Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 122450-2022

08/03/2022    S47

die Niederlande-Nuenen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 047-122450

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Nuenen
Nationale Identifikationsnummer: 122154657
Postanschrift: Jan van Schijnveltlaan 2
Ort: Nuenen
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 5671 CK
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Dennis Tielemans
E-Mail: d.tielemans@bizob.nl
Telefon: +31 610293461
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bizob.nl
Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=195499
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=195499
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ontwerpteam - Renovatie en uitbreiding sporthal de Hongerman te Nuenen

Referenznummer der Bekanntmachung: BIZOB-2021-NUE-EZW-00517
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Het ontwerpteam gaat op basis van de beschikbare gegevens een integraal ontwerp maken en werkt dit verder uit tot een programma van eisen cq. functioneel bestek waarmee de realisatie kan worden aanbesteed. Dit betekent dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het bouwkundig ontwerp, de constructie, het installatieconcept, de bouwfysica, de akoestiek etc. De opdrachtnemer moet de opdrachtgever adviseren met betrekking tot de uit te voeren onderzoeken, de opdrachtgever zal deze vervolgens uit laten voeren. Tenslotte stelt de opdrachtnemer de aanvraag ten behoeve van de omgevingsvergunning inclusief bijlagen op en bereidt deze zodanig voor dat de opdrachtgever deze kan indienen.

Direct na de gunning van de opdracht kan gestart worden met de ontwerpwerkzaamheden. De looptijd van het totale project wordt geschat tot en met augustus 2025 (van opstellen van VO tot en met realisatie verbouwing).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL Nederland
Hauptort der Ausführung:

Nuenen

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De opdracht is dus op het gebied van disciplines en werkzaamheden samengevoegd. Dit is echter geen uitzondering bij engineeringsopdrachten, waardoor het niet noodzakelijk is de opdracht te verdelen in percelen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Plan van aanpak / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Risicodossier / Gewichtung: 21
Qualitätskriterium - Name: Samenstelling en ervaring ontwerpteam / Gewichtung: 14
Preis - Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 27/07/2022
Ende: 31/08/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

De gegadigde heeft een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarmee de volgende competentie kan worden aangetoond:

• Kerncompetentie A: Ervaring als architect met een engineeringsopdracht waarin voor een utiliteitsgebouw minimaal een (schets)ontwerp is uitgewerkt naar een definitief ontwerp, binnen een taakstellend budget;

• Kerncompetentie B: Ervaring als installatieadviseur met een engineeringsopdracht waarin voor een utiliteitsgebouw minimaal een (schets)ontwerp is uitgewerkt naar een definitief ontwerp, binnen een taakstellend budget;

• Kerncompetentie C: Ervaring als architect met het ontwerpen van een gebouw (nieuw-bouw, renovatie of een combinatie daarvan) met een multifunctioneel karakter.

• Kerncompetentie D: Ervaring als installatieadviseur met het ontwerpen van een gebouw (nieuwbouw, renovatie of een combinatie daarvan) met een multifunctioneel karakter.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Bovenstaande referenties mogen maximaal 3 jaar oud zijn gerekend vanaf het moment van aanbesteden en moeten gaan over een opdracht met een minimaal bruto vloeroppervlak van 2.000 m2.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/04/2022
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 20/04/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Oost-Brabant
Postanschrift: Postbus 70584
Ort: 's-Hertogenbosch
Postleitzahl: 5201 CZ
Land: Niederlande
E-Mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet-Adresse: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Gegadigden die niet in aanmerking komen voor deelname aan de gunningsfase ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van tien dagen vanaf het bekendmaken van de selectiebesluit aan de gegadigden totdat overgegaan wordt naar de gunningsfase. Als binnen die termijn een kort geding tegen de selectiebeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de start van de gunningsfase, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de gegadigde niet binnen deze termijn een kort geding aanhan-gig maakt, dan wordt geacht dat de gegadigde afstand heeft gedaan van dit recht en is de gegadig-de niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de gegadigde alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/03/2022