Marché de travaux - 13051-2021

Submission deadline has been amended by:  199784-2021
13/01/2021    S8

Bulgarie-Sofia: Station de métro

2021/S 008-013051

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: „Metropoliten“ EAD
Numéro national d'identification: 000632256
Adresse postale: ul. „Knyaz Boris I“ No. 121
Ville: Sofiya
Code NUTS: BG411 София (столица)
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Krasimira Georgieva
Courriel: kgeorgieva@metropolitan.bg
Téléphone: +359 29212034
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.metropolitan.bg/
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/18283
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://app.eop.bg/today/74483
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://app.eop.bg/today/74483
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: инвестиционна дейност по възлагане на СМР

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. „Шипка“, през квартал „Слатина“, до бул. „Цариградско шосе“ с 6 метростанции по обособени позиции

II.1.2)Code CPV principal
45234125 Station de métro
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Обществената поръчка е за изготвяне на работен проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите, е 5 666 м. По трасето се изграждат 6 подземни метростанции (от МС1 до МС6) и 3 междустанционни вентилационни уредби. Оборотът на подвижния състав се осъществява чрез „бретел“ след МС6 на бул. „Цариградско шосе“. На това място се предвижда изграждането на подземен двуетажен паркинг за автомобили. Предложените технологии на изграждане са: за тунелните участъци — използване на тунелно-пробивна машина (ТПМ) и нов австрийски тунелен метод (НАТМ), а за метростанциите и вентилационните уредби — открит котлован с вертикално укрепване. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на 5 обособени позиции.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 530 000 000.00 BGN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Проектиране и строителство на метроучастък от км 0+000,00 до км 1+904,00 с 2 подземни метростанции (МС1 и МС2) и междустанционна вентилационна уредба

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45221200 Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG411 София (столица)
Lieu principal d'exécution:

гр. София

II.2.4)Description des prestations:

Метроучастъкът е с дължина 1 904 м. МС1 има дължина 142 м и разгъната застроена площ (РЗП) 6 636,60 м2. МС2 има дължина 120 м и РЗП 5 097,00 м2. Вентилационната уредба (ВУ) е със светли размери в план 8,80 м х 30,00 м. МС1 се намира на кръстовишето на ул. „Гео Милев“ и ул. „Черковна“ с бул. „Ситняково“. Под бул. „Ситняково“ е разположен съществуващ подлез, който частично се разрушава, за да се осигури достъп до вестибюла на МС1. МС2 е разположена под ул. „Гео Милев“ непосредствено до кръстовишето с ул. „Н. Коперник“. Метростанциите са монолитни стоманобетонови конструкции. В МС1 е придвидена тягова подстанция, а в МС2 — подстанция. Работният проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части: „Геоложки и хидрогеоложки проучвания“; „Трасе, профил и трасировачен план“; „Геодезия“; „Архитектура“; „Конструкции“; „Релсов път“; „Контактна мрежа — механична и електрическа част“; „Електрически системи и инсталации“; „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК); „Отопление, вентилация и климатизация“ (ОВиК); „Автоматика и телемеханика“; „Специализирани слаботокови и аудио-визуални системи“; „Система за контрол и таксуване на пътниците“; „Проект за безопасност и здраве (ПБЗ) с временна организация на движението“; „Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството“; „Вертикална планировка и озеленяване“; „Пожарна безопасност“.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Предложение за проучване на условията в обхвата на предмета на поръчката / Pondération: 11
Critère de qualité - Nom: Проектно предложение / Pondération: 21
Critère de qualité - Nom: Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството / Pondération: 20
Prix - Pondération: 48
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 85 000 000.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ЕФ „План за възстановяване и устойчивост на Р България“

II.2.14)Informations complémentaires

Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Избраният за изпълнител представя и декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3, по чл. 66, ал. 2 и по чл. 42, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Проектиране и строителство на метроучастък от км.1+904,00 до км.3+472,00 с две подземни метростанции /МС3 и МС4/ и междустанционна вентилационна уредба

