Dienstleistungen - 122511-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Olsztyn: Projektaufsicht und Dokumentation

2019/S 053-122511

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Województwo Warmińsko Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 b
Olsztyn
10-602
Polen
Kontaktstelle(n): Beata Markowska
Telefon: +48 895261964
E-Mail: beata.markowska@zdw.olsztyn.pl
Fax: +48 895399876
NUTS-Code: PL62

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdw.olsztyn.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.olsztyn.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie drogami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW/NZP.IRI-1/PN/3220/135/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71248000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Lokalizacja inwestycji:

— woj. warmińsko-mazurskie,

— powiat braniewski i bartoszycki,

— gmina: Pieniężno, Górowo Iławeckie i Bartoszyce.

Całkowita dł. odcinka drogi do rozbudowy wynosi ok. 47,94 km.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Pełna dokumentacja przetargowa powyższej inwestycji znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem www.zdw.olsztyn.pl.

Link do strony www z ogłoszonym zamówieniem publicznym na roboty budowlane przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce”:http://bip.zdw.olsztyn.pl/3182-menu/zam%C3%B3wienia-publiczne/aktualne-powy%C5%BCej-prog%C3%B3w-dofinansowane-ze-%C5%9Brodk%C3%B3w-ue/robotybudowlane.html?page=wybrane&prog=2&aktual=0&id_news=5293&rodz=3&str_nr=1

UWAGA:

dla odcinków drogi nr 512:

1) Pieniężno – Górowo Iławeckie,

2) Górowo Iławeckie – Bartoszyce

Wykonano odrębne opracowania projektowe, tj. dokumentacje budowlane, wykonawcze i kosztorysowe oraz uzyskano odrębne uzgodnienia i decyzje.

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru nad zgodnością realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne prace związane z nadzorem projektanta, odpowiadającym nadzorowi autorskiemu zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2018 poz. 1202. z późn. zm.) oraz Decyzją nr 31/18 i 32/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID z dnia 24.8.2018 r. (zwany dalej nadzorem). Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC.

3. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań projektantów oraz pracowników biurowych, którzy wykonują czynności objęte zakresem zamówienia. Zakres czynności pkt. 3.7 SIWZ.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego zakres obejmuje wykonanie opracowań projektowych niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w zakresie, w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zgodnością robót z tymi opracowaniami – szczegóły wg pkt. 4 OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby sprawującej nadzór dla branży drogowej / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020. RPWM07.01.00-28-0005/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 198-448406
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) unieważnia ww. postępowanie.

Ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, wynosząca 645.750,00 PLN brutto, złożona w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 403.200,26 PLN brutto oraz z uwagi na brak możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty w celu zapewnienia środków pozwalających na zrealizowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia ww. postępowanie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Prezes Krajowej Izby dwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019