Bauleistung - 126095-2022

11/03/2022    S50

Polen-Pomiechówek: Straßenarbeiten

2022/S 050-126095

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Pomiechówek
Nationale Identifikationsnummer: 013270531
Postanschrift: Pomiechówek, ul. Szkolna 1a
Ort: Pomiechówek
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-180
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Lewandowska
E-Mail: przetargi@pomiechowek.pl
Telefon: +48 227652728
Fax: +48 227652710
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pomiechowek.bip.net.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://pomiechowek.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://pomiechowek.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa drogi - ulicy Nasielskiej w Pomiechówku w zakresie budowy ścieżki rowerowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.271.5.2022.ML
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233140 Straßenarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania polegającego na "Przebudowie drogi - ulicy Nasielskiej w Pomiechówku w zakresie budowy ścieżki rowerowej" a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych i oddanie do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45233330 Fundamentierungsarbeiten für Straßen
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45111240 Baugrundentwässerungsarbeiten
45113000 Baustelleneinrichtung
45111250 Bodenproben
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45112730 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Verkehrsbegleitgrün
45233150 Verkehrsberuhigungsarbeiten
45232451 Entwässerungs- und Oberflächenarbeiten
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
45111230 Baugrundverfestigungsarbeiten
45100000 Baureifmachung
45233290 Installation von Straßenschildern
45233220 Oberbauarbeiten für Landstraßen
45112210 Mutterbodenabtrag
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
45000000 Bauarbeiten
45233120 Straßenbauarbeiten
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Hauptort der Ausführung:

Gmina Pomiechówek, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania polegającego na "Przebudowie drogi - ulicy Nasielskiej w Pomiechówku w zakresie budowy ścieżki rowerowej" a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych i oddanie do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”. Przedmiot zamówienia opisano w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj i składa się z następujących etapów:

2.1. ETAP I – Część projektowa

Realizacja przedmiotu zamówienia w ETAPIE I obejmuje wykonanie koncepcji a następnie na jej podstawie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, pozwoleń wymaganych przepisami prawa, w tym również Pozwolenia na budowę i/lub dokonania Zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych.

2.2. ETAP II – Część budowlana

Realizacja przedmiotu zamówienia w ETAPIE II obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych jak również sprawowanie przez Wykonawcę czynności związanych z nadzorem autorskim.

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej o powierzchni co najmniej 1000 m2.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/04/2022
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/04/2022
Ortszeit: 08:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, POLSKA, pokój 02, poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://pomiechowek.ezamawiajacy.pl

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://pomiechowek.ezamawiajacy.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587802
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezez Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/03/2022