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45221200 Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG411 София (столица)
Lieu principal d'exécution:

Гр. София

II.2.4)Description des prestations:

Метроучастъкът е с дължина 1568м. МС3 има дължина 142м и разгъната застроена площ /РЗП/ 7338.82м2. МС4 има дължина 118м и РЗП 4778м2. Вентилационната уредба е със светли размери в план 10,00м х 30,00м. МС3 се намира на кръстовишето на ул. Гео Милев и ул. Слатинска. МС4 е разположена северно от кръстовището на бул. Шипченски проход и бул. Асен Йорданов. Към МС4 е предвидено паркиране в рамките на проекта на терена. В МС3 е придвидена тягова подстанция, а в МС4 - подстанция. Работният проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части: Геоложки и хидрогеоложки проучвания; Трасе, профил и трасировачен план; Геодезия; Архитектура; Конструкции; Релсов път; Контактна мрежа – механична и електрическа част; Електрически системи и инсталации; Водоснабдяване и канализация /ВиК/; Отопление, вентилация и климатизация /ОВиК/; Автоматика и телемеханика; Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи; Система за контрол и таксуване на пътниците; Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ с временна организация на движението; Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството; Вертикална планировка и озеленяване; Пожарна безопасност.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Предложение за проучване на условията в обхвата на предмета на поръчката / Pondération: 11
Critère de qualité - Nom: Проектно предложение / Pondération: 21
Critère de qualité - Nom: Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството / Pondération: 20
Prix - Pondération: 48
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 85 000 000.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ЕФ "План за възстановяване и устойчивост на Р. България"

II.2.14)Informations complémentaires

Съгласно чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Избраният за изпълнител представя и Декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3, по чл. 66, ал. 2 и по чл. 42, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Проектиране и строителство на метроучастък от км.3+472,00 до км.5+666,00 с две подземни метростанции /МС5 и МС6/ и оборотен участък

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45221200 Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG411 София (столица)
Lieu principal d'exécution:

Гр. София

II.2.4)Description des prestations:

Метроучастъкът е с дължина 2194,00м. МС5 има дължина 119 метра и разгъната застроена площ /РЗП/ 5770,30м2. МС6 има дължина около 140м и РЗП 7964,80м2. Изграждат се още: при МС5 нов пешеходен подлез, а при МС6 - подлез и оборотен участък с буферен подземен паркинг. Буферният паркинг има ЗП на ниво 1 – 4246,60м2, а на ниво 2 – 4475,20м2. МС5 се намира на бул. Асен Йорданов срещу зала Арена Армеец. Пешеходният подлез е от ниво перон на МС5, под бул. Асен Йорданов, до зала Арена Армеец. МС6 се намира изцяло под локалното платно на бул. Цариградско шосе и стига до кръстовишето с бул. Йерусалим. Пешеходният подлез е под бул. Цариградско шосе, на ниво вестибюл на МС6. На същото ниво се предвижда и връзка със съществуващ подлез. В новата връзка се предвиждат и шест броя търговски обекти. Към МС6 е предвидено паркиране в рамките на проекта. Паркингът се намира изцяло под локалното платно на бул. Цариградско шосе и стига до кръстовишето с бул. Йерусалим. Той е с две подземни нива, общо 230 паркоместа, от които 28 за хора в неравностойно положение. На долното ниво на паркинга е предвидена връзка с ниво вестибюл на МС6. Автомобилните подходи са два, разположени от двете страни на локалното платно на бул. Цариградско шосе в близост до кръстовишето с бул. Йерусалим. Работният проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части: Геоложки и хидрогеоложки проучвания; Трасе, профил и трасировачен план; Геодезия; Архитектура; Конструкции; Релсов път; Контактна мрежа – механична и електрическа част; Електрически системи и инсталации; Водоснабдяване и канализация /ВиК/; Отопление, вентилация и климатизация /ОВиК/; Автоматика и телемеханика; Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи; Система за контрол и таксуване на пътниците; Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ с временна организация на движението; Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството, в т.ч. в района на Стартова шахта; Вертикална планировка и озеленяване; Пожарна безопасност

