Marché de travaux - 13266-2021

13/01/2021    S8

Tchéquie-Ostrava: Travaux de construction de bâtiments liés aux transports routiers

2021/S 008-013266

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 242-595447)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Moravskoslezský kraj
Numéro national d'identification: 70890692
Adresse postale: 28. října 117
Ville: Ostrava
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Code postal: 702 18
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
Courriel: msk@mt-legal.com
Téléphone: +420 596629503
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.msk.cz/
Adresse du profil d’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra

Numéro de référence: 135/2020
II.1.2)Code CPV principal
45213310 Travaux de construction de bâtiments liés aux transports routiers
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostů ev. č. 479-004..1 a 479-004..2 přes řeku Odru. Mosty jsou provedeny v místě mimoúrovňového křížení komunikace II/479 s řekou Odrou a místní komunikací (ul. Fričova).

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/01/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 242-595447

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Au lieu de:
Date: 15/01/2021
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 21/01/2021
Heure locale: 11:00
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek
Au lieu de:
Date: 15/01/2021
Heure locale: 11:05
Lire:
Date: 21/01/2021
Heure locale: 11:05
VII.2)Autres informations complémentaires: