Dienstleistungen - 122713-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Installation von Computern und Datenverarbeitungsanlagen

2019/S 053-122713

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
Warszawa
00-874
Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Lipska
Telefon: +48 223758975
E-Mail: przetargidpr2@gddkia.gov.pl
Fax: +48 223758788
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.gddkia.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Centralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1

Referenznummer der Bekanntmachung: DPR.DPR-2.2413.27.2018.DZ.21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
51610000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Centralny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-TEtap 1 - Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie oraz rozwój systemu centralnego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000
30233000
32333100
32234000
32412000
32412100
32413100
32520000
32562000
34923000
34924000
34942000
34970000
34996000
35120000
35262000
42414310
45213310
45233294
45311100
45314000
48000000
48151000
48211000
48781000
48813000
71320000
71330000
72250000
72227000
80510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL9
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie będzie polegało na:

a) zaprojektowaniu, dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu elementów infrastruktury informatycznej (szyny integracyjnej danych, oprogramowania centralnego, centrów przetwarzania danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem) pozwalających na uruchomienie i zarządzanie usługami ITS w skali całego kraju, w tym wyposażenie rejonów, obwodów drogowych w dostęp do oprogramowania (modułów centralnych KSZRD);

b) utworzeniu Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR) w Warszawie oraz zapasowego centrum danych w budynku Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) w Strykowie (będącego jednocześnie regionalnym CZR w Regionalnym Projekcie Wdrożeniowym KSZRD Etap 1 w oddziale GDDKiA w Łodzi);

c) zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem budynku Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie;

d) wyposażeniu pozostałych regionalnych CZR w rozwiązania informatyczne modułów centralnych i zintegrowanie ich z KCZR (na poziomie oprogramowania centralnego);

e) zaprojektowaniu a następnie wyposażeniu sieci drogowej objętej Etapem 1 na obszarze Oddziału GDDKiA w Warszawie w infrastrukturę przydrożną (Moduły Wdrożeniowe Rozproszone) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią telekomunikacyjną oraz uruchomieniu elementów infrastruktury przydrożnej;

f) wykonaniu testów dla modułów centralnych i rozproszonych (SAT, FAT, SIT);

g) świadczeniu usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju systemu centralnego oraz usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju modułów rozproszonych.

W zakresie prac przewidziane jest także:

— przekazanie zwrotne KSZR-CPW do GDDKiA lub wykonawcy następczemu.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych do określonych w pkt 5.1. IDW oraz Tomie II, III i IV SIWZ.

Pozostałe informacje znajdują się w Tomie II (IPU) i Tomie III (OPZ) SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Nieinwazyjne rozwiązanie techniczne / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Kompetencja z dziedziny ITS / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje po zakończeniu wdrażania Systemu zastosowanie prawa opcji w zakresie:

1. rozwoju systemu polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i wdrożeniu dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego – do 25 %wartości zamówienia podstawowego;

2. usług wsparcia i utrzymania polegających na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia i utrzymania modułów rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym w okresie do 48 miesięcy od wdrożenia dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych – do 15 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach projektu "Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1" oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 500 000 PLN (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 PLN).

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 200-454834
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Centralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu została złożona jedna oferta. Ofertę złożył Wykonawca-Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum - Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa,

Partner Konsorcjum - Aldesa Construcciones S.A. c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania

Partner Konsorcjum - Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. (ACISA), c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania działająca na terenie Polski przez swój oddział Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

Za cenę brutto 372 259 500,00 PLN.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokości 200 085 008,97 PLN brutto.

Tym samym jedyna oferta złożona w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny złożonej oferty, zatem Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest

Zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego

Certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587700
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019