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Предложение за проучване на условията в обхвата на предмета на поръчката / Pondération: 11
Critère de qualité - Nom: Проектно предложение / Pondération: 21
Critère de qualité - Nom: Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството / Pondération: 20
Prix - Pondération: 48
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 105 000 000.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ЕФ "План за възстановяване и устойчивост на Р. България"

II.2.14)Informations complémentaires

Съгласно чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Избраният за изпълнител представя и Декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3, по чл. 66, ал. 2 и по чл. 42, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Проектиране и строителство на конструкциите на тунелен метроучастък, изпълняван с тун.пробивна машина от км 5+340,00 до км 0+000,00 /бул. Е. и Хр. Георгиеви/ и междустанционна вентилационна уредба

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45221200 Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Code NUTS: BG411 София (столица)
II.2.4)Description des prestations:

Метротунелът е с дължина 5340м. Изпълнява се с тунелно-пробивна машина /ТПМ/ с противоналягане. Тунелът е двупътен, със светъл диаметър 8430мм. Стартовата шахта е със светли размери в план 16м х 48м, а изходната – 16м х 26м. Вентилационната уредба е с дължина около 27м. В обема на поръчката се включва и конструкцията на междинна работна шахта, ситуирана така че да осигури достъп до тунела на изпълнителите на останалите обособени позиции, съгласно предварително зададен график, позволяващ завършването на целия участък в определения срок. Изпълнението на тунела ще започне от Стартова шахта при МС6, където ще бъде извършен монтажът на машината. От стартовата шахта ще бъде обслужвано строителството на тунела и извозването на изкопаните земни маси до достигането на междинна шахта. При прокопаването на тунела ТПМ ще премине през строителните изкопи (котловани) на пет бъдещи метростанции и 2 бр. МВУ. Изпълнението на тунела завършва в изходна шахта, ситуирана пред шахта за отклонение, изградена на предходен етап /разположена при ул. Шипка в зоната на Военна академия/. В изходната шахта ще бъде демонтирана и извадена машината.

Работният проект и строителството на метротунела, стартовата шахта, междинната работна шахта, изходната шахта и междустанционната ВУ трябва да бъдат изпълнени по следните части: Геоложки и хидрогеоложки проучвания; Трасе, профил и трасировачен план; Геодезия; Конструкции; Проект за укрепителни мероприятия; Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ с временна организация на движението; Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството, в т.ч. в района на Изходна шахта; Паркоустройство.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Предложение за проучване на условията в обхвата на предмета на поръчката / Pondération: 12
Critère de qualité - Nom: Проектно предложение / Pondération: 21
Critère de qualité - Nom: Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството / Pondération: 19
Prix - Pondération: 48
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 190 000 000.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 42
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ЕФ "План за възстановяване и устойчивост на Р. България"

II.2.14)Informations complémentaires

Съгласно чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Избраният за изпълнител представя и Декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3, по чл. 66, ал. 2 и по чл. 42, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експл. на с-ми за контрол и упр. на влаковото движение, комуник. и перонни преградни врати за метроучастък от км 0+000,00 до км 5+666,00 с 6 метростанции

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
71320000 Services de conception technique
48000000 Logiciels et systèmes d'information
48140000 Logiciels de contrôle du trafic ferroviaire
48151000 Système de contrôle informatique
48813000 Système d'information des passagers
32500000 Matériel de télécommunications
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG411 София (столица)
Lieu principal d'exécution:

Гр. София

II.2.4)Description des prestations:

Метроучастъкът е с общата дължина 5666м, включително метростанциите. По трасето се изграждат шест подземни метростанции /от МС1 до МС6/ и оборотен участък.

