Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 127490-2021

Submission deadline has been amended by:  148774-2021
15/03/2021    S51

Tschechien-Hradec Králové: Bauarbeiten für Brücken

2021/S 051-127490

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Královéhradecký kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70889546
Postanschrift: Pivovarské náměstí 1245/2
Ort: Hradec Králové
NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postleitzahl: 500 03
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Eva Vortelová
E-Mail: eva.vortelova@uskhk.eu
Telefon: +420 495540218
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007437
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 27502988
Postanschrift: Kutnohorská 59
Ort: Hradec Králové
NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postleitzahl: 500 04
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Eva Vortelová
E-Mail: eva.vortelova@uskhk.eu
Telefon: +420 495540218
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007437
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4

Referenznummer der Bekanntmachung: TOÚ/021-21/Ko
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45221100 Bauarbeiten für Brücken
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 770 670.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45221100 Bauarbeiten für Brücken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj
Hauptort der Ausführung:

Most ev. č. 32722-4 na silnici III/32722 za obcí Pamětník.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 770 670.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokáže základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona v souladu s § 75 odst. 1 zákona.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 77 odst. 1 zákona a v § 77 odst. 2 písm. a) a c) zákona.

Pro splnění předpokladu dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona je dodavatel povinen předložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (minimálně v rozsahu Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Výkon zeměměřických činností).

Pro splnění kritéria dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona je dodavatel povinen předložit:

— doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením díla, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru mosty a inženýrské konstrukce,

— doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Kritéria technické kvalifikace dle § 79 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu:

— dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v CZK), dobu provedení prací a údaj, zda prováděl výstavbu nebo rekonstrukci mostní konstrukce realizovanou výlučně vlastními kapacitami. K tomuto seznamu připojí osvědčení objednatelů, která budou obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny,

— dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní toto kritérium, pokud doloží osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že za posledních 5 letech realizoval alespoň 3 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení díla stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (,,výstavba nebo rekonstrukce mostu“ s výstavbou nebo rekonstrukcí mostní konstrukce realizovanou výlučně vlastními kapacitami, přičemž vlastní kapacity zadavatel definuje v bodě 12.4) s finančním plněním minimálně ve výši 1 000 000 CZK bez DPH za 1 zakázku.

Dodavatel uvede osobu, odpovědnou za vedení Díla tj. osoba hlavního stavbyvedoucího, který musí splňovat minimálně kvalifikaci v následujícím rozsahu:

— odborná způsobilost ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru mosty a inženýrské konstrukce, a

— v pozici hlavního stavbyvedoucího / stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně díla charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (realizace ocelové mostní konstrukce), a to minimálně 2 díla ve finančním objemu min. 1 000 000 CZK bez DPH za 1 zakázku.

Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/04/2021
Ortszeit: 08:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/04/2021
Ortszeit: 08:30
Ort:

Kanceláře Obchodního oddělení společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona ve výši 45 000 CZK.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/03/2021