insotit de Formular III.2.3/a2)- daca este cazul. Acesta va trebui legalizat de asocierea castigatoare inainte de semnarea contractului, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Demonstrarea prestarii unor activitati de vanzare de agregate sau produse de cariera, prestate in cursul unei perioade care acopera ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, in valoare cumulata de minim 930.000,00 RON. Perioada care acopera ultimii 3 ani se calculeaza retroactiv de la data – limita a depunerii ofertelor.In situatia in care se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferenta experientei similare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Initial, in vederea indeplinirii acestei cerinte, operatorii participanti la procedura de atribuire vor completa Formularul DUAE, cu specificarea datelor relevante: obiectul contractului invocat drept experienta similara; numar si data contract, numar si data proces verbal de receptie/recomandari si/sau numar si data pentru facturi și/sau numar si data pentru alte documente edificatoare contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme furnizarea respectivelor produselor; valoarea, beneficiarul; activitatile pentru care a fost responsabil; etc. Formularul DUAE va fi insotit de: -angajamentul tertului sustinator (Formular III.2.3/a3+Anexa - impreuna cu documentele anexate la angajament transmise acestora de catre terti/tert sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acesora) – daca este cazul; acordul de asociere (Formular III.2.3/a1 insotit de Formular III.2.3/a2)- daca este cazul; - acordul de subcontractare (FormularIII.2.3/a4) - daca este cazul. Acestea vor trebui legalizate de asocierea castigatoare inainte de semnarea contractului, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. A se avea in vedere ca autoritatea contractanta solicita prezentarea documentelor justificative (contracte/ parti din contracte si procese verbale de receptie/recomandari si/sau facturi si/sau alte documente edificatoare contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme furnizarea respectivelor produse, valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de prestare a lor)pentru demonstrarea experientei similare asumate prin completarea DUAE, doar ofertantului aflat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata. Pentru contractele incheiate in alta valuta, cursul la care se va face echivalenta alta valuta/lei este cursul mediu anual valuta/lei comunicat de BNR pentru anul in care s-a finalizat contractul.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/04/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/10/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/04/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Ofertantilor clasati pe primul loc, cu oferte egale, autorit. contrac. le va solicita sa posteze in SEAP o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit of. a carei noua prop. financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantii au obligatia de a respecta termenul limita de primire a noii propuneri financiare, solicitata de AC prin intermediul SEAP.

2) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea "Intrebari"). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea "Intrebari"), in format electronic, semnate cu semnatura electronica.

3) Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalit. si autenticitatea tuturor doc. prezentate in vederea participarii la procedura.

4) Analizarea doc. prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform prevederilor art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul achiziții
Postanschrift: Str. Vârful cu Dor nr. 10
Ort: Constanța
Postleitzahl: 900035
Land: Rumänien
E-Mail: secretariat@conforturban-ct.ro
Telefon: +40 241672299
Fax: +40 241672299
Internet-Adresse: www.conforturban-ct.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/03/2021