Техническият проект, доставката и монтажът на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация, трябва да бъдат изпълнени за следните системи:

1. Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС/

2. Пътническа информационна система /ПИС/

3. Транспортно-комуникационна система

4. Интегрирана радио-комуникационна система

5. SCADA система за централизиран контрол и управление на електрозахранването

6. Система за автоматични перонни преградни врати /САППВ/

...продълж. от III.1.3 изискв. мин. ниво по т.1 за ОП5 - Участникът да има изп. системи, свързани с управлението на влакове:

— Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС/ – ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 или екв. и ниво на автоматизация GoA 3 или по-високо (Grades of Automation), съгласно стандарт IEC 62290 или екв,

— Пътническа информационна система /ПИС/

— Система за автоматични перонни преградни врати /САППВ/

— Диспечерско управление на електроснабдяването /SCADA система за централизиран контрол и управление на електрозахранването ниво на безопасност SIL2 или по-високо, съгласно стандарт EN 61508 или еквивалентен/

— Радио-комуникационна система на железопътен участък или метроучастък, състоящ се от мининум три жп гари, съответно три метростанции

— Транспортно-комуникационна система ниво на безопасност SIL3 или по-високо, съгласно стандарт EN 61508 и стандарт EN 50159 или техни еквивалентни.

За „изпълнени системи, свързани с управлението на влакове“ ще се считат системите, посочени в т.1, за които е съставен констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за строителен обект, в който същите са инсталирани или еквивалентен документ, удостоверяващ, че посочените в т.1 системи са проектирани, доставени, монтирани и за които пусковите изпитания са приключили успешно.

За да изпълни изискването по т.1 участникът трябва да е изпълнил минимум по една от всички системи, посочени в т.1. За „сходни системи“ ще се считат системи, които изпълняват всички изисквания на Възложителя за системите, като може да се различават по конфигурацията на модулите, от които е съставена системата и архитектурата на изграждането й.

......от VI.3 ...Участникът да разполага с рък. състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката по т.3.3:

1) Ръководител на Проекта - с висше техн. образование или еквивалентно и опит като ръководител на мин. 1 обект. Обектът трябва да бъде жп или метроучастък, състоящ се от мин. 3 жп гари, съответно 4 метростанции, изпълнен по следните системи или сходни на тях - Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС/ и Перонни преградни врати

2) Специалист по контрол на качеството - с висше техн. образование или еквивалентно, с опит на длъжност или позиция, свързана с контрол на качеството, при изпълнението на системи за управление на мин. 1 обект.

4.3 За ОП5: продължава от VI.4.3...

1) Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС/ ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 или екв. и ниво на автоматизация GoA 3 или по-високо (Grades of Automation), съгласно стандарт IEC 62290 или екв. - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на мин. 1 проект

2) Пътническа информационна система /ПИС/ - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на мин. 1 проект

3) Система за автоматични перонни преградни врати /САППВ/ - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на мин.1 проект

4) Диспечерско управление на ел.снабдяването /SCADA система за центр. контрол и управление на ел.захранването ниво на безопасност SIL2 или по-високо, съгласно стандарт EN 61508 или екв./ - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на мин. 1 проект...II.2.13

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Предложение за проектиране на системите /ПП/ / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Предложение за планиране и изпълнение на системите /ПИ/ / Pondération: 12
Prix - Pondération: 48
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 65 000 000.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 45
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ЕФ "План за възстановяване и устойчивост на Р. България"

От р. II.4:

5) Проектант на Радио-комуникац. система - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на мин. 1 проект

6) Проектант на Тр.комуникационна система ниво на безопасност SIL3 или по-високо, съгл. стандарт EN 61508 и стандарт EN 50159 или техни екв. - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на мин. 1 пр.

II.2.14)Informations complémentaires

Плащания: а) авансово плащане в размер на 20 % от стойността на договора, ако е заявен аванс, след предоставяне на гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства и съответната фактура; б) междинни плащания: 10 %, 45 %, 45 %; в) окончателно плащане – 10 %; От всяко плащане по б. „б“ и „в“ се приспадат пропорционално платените авансово предоставени средства и 10 % за окончателното плащане.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

За обособени позиции 1, 2, 3 и 4:

Участникът трябва да е вписан в професионален регистър на строителя: За български лица — в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи втора група, първа категория; За чуждестранни лица — в аналогични регистри или да посочат еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел А от ЕЕДОП с посочване на номера на удостоверението за вписване в професионалния регистър на строителя или на еквивалентния документ.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва с валидно Удостоверение за вписване в професионалния регистър на строителя или еквивалентен документ.

В случаите на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва: за български лица с валидно удостоверение за вписване в професионалния регистър на строителя за изпълнение на строежи втора група, първа категория; за чуждестранни лица с копие на документ за вписване в професионален регистър на строителя, с който да докажат, че имат право да изпълняват строителство на строежи втора група, първа категория в Република БЪЛГАРИЯ, в съответствие с изискването на чл. 3 от Закона за камарата на строителите от 29.12.2006 г., изм. ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.

За обособена позиция 5:

Възложителят няма изискване за годност.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

За обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5 (ОП1, ОП2, ОП3, ОП4 и ОП5):

Изисква се:

1. Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“.

По т. 1 за обособени позиции 1, 2, 3 и 4 — обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел Б от ЕЕДОП с посочване на конкретен годишен оборот от проектиране и строителство за последните три приключили финансови години.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със справка за оборота от проектиране и строителство;

По т. 1 за обособена позиция 5 — обстоятелството се удостоверява в част IV, Раздел Б от ЕЕДОП с посочване на конкретен годишен оборот от проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи, свързани с управлението на влакове, за последните 3 приключили финансови години.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със

Справка за оборота, реализиран от проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи, свързани с управлението на влакове.

По т. 2 — обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел Б от ЕЕДОП с посочване на застрахователната сума по неговата застрахователна полица.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. За обособени позиции № 1, 2, 3 и 4:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот, изчислен на база годишните обороти от проектиране и строителство, сумарно от последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва:

— за обособена позиция № 1 — 85 (осемдесет и пет) млн. лв. без ДДС,

— за обособена позиция № 2 — 85 (осемдесет и пет) млн. лв. без ДДС,

— за обособена позиция № 3 — 105 (сто и пет) млн. лв. без ДДС,

— за обособена позиция № 4 — 190 (сто и деветдесет) млн. лв. без ДДС.

За обособена позиция № 5:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот, изчислен на база годишните обороти от проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи, свързани с управлението на влакове, сумарно от последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 65 (шейсет и пет) млн. лв. без ДДС.

2. За обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5:

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ (по чл.171 от ЗУТ) или еквивалент за лица, извършващи дейност проектиране, с покритие — минимална сума за проектант (за строежи първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ) — 300 000 BGN.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел Б от ЕЕДОП с посочване на застрахователната сума по неговата застрахователна полица.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

За OП1, ОП2, ОП3, ОП4 и ОП5:

1.Участникът да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата дейности по строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката;

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В – За поръчки за строителство: извършени стр. дейности от конкретния вид, от ЕЕДОП с посочване на информацията за проектиране и изпълнение на строителството, посочено в т.1

2. За OП1, ОП2, ОП3 и ОП4: Участникът да е изпълнил през последните 3 год. от датата на подаване на офертата дейности по проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В - За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, от ЕЕДОП с посочване на изпълненото проектиране на посочените като минимално изискване в т. 2 обекти.

3. За OП1, ОП2, ОП3, ОП4 и ОП5: Участникът да разполага с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В – Образователна и професионална квалификация, от ЕЕДОП с посочване на следната информация: трите имена и позицията (длъжността), която ще заема лицето от ръководния състав при изпълнение на обществената поръчка, както и описание на професионалната компетентност на лицето в съответствие с изискванията на Възложителя.

