Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 129463-2021

15/03/2021    S51

Danmark-Grenaa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 051-129463

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Grenaa Havn
CVR-nummer: 25137736
Postadresse: Havnecentervej 1
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Jakobsen
E-mail: ajn@horten.dk
Telefon: +45 33344309
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1099e161-66c9-4346-954b-b83365117c6c/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1099e161-66c9-4346-954b-b83365117c6c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1099e161-66c9-4346-954b-b83365117c6c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1099e161-66c9-4346-954b-b83365117c6c/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Grenaa Havn A/S har besluttet, at havneområdet skal udvides. Havneudvidelsen skal bl.a. resultere i yderligere 350 meter havnekaj, 17 000 m2 havneareal, 11 meter vanddybde forberedt til 15 meter, et heavyload-område, en opgradering til 9 MW landsstrøm samt 28 000 m2 kajnært bag-landsareal. Det samlede projekt forventes at have kostet op mod 100 mio. DKK, når det er færdigt primo 2023. Nærværende udbud vedrører totalrådgivning i forbindelse med projektet samt efterfølgende rådgivning relateret til projektet. Den udbudte totalrådgiveraftale består således i:

I) en aftale om totalrådgivning i forbindelse med havneudvidelsen og

II) en fireårig (4-årig) rammeaftale, der giver Grenaa Havn mulighed for rekvirering af rådgivning, der kan relateres havneudvidelsen.

Kontrakten forventes at have en samlet kontraktværdi på 7 mio. DKK.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Grenaa Havn A/S har besluttet, at havneområdet skal udvides. Havneudvidelsen skal bl.a. resultere i yderligere 350 meter havnekaj, 17 000 m2 havneareal, 11 meter vanddybde forberedt til 15 meter, et heavyload-område, en opgradering til 9 MW landsstrøm samt 28 000 m2 kajnært bag-landsareal. Det samlede projekt forventes at have kostet op mod 100 mio DKK., når det er færdigt primo 2023. Nærværende udbud vedrører totalrådgivning i forbindelse med projektet samt efterfølgende rådgivning relateret til projektet. Den udbudte totalrådgiveraftale består således i:

I) en aftale om totalrådgivning i forbindelse med havneudvidelsen og

II) en fireårig (4-årig) rammeaftale, der giver Grenaa Havn mulighed for rekvirering af rådgivning, der kan relateres havneudvidelsen.

Kontrakten forventes at have en samlet kontraktværdi på 7 mio. DKK. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, herunder navnlig ydelsesbeskrivelsen og den supplerende ydelsesbeskrivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/05/2021
Slut: 15/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakt, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter seks (6) måneder før tilbudsfristen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Tilbudsgivers årsomsætning i DKK.

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i %.

- Tilbudsgivers egenkapital i DKK.

Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Med "årsomsætning" forstås nettoomsætning.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Hvis tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal tilbudsgiver anføre dette i ESPD'et.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiver.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt. Tilbudsgiver kan, men skal ikke, anvende de(n) støtteerklæring(er), der er offentliggjort af ordregiver som en del af udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Årsomsætning på minimum 14 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen eller er tilbudsgiver et konsortium, skal virksomhedernes samlede egenkapital og samlede aktiver anvendes ved udregningen af soliditetsgraden.

Egenkapital på minimum 10 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende opgaver, se ovenfor.

Referencerne bør indeholde: Modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson), perioden for opgavens udførelse, beskrivelse af art og omfang, herunder tilbudsgivers rolle i opgaven, samt tilbudsgivers eget oppebårne vederlag.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet (fx under-leverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers faglige og tekniske kapacitet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Tilbudsgiver kan, men skal ikke, anvende de(n) støtteerklæring(er), der er offentliggjort af ordregiver som en del af udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have udført mindst tre (3) tilsvarende opgaver i de seneste 8 år. Med "tilsvarende opgaver" forstås, at opgaverne vedrører levering af teknisk rådgivning og bistand indenfor vandbygning, fx havneudvidelser eller kystsikring, samt hertil relaterede opgaver vedrørende jorddepot til modtagelse af forurenet jord og karteringsanlæg, og at tilbudsgiver for hver af de angivne referencer har oppebåret eget vederlag på mindst 2 mio. DKK.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABR 18 med ordregivers særlige betingelser samt totalrådgiveraftale.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/04/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/04/2021
Tidspunkt: 00:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Spørgsmål til udbuddet skal stilles på udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der. Alle spørgsmål – også spørgsmål, som modtages efter den i udbudsbetingelserne oplyste frist – vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden tilbudsfristen.

Ordregiver skal kræve, at tilbudsgivere benytter det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 148. Tilbudsgivere skal derfor ved afgivelse af tilbud anvende det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte krav til egnethed. Tilbudsgiver skal derfor udfylde og vedlægge ESPD i overensstemmelse med ordregivers anvisninger i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/03/2021