Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dienstleistungen - 124996-2022

09/03/2022    S48

Hrvatska-Zagreb: Usluge sprečavanja požara

2022/S 048-124996

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69693144506
Poštanska adresa: Ulica kneza Branimira 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: borna.petek@hrsume.hr
Telefon: +385 14804178
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrsume.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0008800
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Integrirani protupožarni videokomunikacijski nadzor

Referentni broj: DIR-2022-050
II.1.2)Glavna CPV oznaka
75251110 Usluge sprečavanja požara
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Naručitelj nabavlja uslugu protupožarnog nadzora sa sustava integriranog protupožarnog video-komunikacijskog nadzora odnosno motrilačkih kamera postavljenih na postojeće odašiljače i motrionice naručitelja iz Tablice 1, te uslugu komunikacije s istog Sustava s mogućnošću automatske rane detekcije i usmjeravanja pozornosti operatera na sumnjive događaje, nadzora požara te predviđanja širenja požara

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 980 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
75251110 Usluge sprečavanja požara
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

- Korisnici predmetne usluge su županijske vatrogasne zajednice u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok uspostave Sustava / Ponder: Bodovi:1,10,20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 980 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Točka 4.1. DON

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Točka 4.5. DON

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/04/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/04/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Direkcija HŠ d.o.o., Ulica kneza Branimira 1, Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Točka 8.6. DON

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/03/2022