4. За OП1, ОП2, ОП3, ОП4 и ОП5: Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В – Образователна и професионална квалификация, от ЕЕДОП с посочване на следната информация: трите имена и позицията (длъжността), която ще заема лицето от персонала; номера на удостоверението за пълна проектантска правоспособност – за българските лица или номера на еквивалентния документ - за чуждестранните лица, както и описание на професионалната компетентност на лицето в съответствие с изискванията на Възложителя;

5. Участникът да прилага системи за управление на качеството:

5.1. За ОП1, ОП2, ОП3 и ОП4 - Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна в областта на строителството;

5.2. За ОП5 - Участникът да има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна в областта „Автоматизация на релсовия транспорт, електронни централизации и/или безпилотни системи“.

6. Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.

6.1. За ОП1, ОП2, ОП3 и ОП4 - Участникът да има внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентна в областта на строителството;

6.2. За ОП5 - Участникът да има внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентна в областта „Инженерингова дейност на системи за управление“.

Обстоятелствата по т.5 /5.1,5.2/ и т.6 /6.1, 6.2/ се удостоверяват в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП с посочване на информацията за сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за управление на качеството, съответно системи или стандарти за опазване на околната среда.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискванията се доказват със следните документи:

По т.1 - списък на строителството /строителство или инженеринг/, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

По т.2 - списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга;

По т.3 и т.4 - списък на членовете на рък. състав/персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата;

По т.5.1, 5.2, 6.1 и 6.2 - копие на съответния сертификат, заверен „Вярно с оригинала“ и подпис на представл. участника

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. Участникът да е изпълнил през последните 5 год. от датата на подаване на офертата дейности по строителство/строителство или инженеринг с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

За ОП1 - Ново строителство на:

а) мин. една подземна метростанция и

б) мин. 0,5 км релсов път /на метролиния или ж.п. линия/;

За ОП2 - Ново строителство на:

а) мин. една подземна метростанция и

б) мин. 0,5 км релсов път /на метролиния или ж.п. линия/;

За ОП3 - Ново строителство на:

а) мин. една подземна метростанция и

б) мин. 0,5 км релсов път /на метролиния или ж.п. линия/.

За ОП4 - Ново строителство на конструкцията на минимум 5 км тунел (на метро или жп тунел, или пътен тунел), изпълнен по щитов (с тунелно-пробивна машина) метод.

За „изпълнени дейности по строителство“ ще се считат обектите, посочени в т.1, за които е съставен документ за установяване годността за приемане на строежа - за български лица; за чуждестранни лица – еквивалентен документ.

За ОП5 - продължава в II.2.4 за ОП5.

2. Участникът да е изпълнил през последните 3 год. от датата на подаване на офертата дейности по проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

За ОП1 - Одобрен проект във фаза технически или работен проект за:

а) мин. една подземна метростанция и

б) мин. 0,5 км релсов път /на метролиния или ж.п. линия/

За ОП2 - Одобрен проект във фаза технически или работен проект за:

а) мин. една подземна метростанция и

б) мин. 0,5 км релсов път /на метролиния или ж.п. линия/

За ОП3 - Одобрен проект във фаза технически или работен проект за:

а) мин. една подземна метростанция и

б) мин. 0,5 км релсов път /на метролиния или ж.п. линия/

За ОП4 - Одобрен проект във фаза технически или работен проект на конструкцията на мин. 5 км тунел (на метро или жп тунел, или пътен тунел), изпълнен по щитов (с тунелно-пробивна машина) метод

Ако дейностите по проектиране са изпълнени в рамките на инженеринг, същите представляват строителство по смисъла на приложимото законодателство, т.е. относимият период на опита за проектиране в случая е 5 год.

3. Участникът да разполага с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

3.1 За ОП1, ОП2 и ОП3:

1) Ръководител на Проекта - висше техническо строително образование или еквивалентно, опит като ръководител /мениджър или зам.мениджър/ на изпълнено цялостно строителство на мин. една метростанция или мин. 4 год. при строителство на сходен/ни обект/и;

2) Ръководител проектиране – с висше техническо строително образование или еквивалентно, опит като ръководител проектиране: на одобрен цялостен проект на мин. една метростанция или мин. 3 години при проектиране на сходен/ни обект/и;

3) Ръководител строителство - с висше техническо строително образование или еквивалентно;

Опит като ръководител строителство: на изпълнено цялостно строителство на мин. една метростанция или мин. 3 год. при строителство на сходен/ни обект/и;

4) Специалист по контрол на качеството – с висше техническо образование или еквивалентно, опит на длъжност или позиция, свързана с контрол на качеството, при строителството на минимум един обект.

