Lieferungen - 121891-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2019/S 053-121891

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 045-102352)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Institut po robotika „Sveti Apostol i Evangelist Matey“ pri Balgarska akademiya na naukite
175905481
ul. „Akad. G. Bonchev“, bl. 2
Sofiya
1113
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Ognyan Nenchev
Telefon: +359 888802529
E-Mail: ognyan.nenchev@gmail.com
Fax: +359 24053061
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://ir.bas.bg/index.html

Adresse des Beschafferprofils: http://ir.bas.bg/profile/profile.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на специализирано оборудване за изграждане на платформи за квантова комуникация за нуждите на ЦК Quasar на територията на ИЯИЯЕ — БАН по 2 обособени позиции“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на доставка, монтаж, тестване на специализирано оборудване и обучение на персонала на възложителя по 2обособени позиции.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 045-102352

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние по чл. 61 ал. 1 от ЗОП
Anstatt:

Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние по чл. 61 ал. 1 от ЗОП.

За обособена позиция № 1:

Участникът да е реализирал минимален общ оборот/минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, не по-малко от 1 000 000,00 (един милион) BGN през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

За обособена позиция № 2:

Участникът да е реализирал минимален общ оборот/минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, не по-малко от 20 000,00 (двадесет хиляди) BGN през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбира оборот от доставка на специализирано оборудване за лабораторна и/или научна дейност.

muss es heißen:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние по чл. 61 ал. 1 от ЗОП.

Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Технически и професионални възможности
Anstatt:

Важи за обособени позиции № 1:

Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта БДС EN ISO или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката — доставка на специализирано оборудване за лабораторна и/или научна дейност.

Сертификатът трябва да е валиден и издаден от независими лица, които са акредитирани от ИА „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕО по акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до този сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи доказателства за прилагане на еквивалентни мерки за осигуряване на системата за управление на качеството.

muss es heißen:

Възложителят не поставя изисквания за наличие на внедрена система за управление на качеството по стандарта БДС EN ISO или еквивалент.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: