Lieferungen - 121593-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Zabrze: Medizinische Geräte

2019/S 053-121593

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
Zabrze
41-800
Polen
Kontaktstelle(n): Aldona Myślińska
Telefon: +48 323732346
E-Mail: kierownik.zamowienia@klinika-zabrze.med.pl
Fax: +48 323732308
NUTS-Code: PL22

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.klinika-zabrze.med.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.klinika-zabrze.med.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu medycznego dla projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFR)dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura Ochrony Zdrowia - 21PN

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP/21PN/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa sprzętu medycznego tj.:

— Pakiet nr 1 – Laser CO2

— Pakiet nr 2 – Respirator do wentylacji dyszowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – parametry techniczne oraz załącznik nr 5 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Ilekroć w dokumentacji, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o typie/znaku towarowym, pochodzeniu itd. przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.3

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 336 935.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1 - Laser CO2

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33162000
33169100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 1 - Laser CO2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – parametry techniczne oraz załącznik nr 5 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Ilekroć w dokumentacji, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o typie/znaku towarowym, pochodzeniu itd. przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.3 tj. Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:

1) zaoferują sprzęt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku nr 6 do SIWZ - Parametry techniczne,

2) zaoferują produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017.211) oraz Dyrektywy 93/42/EEC, posiadający oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności,

3) zaoferują produkt (sprzęt) kompletny, fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018,

4) zaoferują minimalny okres gwarancji 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu. Okres gwarancji będzie poddawany kryterium oceny ofert zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XXV - Kryteria oceny ofert,

5) zapewnią na swój koszt i ryzyko transport sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek i transport wewnętrzny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

6) zapewnią dostawę wraz z montażem produktu (sprzętu) w godzinach pomiędzy 11:00-14:00 po uprzednim ustaleniu dnia i zgłoszenia osób dokonujących dostawy i montażu,

7) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

8) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,

9) przeprowadzą instruktaż personelu Szpitala w zakresie obsługi oferowanego produktu (sprzętu),

10) złożą wraz z dostawą produktu (sprzętu) Instrukcję obsługi w języku polskim,

11) przystąpią do naprawy produktu (sprzętu) w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną zgłoszenia awarii,

12) w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego,

13) zobowiązują się w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego do świadczenia usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego m.in.: dojazd pracownika serwisu, usługę,wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu(sprzętu) na rzecz Zamawiającego,

14) zagwarantują dostępność części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu na okres/czas min. 10 lat,

15) zagwarantują serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat,

16) przedłożą wraz z dostawą Sprzętu listę autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nr. naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.10.01.00-24-05A6/17-005

II.2.14)Zusätzliche Angaben

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (Załącznik nr 6 do SIWZ dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert dokumenty opisane w SIWZ rozdz. XIII.4.2

Oferta musi być zabezpieczona wadium - Pakiet 1 – 3 053 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdz. XIX SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Respirator do wentylacji dyszowej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33157400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 2 - Respirator do wentylacji dyszowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – parametry techniczne oraz załącznik nr 5 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Ilekroć w dokumentacji, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o typie/znaku towarowym, pochodzeniu itd. przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.3 tj. Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:

1) zaoferują sprzęt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku nr 6 do SIWZ - Parametry techniczne,

2) zaoferują produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017.211) oraz Dyrektywy 93/42/EEC, posiadający oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności,

3) zaoferują produkt (sprzęt) kompletny, fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018,

4) zaoferują minimalny okres gwarancji 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu. Okres gwarancji będzie poddawany kryterium oceny ofert zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XXV - Kryteria oceny ofert,

5) zapewnią na swój koszt i ryzyko transport sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek i transport wewnętrzny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

6) zapewnią dostawę wraz z montażem produktu (sprzętu) w godzinach pomiędzy 11:00-14:00 po uprzednim ustaleniu dnia i zgłoszenia osób dokonujących dostawy i montażu,

7) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

8) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,

9) przeprowadzą instruktaż personelu Szpitala w zakresie obsługi oferowanego produktu (sprzętu),

10) złożą wraz z dostawą produktu (sprzętu) Instrukcję obsługi w języku polskim,

11) przystąpią do naprawy produktu (sprzętu) w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną zgłoszenia awarii,

12) w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego,

13) zobowiązują się w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego do świadczenia usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego m.in.: dojazd pracownika serwisu, usługę,wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu(sprzętu) na rzecz Zamawiającego,

14) zagwarantują dostępność części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu na okres/czas min. 10 lat,

15) zagwarantują serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat,

16) przedłożą wraz z dostawą Sprzętu listę autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nr. naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.10.01.00-24-05A6/17-005

II.2.14)Zusätzliche Angaben

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (Załącznik nr 6 do SIWZ dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert dokumenty opisane w SIWZ rozdz. XIII.4.2

Oferta musi być zabezpieczona wadium - Pakiet 2 – 3 636 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdz. XIX SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 200-453861
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1 - Laser CO2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Shar-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętej Małgorzaty 6/1
Gliwice
44-102
Polen
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 152 650.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 164 052.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2 - Respirator do wentylacji dyszowej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Shar-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętej Małgorzaty 6/1
Gliwice
44-102
Polen
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 181 800.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 199 837.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym opisane w SIWZ rozdz. XIII.4.4.1

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (Załącznik nr 6 do SIWZ) do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert dokumenty opisane w SIWZ rozdz. XIII.4.2. tj. - Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy; - Załącznik nr 6 do SIWZ – parametry techniczne sprzętu a od najkorzystniejszego na wezwanie dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym obowiązującym w Polsce jak i w Unii Europejskiej tj. deklaracja zgodności, CE oraz Oryginalne materiały techniczne producenta tj. Karta katalogowa lub/i instrukcja obsługi lub/i ulotka lub/i fotografie zawierająca informacje umożliwiające weryfikację wymaganych oraz punktowanych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia(parametry techniczne), (zgodnie z pkt. 4.4 rozdział XIII SIWZ).

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) zgodnie z SIWZ rozdz. XIII. pkt. 2. Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wymaga dokumentów opisanych w SIWZ rozdz. XIII.4.3 tj.

4.3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.3.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z informacją JEDZ część III. B);

4.3.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie z informacją JEDZ część III.D);

4.3.4. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (pkt 2.1. niniejszego rozdziału SIWZ), Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej

Informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; Uwaga (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.3. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w SIWZ rozdz. XIII pkt 4.3 składa dokumenty o których mowa w SIWZ rozdz. XIII pkt 5.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust 1a ustawy Pzp przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający informuje iż możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 oraz art. 14 RODO opisana w SIWZ rozdz. XXIX

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587801
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zam. oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zam. podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019