За „сходен обект“ ще се счита сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застроена площ мин. 6000м2, включително две подземни нива.

3.2 За ОП4 - Продължава в раздел VI.3...

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Следва да се спазват:

1. Изискванията на възложителя, посочени в том 1, том 2 и техн. спецификации.

2. Указанията в методиката за оценка.

3. Изискванията на действащото законодателство и нормативната уредба.

4. Всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ и които са приложими към предоставяните дейности.

Относно:

— задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: www.nap.bg,

— задълж. за опазване на околната среда: МОСВ: www3.moew.government.bg/,

— задълж., свързани със закрила на заетостта и условията на труд: http://www.mlsp.government.bg.

Съгл. чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване, както и съответствието с критериите за подбор, а също така и декларации по чл. 59, ал. 1, т., по чл. 66, ал. 2 и по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/04/2021
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
bulgare
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/04/2021
Heure locale: 14:00
Lieu:

В системата

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

От III.1.3 ........Участникът да разполага с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

3.2 За ОП4:

1) Ръководител на Проекта - с висше техническо строително образование или еквивалентно, опит като ръководител /мениджър или зам.мениджър/ на изпълнено строителство на минимум един обект - тунел (на метро, ж.п. или път), изпълнен по щитов (с тунелно-пробивна машина) метод.

2) Ръководител проектиране - с висше техн. строително образование или еквивалентно, опит като ръководител проектиране на одобрен проект за минимум един обект - тунел (на метро, ж.п. или път), изпълнен по щитов (с тунелно-пробивна машина) метод.

3) Ръководител строителство - с висше техн. строително образование или еквивалентно, опит като ръководител строителство на изпълнено строителство на мин. един обект - тунел (на метро, ж.п. или път), изпълнен по щитов (с тунелно-пробивна машина) метод.

4) Специалист по контрол на качеството - с висше техническо образование или еквивалентно, опит на длъжност или позиция, свързана с контрол на качеството, при строителството на мин. един обект;

5) Специалист по геодезия - с висше техническо образование или еквивалентно, опит по геодезия при строителството на мин. един обект - тунел (на метро, ж.п. или път)

3.3 За ОП5 - продължава в II.2.4 ...

4. Участникът да разполага с екип от правоспособни проектанти по съответните части от проекта, както следва:

4.1 За ПО1, ОП2 и ОП3:

1) част Конструкции – да е бил проектант по тази част на мин. един проект за подземна метростанция или сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застроена площ минимум 6000м2, включително две подземни нива.

2) част Геоложки и хидрогеоложки проучвания - да е извършвал геоложки и хидрогеоложки проучвания или да е бил проектант по тази част на мин. един проект.

3) част Архитектура - да е бил проектант по тази част на мин. една метростанция или сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застроена площ минимум 6000м2.

4) част Пътни работи - да е бил проектант по тази част на мин. един проект.

5) част Електрическа - да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект за: тягова подстанция; тягово захранване; силови и осветителни ел.инсталации на мин. 1 метростанция или сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застр. площ мин. 2000м2

6) част Релсов път - да бил проектант по тази част на мин. 1 проект за метро, или жп-транспорт, или трамваен транспорт.

7) част Контактна мрежа - да бил проектант на захранваща контактна мрежа на мин. един обект от електротранспорта и на мин. 1 проект за метро или жп-транспорт.

8) част Отопление, вентилация и климатизация - да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект.

9) част Водоснабдяване и канализация - да бил проектант по тази част на мин. 1 проект.

10) Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи /Диспечерски връзки, Озвучително-оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвестителна система, Система за видеоконтрол, Система за контрол на достъпа, Сигнално-охранителна система/ - да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект, включително на система за видеоконтрол.

4.2 За ОП4:

1) част Конструкции – да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект за тунел (на метро, ж.п. или път), изпълнен по щитов (с тунелно-пробивна машина) метод.

2) част Геоложки и хидрогеоложки проучвания - да е извършвал геоложки и хидрогеоложки проучвания или да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект.

4.3 За ОП5: продължава в II.2.4 ....

Забележка: За ОП1, ОП2, ОП3, ОП4 и ОП5 Едно лице може да съвместява повече длъжности, ако притежава необходимата за тези длъжности професионална компетентност.5. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.

5.1 За ОП1, ОП2, ОП3 и ОП4 - Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна в областта на строителството.

5.2 За ОП5 - продължава в VI.4

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. „Витоша“ № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: cpcadmin@cpc.bg
Téléphone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалби могат дасе подават в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

...от VI.3 продължение на изискванията по т.5.

5.2 За ОП5 - Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна в областта „Автоматизация на релсовия транспорт, електронни централизации и/или безпилотни системи“.

6. Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.

6.1 За ОП1, ОП2, ОП3 и ОП4 - Участникът трябва да има внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентна в областта на строителството.

6.2 За ОП5 - Участникът трябва да има внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентна в областта „Инженерингова дейност на системи за управление“.

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС, както и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) възникнали преди или по време на процедурата.

Договорите за всяка от обособените позиции влизат в сила от датата на подписването им. Изпълнението на всеки от договорите се отлага до датата на получаване от Изпълнителя на писмено потвърждение от Възложителя, че са осигурени необходимите средства за финансиране на дейностите. Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на Договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на неосигурено финансиранесключването му в случай на неосигурено финансиране, без да дължи никакво обезщетение на другата страна.

За ОП1, ОП2, ОП3, ОП4 и ОП5: Гаранция за изпълнение - 5 % от стойността на съответния договор без ДДС.Условията са съгласно съответния проект на договора и условията, посочени в том 1- Указания.

За ОП1, ОП2, ОП3 и ОП4 - Условията за плащане са следните:

А/ 10 % авансово плащане при представяне на гаранция за авансово предоставените средства в размер на стойността на аванса.

Авансовото плащане се приспада чрез удръжки от междинните плащания, както следва:

— удръжките ще започнат в Акта за Междинно плащане, в който общата сума на всички заверени междинни плащания /с изключение на авансовото плащане и удръжките и изплащанията на задържани суми/ надхвърли 10 % от стойността на договора,

— удръжките ще са в размер на 25 % от сумата на всеки Акт за плащане /с изключение на авансовото плащане и удръжките и изплащанията на задържани суми/ до пълното възстановяване на авансовото плащане.

Б/ Междинни плащания - Договорната цена е разпределена между различните Разходни центрове в Ценовата оферта. Изпълнителят ще има право да подава молба към Инженера за междинни плащания само при изпълнение на поне едно Важно събитие или на най-малко 20 % от такова събитие, в процентите, включени в Графика на процентните плащания. Минималната сума /след задържаните пари и останалите удръжки/ за междинно плащане е 0,1 % от стойността на договора. От всяко междинно плащане се удържат 25 % от сумата на всеки Акт за възстановяване на аванса и 5 % от размера на междинното плащане за формиране на Задържани пари.

В/ Окончателно плащане – Възложителят заплаща сумата, заверена в Акта за Окончателно плащане, в рамките на 60 дни след като Инженерът издаде Акт за Окончателно плащане.

Г/ Изплащане на Задържани пари - 50 % след издаване на Сертификат за Приемане, останалите 50 % - след издаване на Сертификат за Изпълнение /след датата на изтичане на Срока за Съобщаване на дефекти/.

Условията на плащане са подробно описани в образец 3-Ценова оферта - Всъпителни бележки и съответния проект на договора.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/01/2021