Dienstleistungen - 126252-2020

Submission deadline has been amended by:  153795-2020
16/03/2020    S53

Polen-Góra Kalwaria: Verwaltung von Müllhalden

2020/S 053-126252

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Góra Kalwaria
Postanschrift: ul. 3 Maja 10
Ort: Góra Kalwaria
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 05-530
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Przemysław Gardocki
E-Mail: przetarg.gk@gmgroup.biz

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.gorakalwaria.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.gorakalwaria.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Góra Kalwaria oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Góra Kalwaria oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Hauptort der Ausführung:

Gmina Góra Kalwaria

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 część zamówienia obejmująca odbiór i transport odpadów o następujących kodach:

a) strumień 1:

15 01 09 – opakowania z tekstyliów;

16 01 03 – zużyte opony;

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 – gruz ceglany;

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych; materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 – drewno;

17 02 02 – szkło;

20 01 10 – odzież;

20 01 11 – tekstylia;

20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne;

20 03 01 – niesegregowane zmieszane odpady komunalne;

ex 20 01 – 99 popioły;

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;

b) strumień 2:

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury;

20 01 01 – papier i tektura;

c) strumień 3:

15 01 07 – opakowania ze szkła;

20 01 02 – szkło;

d) strumień 4:

15 01 03 – opakowania z drewna;

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji

do instalacji prowadzonej przez Jolantę Zagórską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lekaro z siedzibą w Woli Duckiej 70a, 05-408 Glinianka znajdującej się pod adresem: Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin EURO 6 lub wyższą / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/03/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium należy wnieść w wysokości: 120 000 PLN (słownie sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej.

Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu i nie podlegać wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Hauptort der Ausführung:

Gmina Góra Kalwaria

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia odbiór i transport odpadów o następujących kodach:

15 01 04 – opakowania z metali;

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

20 01 40 – metale;

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;

17 02 03 – tworzywa sztuczne;

20 01 39 – tworzywa sztuczne;

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 – aluminium;

17 04 03 – ołów;

17 04 04 – cynk;

17 04 05 – żelazo i stal;

17 04 06 – cyna;

17 04 07 – mieszaniny metali

do instalacji prowadzonej przez Błysk-Bis Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki znajdującej się pod adresem ul. Stanisława Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin EURO 6 lub wyższą / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/03/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium należy wnieść w wysokości: 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej.

Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu i nie podlegać wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Góra Kalwaria, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.);

b) wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO, dział VII) w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunki udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z Wykonawców, który rzeczywiście będzie odbierał i transportował odpady.

W celu wykazania spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie dotyczące posiadania wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie kodów odpadów komunalnych wskazanych w części na którą składa ofertę.

Wykonawca zobowiązany jest także wykazać, że dysponuje bazą magazynowo-transportową, spełniającą wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca może wykazać 1 bazę dla wszystkich części.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

W celu wykazania spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opis bazy transportowo-magazynowej, o której mowa w rozdz. V, ust. 2, pkt 3 lit. a SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania nią, wg załączonego wzoru.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający odstępuje od określania warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) dla części I dysponuje następującymi pojazdami przystosowanymi do odbioru i transportu odpadów:

— samochód specjalny (śmieciarka) przystosowany do opróżniania pojemników o pojemnościach od 120 l do 1 100 l – 4 szt.,

— samochody przystosowane do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach – 4 szt.,

— samochody specjalne umożliwiające opróżnianie pojemników od KP-7 do KP-36 – 2 szt.;

b) dla części II dysponuje następującymi pojazdami przystosowanymi do odbioru i transportu odpadów:

— samochody przystosowane do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach – 4 szt.,

— samochód specjalny (śmieciarka) przystosowana do opróżniania pojemników o pojemnościach od 120 l do 1 100 l – 1 szt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dla części I i II zamówienia – Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi i urządzeń technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 (pojazdy), dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg załączonego wzoru.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niekt. innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r., ustawodawca zarekomendował rozłączne przeprowadzanie przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych jako sposób na zapobieganie nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze przetargu. W konsekwencji zachodzi konieczność przeprowadzenia dwóch odrębnych postępowań: pierwszego na zagospodarowanie i drugiego na odbiór. Jako że termin dotychczasowej umowy na mocy której dokonywano zagospodarowania odpadów upływa w dniu 31 marca 2020 r. to nie jest możliwe rozstrzygnięcie kolejno dwóch odrębnych postępowań na zagospodarowanie odpadów i na odbiór i transport odpadów przy zastosowaniu ustawowych terminów. Tym samym więc zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, a skrócenie ww. terminu do składania ofert jest uzasadnione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/03/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Urząd Gminy Góra Kalwaria, ul. Ratuszowa 1, 05-530 Góra Kalwaria, POLSKA, sala na I piętrze.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oprócz wstępnego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł po rozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 11 70);

8) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów o których mowa powyżej, składa odpowiednie dokumenty wymienione w § 7 rozporz. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (szczegółowy opis zawarty w SIWZ).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/03/2020