Dienstleistungen - 122225-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2019/S 053-122225

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
Warszawa
00-611
Polen
Kontaktstelle(n): Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
Telefon: +48 225796319
E-Mail: k.pogodzinska@itb.pl
Fax: +48 228255286
NUTS-Code: PL7

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.itb.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.itb.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://itb.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej

Referenznummer der Bekanntmachung: TO-250-05TA/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

Część 1 – sprzątanie obiektów ITB na terenie Warszawy

Część 2 – sprzątanie obiektów ITB na terenie Pionek

Część 3 – sprzątanie terenu i obiektów ITB na terenie Katowic

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez danego Wykonawcę na dowolną liczbę Części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych Części znajduje się w Rozdziale III SIWZ.

Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej z Części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Teren Warszawa

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL9
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i klatkach schodowych, toaletach, pomieszczeniach socjalnych oraz halach i laboratoriach w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21 przy pomocy sprzętu, urządzeń, narzędzi i środków czystości Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Teren Pionki

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200
90910000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL9
Hauptort der Ausführung:

Pionki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i klatkach schodowych, toaletach, pomieszczeniach socjalnych, halach, laboratoriach w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej zlokalizowanych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 przy pomocy sprzętu, urządzeń, narzędzi i środków czystości Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Teren Katowice

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200
90910000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Katowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i klatkach schodowych, toaletach, pomieszczeniach socjalnych, halach, laboratoriach w budynkach oraz utrzymanie czystości terenu zewnętrznego posesji Instytutu Techniki Budowlanej zlokalizowanych w Katowicach przy al. W. Korfantego 191 przy pomocy sprzętu, urządzeń, narzędzi i środków czystości Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną:

Dla Części 1 – co najmniej 1 000 000,00 PLN.

Dla Części 2 – co najmniej 100 000,00 PLN

Dla Części 3 – co najmniej 400 000,00 PLN

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż na 1 Część, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wartości podane w poszczególnych Częściach podlegają zsumowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

b) zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie doświadczenia wykonawcy

Wykonawca musi wykazać (Rozdział II.3 SIWZ, załącznik nr 3), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) lub wykonuje:

1) 1 (jedną) usługę, która trwała lub trwa przez okres min. 18 miesięcy lub więcej niż 1 (jedną) usługę (ale nie więcej niż cztery), które trwały lub trwają przez okres min. 18 miesięcy i osiągnęły za okres nie dłuższy niż 18 miesięcy łączną wartość:

Dla części 1 teren Warszawa – co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto

2) co najmniej 1 (jedną) usługę, która trwała lub trwa przez okres min. 18 miesięcy i osiągnęła za okres nie dłuższy niż 18 miesięcy wartość:

Dla części 2 teren Pionki – co najmniej 55 000,00 PLN brutto

Dla części 3 teren Katowice – co najmniej 300 000,00 PLN brutto

i polegała/y

Dla Części 1 i 2: na sprzątaniu pomieszczeń biurowych i/lub pomieszczeń o charakterze technicznym tj. wyposażonych w maszyny i/lub inne urządzenia techniczne (np. warsztaty, hale produkcyjne, laboratoria itp.),

Dla Części 3: na sprzątaniu pomieszczeń biurowych i/lub pomieszczeń o charakterze technicznym tj. wyposażonych w maszyny i/lub inne urządzenia techniczne (np. warsztaty, hale produkcyjne, laboratoria itp.) oraz sprzątaniu terenu zewnętrznego o powierzchni co najmniej 35 000 m2.

Uwaga:

i. W przypadku w którym Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną Część, Wykonawca będzie musiał wykazać:

Minimum 1 usługę spełniającą warunek obowiązujący dla każdej Części zamówienia, na którą składa ofertę.

ii. Wykonawca nie może wykazać tej samej usługi na więcej niż jedną Część.

c) zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać (Rozdział II.4 SIWZ, załącznik nr 4), że dysponuje co najmniej:

1) Inspektorem Nadzoru - Wyłącznie dla części 1 teren Warszawa - 1 osobą

Odpowiedzialną za systematyczne raportowanie i kontakt z przedstawicielem kierownictwa Zamawiającego, w tym sprawowanie nadzoru i kontroli poprawności wykonywanych prac. Inspektor powinien dysponować samochodem służbowym i telefonem komórkowym (dostępność 24 h na okoliczność wystąpienia sytuacji awaryjnych);

2) Koordynatorami – osobami sprawującymi nadzór nad zespołami sprzątającymi:

Dla Części 1 teren Warszawa – 2 osobami (po jednej dla każdej lokalizacji)

Dla Części 2 teren Pionki – 1 osobą

Dla Części 3 teren Katowice – 1 osobą

Osoby wskazane w pkt 1) i 2) muszą posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami sprzątającymi.

Wykonawca jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska osoby mającej pełnić wymaganą funkcję kierowniczą (Inspektor nadzoru lub Koordynator) wraz z informacją o posiadanym doświadczeniu tej osoby ze wskazaniem miejsca i dat pełnienia wymaganej funkcji.

W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na więcej niż na jedną Część, należy podać inną osobę Koordynatora dla każdej z Części (część I Warszawa – 2 osoby), Zamawiający nie dopuszcza dublowania się osób wskazywanych w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w poszczególnych Częściach.

Liczba osób wskazana w niniejszym warunku nie zwalnia Wykonawcy od zapewnienia takiej liczby osób na etapie realizacji, która zagwarantuje należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ i warunkami zawartej umowy.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/04/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/04/2019
Ortszeit: 11:30
Ort:

ITB Warszawa, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
KIO
Warszawa
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019