Services - 126638-2023

01/03/2023    S43

België-Mol: Diensten voor onderwijs en opleiding

2023/S 043-126638

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Financial Regulation of the European Schools

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese School Mol
Nationaal identificatienummer: 0244929255
Postadres: Europawijk, 100
Plaats: Mol
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2400
Land: België
Contactpersoon: Roberto Teruel
E-mail: mol-procurement@eursc.eu
Telefoon: +32 14563108
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.esmol.be/en/procurements
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.esmol.be/en/procurements/2023-02-03/concession-of-creche-service
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CONCESSIE VAN CRECHEDIENSTEN AAN DE EUROPESE SCHOOL MOL

Referentienummer: 2023_01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Europese School van Mol wenst een concessie aan te gaan voor gespecialiseerde kinderopvang voor kinderen vanaf 0 jaar in de gebouwen van de school.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 833 940.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312110 Kinderdagverblijven
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Met het doel een integrale dienstverlening aan te bieden aan (toekomstige) gezinnen, lanceert de Europese School van Mol een aanbesteding voor een externe dienstverlener die een crèche/kinderopvang zal voorzien binnen de campus voor baby's en peuters van 0-3 jaar , tijdens weekdagen, geopend van maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 18:30 uur (minimaal).

Het hoofddoel is om zorg te bieden aan kinderen met een pedagogisch concept dat kinderen voorbereidt in een context van Europese waarden, op een manier die hen in staat zou kunnen stellen om de komende jaren hun studies in het Europese schoolsysteem voort te zetten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Didactisch programma en educatieve projecten, voorgestelde activiteiten, enz. / Weging: 10,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Enrolment organization, internal communication with families / Weging: 5,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Enrolment organization, internal communication with families / Weging: 5,00
Kostencriterium - Naam: Prijs per dag / Weging: 45,00
Kostencriterium - Naam: Prijs per dagdeel (voorñiddag) / Weging: 10,00
Kostencriterium - Naam: Prijs per dagdeel (namiddag) / Weging: 7,50
Kostencriterium - Naam: Increase of Guarantee / Weging: 5,00
Kostencriterium - Naam: Enrolment Fee (warranty of reservation for a child) / Weging: 0,50
Kostencriterium - Naam: Enrolment Fee (warranty of reservation for a child) / Weging: 0,50
Kostencriterium - Naam: Dekking van de verzekeringspolis / Weging: 4,50
Kostencriterium - Naam: Verhoging van de jaarlijkse vergoeding aan de school / Weging: 2,00
Kostencriterium - Naam: Increase of Guarantee / Weging: 5,00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 833 940.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2023
Einde: 31/08/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het contract wordt eenmalig stilzwijgend verlengd voor drie (3) jaar, tenzij een van de partijen ten minste één (1) jaar voor het einde van de lopende duur een schriftelijke kennisgeving ontvangt van het tegendeel. Verlenging wijzigt of stelt bestaande verplichtingen niet uit.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Inschrijvers moeten aantonen dat zij handelingsbekwaam zijn om de opdracht uit te voeren en de regelgevende bevoegdheid hebben om de beroepsactiviteit uit te oefenen die nodig is om de diensten uit te voeren waarop deze aanbesteding betrekking heeft.

De wettelijke en regelgevende bevoegdheid zal worden bewezen door een machtigingsbewijs dat de inschrijver gemachtigd is om deze activiteit in Vlaanderen (België) uit te voeren onder de regelgeving van Kind & Gezin (https://www.kindengezin.be/nl)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Gemiddelde jaarlijkse omzet van de laatste drie (3) boekjaren boven 100.000,00€

Eventuele minimumeisen:

Kopie van de resultatenrekening en de balans van de laatste twee jaar waarvoor rekeningen zijn afgesloten van elke betrokken betrokken entiteit, of, bij gebreke daarvan, passende verklaringen van banken. Het meest recente jaar moet binnen de afgelopen 18 maanden zijn afgesloten.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver moet ervaring aantonen op het gebied van crèchediensten.

Ten minste één vergelijkbaar (qua omvang en complexiteit) project voltooid in de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de deadline voor het indienen van de inschrijving, met een minimale waarde van in totaal 100.000,00€

Eventuele minimumeisen:

Een lijst met projecten die voldoen aan het minimale capaciteitsniveau. De lijst bevat details over hun begin- en einddatum, het totale projectbedrag en de omvang. In het geval van projecten die nog lopen, wordt alleen het gedeelte dat tijdens de referentieperiode is voltooid, in overweging genomen.

Als ondersteunende documenten voor elke projectreferentie kan de aanbestedende dienst verklaringen van de opdrachtgevers opvragen en voorleggen.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Inschrijver dient bevoegd te zijn om de activiteit in Vlaanderen (België) uit te voeren onder toezicht van Kind & Gezin (https://www.kindengezin.be/nl)

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 248-722808
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/03/2023
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

European School of Mol

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De aanbestedende dienst roept de evaluatiecommissie bijeen, die minstens zal bestaan uit:

- Adjunct-Directeur Financiën en Administratie van de Europese School Mol (of afgevaardigde)

- Aankoopfunctionaris van de Europese School Mol ((of afgevaardigde)

- 1 vertegenwoordiger van de Oudervereniging van de Europese School

- 1 uitgenodigd lid van het OSG

- 1 gastlid van een andere Europese school

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Antwerpen
Plaats: Antwerpen
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europese School Mol - Procurement Office
Postadres: Europawijk 100
Plaats: Mol
Postcode: 2400
Land: België
E-mail: mol-procurement@eursc.eu
Telefoon: +32 014563108
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/02/2023