Marché de travaux - 13272-2021

13/01/2021    S8

België-Brussel: Bouwen van museum

2021/S 008-013272

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 225-552289)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - nv van publiek recht
Nationaal identificatienummer: BE0876.515.952
Postadres: Brederodestraat 9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Florine Picavet
E-mail: f.picavet@sau.brussels
Telefoon: +32 28993800
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sau.brussels

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor werken, algemene aanneming voor de afbraak en de bouw van een “casco” gebouw om een museale functie en opslagruimten te inrichtingen op de site van “Bip” sis Koningstraat 2-4 te 1000 Brussel

Referentienummer: MC - 216
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212313 Bouwen van museum
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 225-552289

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 01/02/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 16/02/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 01/02/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 16/02/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 16.2.2021.