Lieferungen - 127799-2020

Submission deadline has been amended by:  145666-2020
17/03/2020    S54

Rumänien-Bukarest: Personenkraftwagen

2020/S 054-127799

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC
Nationale Identifikationsnummer: 14234699
Postanschrift: Str. Robescu F. Constantin nr. 23
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 030217
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Elena Ionescu
E-Mail: achizitii@isc.gov.ro
Telefon: +40 213181700 / 213181717
Fax: +40 213181717

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.isc.gov.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091041
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție 20 de autoturisme de teren 4x4 cu cap. cil. <1 600 cm3

Referenznummer der Bekanntmachung: 14234699_2020_PAAPD1112235
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34110000 Personenkraftwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC dorește achiziționarea unor autoturisme noi de teren 4x4 care vor fi utilizate în susținerea activităților specifice ale instituției. Obiectul contractului îl constituie achiziția unui număr de 20 de autoturisme de teren 4x4 cu cap. cil. <1 600 cm3, cu serviciile necesare livrării acestora incluse, precum și servicii de garanție. Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 424 084.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sediul furnizorului sau de la locația indicată de acesta, pe raza municipiului București sau a județului Ilfov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC dorește achiziționarea unor autoturisme noi de de teren 4x4 care vor fi utilizate în susținerea activităților specifice ale instituției. Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziția unui număr de 20 de autoturisme de teren 4x4, cu capacitate cilindrică de până la 1 600 cm3, cu serviciile necesare livrării acestora incluse, precum și servicii de garanție. Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componentă tehnica. Se punctează primele trei (3) oferte clasate cu garda la sol cea mai mare (peste 200 mm). / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica. Se punctează primele trei (3) oferte clasate cu puterea motorului cea mai mare (peste 110 CP). / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1: declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Precizam faptul ca ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea AC, inainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire [cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)].

Documente justificative (vezi art. 168 din Legea nr. 98/2016): orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. Exemple: certificate (certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat, certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale etc.), cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz. Informatiile inscrise trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

Atentie: operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca prezinta documente edificatoare emise de unitati abilitate, din care sa reiasa toate informatiile necesare verificarii incadrarii acestuia la exceptiile articolelor 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerinta 2. Declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr. 98/2016 (formularul nr. 4 din Sectiunea IV). In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, sunt:

— Paul Racoviță – inspector general;

— Ionut Cotarcea – inspector general adjunct;

— Ioan-Sorin Mălinescu – secretar general;

— Iulia-Cornelia Gheorghe – șef SLC;

— Elena Ionescu – director DEA;

— Anamaria Stănică – șef birou;

— Constantin-Daniel Butaru – consilier;

— Cosmin-Dorin Radu – consilier juridic;

— Radu Nistorescu – consilier;

— Andrei Octavian Boceanu – consilier;

— Elena Diana Tiutiu – consilier;

— Laura-Cristina Păun – consilier;

— Gabriela Stoleriu – sef birou BLPPA;

— Mihaela Daniela Andrei – consilier;

— Ciprian Creanga – consilier;

— Dan Stefan – consilier;

— Mihaela Stoenescu – consilier;

— Radu Văitiș – consilier;

— Alexandru Buea – consilier;

— Octavian Ciucă – consilier;

— Mihai- Traian Negreanu – consilier;

— Cristina Maria Cost – consilier;

— David Stan – consilier;

— Florin Petcu – consilier;

— Viorica Oprea – consilier.

Nota: declaratia cf. art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Daca este cazul, atat DUAE, cat si declaratia cf. art. 60 din Legea nr. 98/2016, vor fi completate si de catre asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Declarație pe propria răspundere că operatorul economic deține o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea AC, înainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016].

Document justificativ: certificat constatator eliberat de Ministerul Justiției – ONRC sau document echivalent pentru ofertanții străini, care să cuprinda informații reale și actuale la data prezentării documentului.

Se va permite dovedirea capacității de exercitare a activității profesionale și prin prezentarea certificatului constatator emis de către ONRC în formă electronică, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare in caz de subcontractare, se va completa DUAE în conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 de către toți participanții și se va depune acordul de subcontractare, urmând ca documentele justificative care susțin cele declarate în DUAE și asumate în acordul de subcontractare să fie prezentate doar la solicitarea AC, după finalizarea evaluării ofertelor, de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016].

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat, ofertantul va face dovada furnizării de autoturisme în ultimii trei ani (raportați la data-limita de depunere a ofertei stabilita inițial prin anuntul de participare) în valoare cumulată de cel puțin 1 424 084,00 RON fără TVA, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Documente justificative care susțin cele declarate în DUAE și asumate în acordul de subcontractare (dacă este cazul).

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea AC, înainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016]. Documentele justificative pot fi: livrările de produse se demonstrează prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate/entitate sau de către clientul beneficiar, din care să rezulte: livrări de produse, valori – în RON fără TVA, inclusiv pentru perioada de referință de trei ani, perioade de livrare, beneficiari indiferent dacă aceștia sunt autorități/entități contractante sau clienți privați. În cazul în care contractele invocate ca experiență conțin clauze de confidențialitate, care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract și anexele acestuia care conțin referințele privind: părțile contractante, obiectul contractului, durata, prețul și valorile, precum și semnăturile/ștampila părților. Ofertanții străini vor prezenta documentul în traducere autorizată în limba română. Pentru calcul echivalenței, în cazul în care valoarea este exprimată în altă valută, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru anul în care a fost semnat contractul dacă acesta este în curs de derulare, respectiv anul finalizării contractului dacă acesta s-a finalizat.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/04/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/04/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

2. Ofertantii sunt obligati sa confirme electronic primirea comunicarii privind rezultatul procedurii;

3. Formularul de contract se va depune însotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. In cazul neprezentarii acestuia, se considera ca ofertantul accepta clauzele prevazute in documentatia de atribuire;

4. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016;

5. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, cod NUTS RO321 București, cod postal: 030217, ROMANIA

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641, Fax: +40 213104642 / 218900745

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante (URL) www.cnsc.ro

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Directia juridică și resurse umane
Postanschrift: Str. C.F. Robescu nr. 23
Ort: București
Postleitzahl: 030217
Land: Rumänien
E-Mail: isc@isc.gov.ro
Telefon: +40 213181713
Fax: +40 213181719

Internet-Adresse: www.isc.gov.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2020