Marché de travaux - 13279-2021

13/01/2021    S8

Belgique-Bruxelles: Travaux de construction d'écoles spécialisées

2021/S 008-013279

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 249-619440)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Numéro national d'identification: GO!
Adresse postale: Willebroekkaai 36
Ville: Brussel
Code NUTS: BE2 VLAAMS GEWEST
Code postal: 1000
Pays: Belgique
Point(s) de contact: de heer Jan Van Vooren
Courriel: jan.van.vooren@g-o.be
Téléphone: +32 27909502
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.g-o.be

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Oproep tot aanvraag tot deelneming — Deinze Design & Build — nieuwbouw van een basisschool Buitengewoon Onderwijs en Internaat

Numéro de référence: GO!-PPP095-4626/0037/GO/20802-F02_0
II.1.2)Code CPV principal
45214230 Travaux de construction d'écoles spécialisées
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Zie II.2.4).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/01/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 249-619440

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)Autres informations complémentaires:

De ingenieur akoestiek, studiebureau akoestiek mag wel degelijk uitmaken van verschillende teams.

Bestek wordt als volgt aangepast: 3.1.3 Enkelvoudige deelname aan de selectieprocedure.

Deze regel van enkelvoudige deelname is echter niet van toepassing op de Veiligheidscoördinator, de EPB verslaggever en ingenieur akoestiek. Dit zijn de enige partijen die wel deel mogen uitmaken van verschillende aanvragen tot deelneming.