Lieferungen - 121918-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Radom: Medizinische Verbrauchsartikel

2019/S 053-121918

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 030-066456)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
670209356
ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Radom
26-617
Polen
Kontaktstelle(n): Agata Łuczycka-Chojnacka
Telefon: +48 483614969
E-Mail: dzp@wss.com.pl
Fax: +48 483613023
NUTS-Code: PL921

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://wss.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa implantów ortopedycznych

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.341.05.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych. Zamówienie składa się z 40 części o wartości powyżej 221 000 EUR.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 030-066456

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis
Anstatt:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych. Zamówienie składa się z 40 części o wartości powyżej 221 000 EUR.

muss es heißen:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych. Zamówienie składa się z 41 części o wartości powyżej 221 000 EUR.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 36
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa płytek prostych LCP, płytek prostych tubalnych, płytek prostych rekonstrukcyjnych, płytek prostych wąskich, płyt wygiętych szerokich, płyt rekonstrukcyjnych, płyt anatomicznych,płytek hakowych, płyt grzbietowo-dłoniowych, płyt LCP, systemu płytkowego DSC, systemu płytowego do osteotomii korekcyjnych, śrub korowych, śrub blokowanych, śrub konikalnych,śrub doszyjkowych DHS/DSC, śrub kompensacyjnych DHS/DSC, śrub LCP, jednorazowych zestawów narzędzi do usuwania uszkodzonych śrub, wierteł. Zamówienie składa się z 44 pozycji.

muss es heißen:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa płytek prostych LCP, płytek prostych wąskich, płyt wygiętych szerokich, płyt rekonstrukcyjnych, płyt anatomicznych, płyt LCP, systemu płytkowego DSC, systemu płytowego do osteotomii korekcyjnych, śrub korowych, śrub blokowanych, śrub konikalnych, śrub doszyjkowych DHS/DSC, śrub kompensacyjnych DHS/DSC, śrub LCP, jednorazowych zestawów narzędzi do usuwania uszkodzonych śrub, wierteł. Zamówienie składa się z 31 pozycji.

Abschnitt Nummer: II.2.14
Los-Nr.: 36
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla części 36 w wysokości 6100,00 PLN.

muss es heißen:

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla części 36 w wysokości 5 400,00 PLN.

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

I. Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ tj. (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wg Załącznika nr 1 do SIWZ;

2. oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a ustawy Pzp). składanego w oparciu o art. 25a ust. 3 pkt 1) ustawy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp - w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ - w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby tj. (JEDZ/ESPD) wg załącznika nr 1 do SIWZ;

3. wypełniony formularz oferty za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie Marketplanet OnePlace;

4. wypełniony formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 40 do umowy (w częściach w których Wykonawca składa ofertę);

5. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

6. dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnictwo określające zakresu mocowania oraz dane mocodawcy (Wykonawcy) i pełnomocnika w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

7. w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8. dowód wniesienia wadium;

9. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg załącznika nr 3 do SIWZ.

II. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 3 SIWZ.

III. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego.

muss es heißen:

I. Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ tj. (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wg Załącznika nr 1 do SIWZ;

2. oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art.22a ustawy Pzp). składanego w oparciu o art. 25a ust. 3 pkt 1) ustawy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp - w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ - w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby tj. (JEDZ/ESPD) wg załącznika nr 1 do SIWZ;

3. wypełniony formularz oferty za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie Marketplanet OnePlace;

4. wypełniony formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 41 do umowy (w częściach w których Wykonawca składa ofertę);

5. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a Pzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

6. dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnictwo określające zakresu mocowania oraz dane mocodawcy (Wykonawcy) i pełnomocnika w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

7. w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8. dowód wniesienia wadium;

9. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg załącznika nr 3 do SIWZ.

II. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 3 SIWZ.

III. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 18/03/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 18/03/2019
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający dodane 41 część do postępowania:

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Implanty ortopedyczne

Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL921

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa płytek prostych LCP, płytek prostych tubalnych, płytek prostych rekonstrukcyjnych, płyt rekonstrukcyjnych, płyt anatomicznych, płytek hakowych, płyt grzbietowo-dłoniowych, śrub korowych, śrub blokowanych. Zamówienie składa się z 13 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla części 41 w wysokości 700,00 PLN.