Dienstleistungen - 122625-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Bartoszyce: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2019/S 053-122625

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bartoszyce
Połęcze 54
Bartoszyce
11-200
Polen
Kontaktstelle(n): Wiesław Oziewicz
Telefon: +48 897628025
E-Mail: bartoszyce@olsztyn.lasy.gov.pl
Fax: +48 897622275
NUTS-Code: PL622

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bartoszyce.olsztyn.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w leśnictwach Łabędziowo, Kamieniec i Franknowo w roku 2019”

Referenznummer der Bekanntmachung: Z.270.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 ze zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania urządzeń wodnomelioracyjnych, dróg leśnych i dojazdów pożarowych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w leśnictwach Łabędziowo, Kamieniec, Franknowo w roku 2019.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 661 262.62 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77230000
77211500
45220000
77231000
45200000
77200000
77211600
75251120
77211100
77231200
90620000
45244000
77231600
77210000
77211000
77312000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Bartoszyce - leśnictwa Łabędziowo, Kamieniec, Franknowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 ze zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania urządzeń wodnomelioracyjnych, dróg leśnych i dojazdów pożarowych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w leśnictwach Łabędziowo, Kamieniec, Franknowo w roku 2019.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania urządzeń wodnomelioracyjnych, dróg leśnych i dojazdów pożarowych wynikające odpowiednio z załącznika nr 1B.III, 1B.IIIa, 1B.IIIc.

3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B.III. Zakres rzeczowy zestawiony w załączniku mają charakter szacunkowy.

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty

W załączniku nr 1C.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1C.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 1D.

7) Przedmiot zamówienia obejmuje Pakiet III, w zakresie którego wcześniej przeprowadzone postępowania zostały unieważnione. Przedmiotem zamówienia jest cały zakres prac przewidzianych dla tego Pakietu.

8) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym tego Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

9) W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo zostanie przedstawione wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 9.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w roku 2019”, w trybie przetargu nieograniczonego, którego jedną z części (Pakiet nr III) stanowiło wykonanie usług leśnych w leśnictwach Łabędziowo, Kamieniec i Franknowo. Postępowanie w tej części zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Następnie w dniu 11.12.2018 r. zostało wszczęte, również w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia m. in. w zakresie unieważnionej części, tj. na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w roku 2019 – Pakiet I i III”, znak spr.: Z.270.4.2018. W postępowaniu tym na część III (Pakiet III) ponownie nie wpłynęła żadna oferta, zatem postępowanie w tej części zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym zamawiający podjął decyzję o wszczęciu postępowania na przedmiotową część (Pakiet III) w trybie z wolnej ręki.

Uzasadnienie prawne:

W postępowaniach prowadzonych uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w roku 2019”, obejmującego Pakiety I, II i III,

2. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w roku 2019 – Pakiet I i III”,

Na Pakiet III nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki tego zamówienia nie zostały zmienione.

W tej sytuacji zamówienie zostało udzielone w trybie "z wolnej ręki" na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Z.270.1.2019
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w leśnictwach Łabędziowo, Kamieniec i Franknowo w roku 2019

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "Rakus" Sebastian Rakwał
Wilimy 29
11-300
Polen
NUTS-Code: PL622
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Usług Leśnych Piotr Michałowski
Pasym
Rudziska Pasymskie 5/1
12-130
Polen
NUTS-Code: PL622
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Usług Leśnych „Dąbrowa” Wojciech Gawron
Płoskinia 2/2
14-526
Polen
NUTS-Code: PL621
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 414 351.11 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 50 %

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019