Services - 124717-2021

Submission deadline has been amended by:  174094-2021
12/03/2021    S50

Roumanie-Alexandria: Services de concession de crédit

2021/S 050-124717

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Municipiul Alexandria
Numéro national d'identification: 4652660
Adresse postale: Str. Dunării nr. 139
Ville: Alexandria
Code NUTS: RO317 Teleorman
Code postal: 140030
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Cioaca Alina
Courriel: cioaca.alina@alexandria.ro
Téléphone: +40 247317732 / 317733
Fax: +40 247317728
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.alexandria.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115222
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 6 800 000,00 RON pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile legate de implementarea proiectelor individuale finanțate prin POR

Numéro de référence: 4652660/II/4
II.1.2)Code CPV principal
66113000 Services de concession de crédit
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Prin acest contract autoritatea contractanta urmareste achizitia serviciilor necesare contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 6 800 000,00 RON pentru asigurarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile legate de implementarea proiectelor individuale finantate prin POR, in conformitate cu cerintele impuse prin caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Contractul se va încheia sub condiţie suspensivă, adica acesta va intra în vigoare şi va produce efecte între părţi, numai daca autoritatea contractantă obţine avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Anexa nr. 1 la HG nr. 9/2007 privind cconstituirea, componenta si functionarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale si ale art. 61 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 6 800 000.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO317 Teleorman
Lieu principal d'exécution:

Alexandria

II.2.4)Description des prestations:

Contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 6.800.000,00 RON pentru asigurarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile legate de implementarea proiectelor individuale finantate prin POR

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 120
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Cerinta 1

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,165 si 167 din Legea 98/2016.

Modalitati de indeplinere si aplicabilitate in cadrul procedurii.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente vor fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC /Actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art.167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta 2

Declaratie privind art. 59-60 din Legea 98/2016 – reguli privind evitarea conflictului de interese.

Modalitati de indeplinere si aplicabilitate in cadrul procedurii

Ofertantul/Asociatul/Terţul susţinător/Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere ori de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, este exclus din procedura de atribuire.Ofertantul /Asociatul/Terţul susţinător/Subcontractantul va completa o declaratie pe propria raspundere si se va prezenta odata cu DUAE.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Victor Drăguşin -Primar - Ordonator principal de credite, Ştefan Tăbăcitu - Administrator public, Ioan Augustin - Viceprimar, Ionela Cornelia Ene - Viceprimar si Alexandru Răzvan Ceciu - Secretar General.

Comisia de evaluare: Haritina Gafencu - Presedinte cu drept de vot, Postumia Chesnoiu, Iolanda Dragne, Alina Cioacă, Sebastian Ionescu – membri.

Mona Răboj, Maria Cocovean, Adelina Simulescu, Gabriela Zariosu – membri supleanti.

Cerinta 1

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza obiectul.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii

Se va prezenta DUAE de către ofertanți//terți susținători/ subcontractanti conform art.193 alin (1) din Legea 98/2016.

Documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, trebuie sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.

Cerinta 2

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa prezinte Autorizatia de functionare de la BNR in conformitate cu prevederile OUG nr. 99/ 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului pentru persoane juridice romane precum si un document echivalent al autorizatiei de functionare emisa de BNR, emis de catre un organism din tara in care acesta este rezident pentru persoane juridice straine.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii

Se va completa DUAE de către ofertanți//terți susținători/ subcontractanti conform art.193 alin (1) din Legea 98/2016.

Documentul justificativ, respectiv Autorizatia/documentul echivalent emis in tara de rezidenta, trebuie sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat in clasament pe primul loc. Informatiile cuprinse in Autorizatia/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Documentele prezentate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie să facă dovada ca a realizat in ultimii 3 ani, raportat la data limita pentru depunerea ofertelor, a unor servicii similare, in cadrul a maxim 2 contracte, în mod corespunzator, servicii similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau scopului, în valoare de minim 6.000.000,00 RON. Prin activitati similare obiectului contractului se înteleg servicii de finantare rambursabila – linie de credit si/sau credit si/sau orice alt produs de creditare.

Proportia de subcontractare Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantului(ilor) propusi.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractul/contractele finalizat/finalizate în trecut, corespunzator cerintei autoritatii contractante. Pentru dovedirea experientei similare, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar la finalizarea ofertelor va depune ca document doveditor certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte: prestarea de servicii similare, tipul acestora, valoarea si perioada prestarii. Solicitarea acestor documente nu este cumulativa. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr. 98/2016, cu conditia ca în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele prestate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Se solicita tuturor ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sustinerea tertului, (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare (daca este cazul). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri, vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante.

În DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti sau forma de asociere. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia, impreuna cu acordul/acordurile de subcontractare si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei de catre subcontractanti vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 13/04/2021
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 13/07/2021
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 13/04/2021
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Membri Comisiei de evaluare.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Orice solicitare de clarificari va fi publicată in SICAP sub forma unui document din care sa reiasa denumirea operatorului economic, numarul de inregistrare al acestui document si datele de contact ale operatorului economic (adresa, telefon, fax, e-mail), conform formularului pus la dispoziție de autoritatea contractantă (Formularul nr. 10).

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor clarificarilor in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucureşti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Conform prevederilor art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/03/2021