Lieferungen - 121269-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Gitter

2019/S 053-121269

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
EKRSZ_47638985
Alföldi Utca 7.
Budapest
1081
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dinócsik Tünde
Telefon: +36 305757319
E-Mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.fkf.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.fkf.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000249302019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000249302019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

K1960 Kazánok rostélyhengereihez rostélypálcák besz

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000249302019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44316300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hulladékhasznosító Műben üzemelő kazánok rostélyhengereihez rostélypálcák beszerzése

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44316300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11
Hauptort der Ausführung:

1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 119-121. 82. számú raktár

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

12 000 db és a II.2.11. pontban meghatározott 2 400 db opciós mennyiségben L-K 5068-04 típusú rostélypálcák beszerzése

A szállítandó rostélypálcáknak meg kell felelniük a műszaki leírásban előírt műszaki követelményeknek. A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Az L-K 5068-04 típus megnevezés csak a termék beazonosításához szükséges, de ajánlatkérő ezekkel egyenértékű termékeket is elfogad.

Az egyenértékűség a fizikai méreteknél beépíthetőségi csereszabatosságot, tehát bármely csatlakozó méret esetében méretazonosságot, befoglaló méret esetén ütközésmentességet jelent. Nem csereszabatos alkatrészeket ajánlatkérő nem fogad el.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Az opciós mennyiség (2 400 db) az opció igénybevétele esetén Ajánlatkérő igényeinek függvényében változó mértékben lehívható a szerződés időtartama alatt a fix keretmennyiség kimerülését követően, a szerződés tárgya szerinti termékre Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján nyertes Ajánlattevő által megajánlott egységáron.

Ajánlatkérő az opciós mennyiséget nem köteles igénybe venni (lehívni), illetve nem köteles azt teljes mértékben kimeríteni.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1.§ - 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján, az 1. § és 3. § figyelmbevételével az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

P.1.

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (öntvényelemek szállításából és/vagy forgalmazásából és/vagy értékesítéséből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azaz formanyomtatvány IV. részének alpha szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban, az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A P.1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha közös ajánlattevők egyike megfelel. [Kbt. 65. § (6) bekezdés]

Az előírt alkalmassági követelményeknek 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdésének alkalmazása esetén az árbevétel tekintetében közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P.1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben saját vagy jogelődje, a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó adózás előtti eredménye legalább egy évben nem pozitív vagy nulla.

A Kr. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben, amennyiben az előírt teljes időszakban a kért irattal ajánlattevő azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő a P1. alkalmassági követelménynek megfelel, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (öntvényelemek szállításából és/vagy forgalmazásából és/vagy értékesítéséből) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 45 000 000,- Ft-ot.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M.1. Ajánlattevőnek a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolása a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltésével tehető meg.

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb, öntvényelemek szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),

— a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail-címe),

— a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),

— a leszállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell az ajánlattevő saját teljesítési arányának),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelő iratok (nyilatkozatok) benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három évben (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) összesen, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített, öntvényelemek szállítására vonatkozó referenciával, legalább 9000 db mennyiségben.

A referencia követelmény legfeljebb 3 db szerződésből teljesíthető.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ellenérték megfizetése az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolások alapján benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdés, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződéstervezetben részletezett ütemezésben.

Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

A kiállított teljesítés igazolások napjától számított 18 hónap jótállás, késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerül részletezésre.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/04/2019
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/05/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/04/2019
Ortszeit: 11:30
Ort:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy abontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.

2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.

3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint

4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges

5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni

6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint

7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.

8) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában

9) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) (abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet), a Kbt. 66. § (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és több részre tett ajánlat esetén részenként külön-külön csatolandó a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó

10) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47. § (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

11) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban

12) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani

13) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.

14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját

15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

16) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13. § szerinti iratokat csatolni kell.

17) Ajánlattevőnek a dokumentáció III.27.) pontja szerinti dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolnia kell az ajánlathoz.

18) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége

19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók

20) FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472)

21) AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, az árubeszerzés - tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás egy típusú termék beszerzésére irányul - nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

22) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 56. § bekezdés alapján helyszíni bejárásra. Helyszíni bejárás időpontja: 2019. március 26-án 10:00 órakor. Helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű, 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12

Folyt. VI.4.3. pontban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-nak megfelelően

VI.3. pont folytatása:

23.) Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő igényeinek csak a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki, szabvány szerinti követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/03/2019