Dienstleistungen - 132959-2020

19/03/2020    S56

Polen-Katowice: Sektorale Forstplanung

2020/S 056-132959

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Nationale Identifikationsnummer: NIP 634-025-79-13
Postanschrift: ul. Św. Huberta 43/45
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-543
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dawid Pasternak
E-Mail: dawid.pasternak@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48 326094543
Fax: +48 326094503
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.katowice.lasy.gov.pl/regionalna-dyrekcja-lp
Adresse des Beschafferprofils: https://josephine.proebiz.com/pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://josephine.proebiz.com/pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu RDLP w Katowicach

Referenznummer der Bekanntmachung: RR.270.2.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77231900 Sektorale Forstplanung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące opracowanie trzech projektów planu urządzenia lasu, opracowanie „terenowego” aneksu do planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG), sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w IV stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych, sporządzenie opracowania „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Białej Nidy” oraz obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy” oraz opracowanie „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Brynek

Los-Nr.: I
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Brynek.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z testowaniem aplikacji „WebTaksator” dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022-2031, wg stanu na 01.01.2022 r. - w ramach Zadania Nr 1,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04/05/2020
Ende: 01/02/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (Dział XIV).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Olkusz

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Olkusz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z testowaniem aplikacji „WebTaksator” dla Nadleśnictwa Olkusz na lata 2022-2031, wg stanu na 01.01.2022 r. - w ramach Zadania Nr 2,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04/05/2020
Ende: 01/02/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (Dział XIV).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Strzelce Opolskie

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Strzelce Opolskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z testowaniem aplikacji „WebTaksator” dla Nadleśnictwa Strzelce Opolskie na lata 2022-2031, wg stanu na 01.01.2022 r. - w ramach Zadania Nr 3,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04/05/2020
Ende: 01/02/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (Dział XIV).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie „terenowego” aneksu do planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Opole

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Opole

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opracowanie „terenowego” aneksu do planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Opole na lata 2014-2023, wg stanu na 01.01.2021 r. - w ramach Zadania Nr 4,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04/05/2020
Ende: 01/02/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (Dział XIV).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

5) Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego N-ctwo Opole

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Opole

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG) dla Nadleśnictwa Opole, wg stanu na 01.01.2021 r. - w ramach Zadania Nr 5,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04/05/2020
Ende: 01/11/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (Dział XIV).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w IV stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych dla Nadleśnictwa Koniecpol

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Koniecpol

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w IV stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych dla Nadleśnictwa Koniecpol, wg stanu na 01.01.2021 r. - w ramach Zadania Nr 6,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04/05/2020
Ende: 01/11/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (Dział XIV).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

7) Sporządzenie opracowania „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Białej Nidy” oraz obszaru Natura 2000 N-ctwo Koniecpol

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Koniecpol

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sporządzenie opracowania „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Białej Nidy” oraz obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy” dla Nadleśnictwa Koniecpol na lata 2015-2024, wg stanu na 01.01.2021 r. - w ramach Zadania Nr 7,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04/05/2020
Ende: 01/02/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (Dział XIV).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

8) Opracowanie „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy” dla Nadleśnictwa Gidle

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Gidle

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opracowanie „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy” dla Nadleśnictwa Gidle na lata 2018-2027, wg stanu na 01.01.2021 r. - w ramach Zadania Nr 8.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04/05/2020
Ende: 01/02/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (Dział XIV).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, oraz spełniają warunki w postępowaniu określone w SIWZ. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z w/w powodu -Wykonawca przedłoży oświadczenie w formie JEDZ. Oświadczenie JEDZ należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na platfornie https://josephine.proebiz.com/pl

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy składają:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) ‒ sporządzone na Załączniku Nr 9 do SIWZ;

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp) ‒ sporządzone na Załączniku Nr 9 do SIWZ.

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej- sporządzone na załączniku do SIWZ

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składają wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (Dział VII pkt 6 SIWZ)

Pozostałe aktualne oświadczenia i dokumenty wymienione wyżej będą wymagane od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wezwany Wykonawca będzie obowiązany złożyć je w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 10 dni.

Wykonawcy zagraniczni składają dokument wg. postanowień, zawartych w Dziale VII, pkt 9 SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - wg. postanowień zawartych w dziale VII, pkt 8 SIWZ. Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów- wg postanowień zawartych w dziale VII pkt 7 SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową – w kwocie nie mniejszej niż:

1) Część I - dla Zadania Nr 1 – 100.000,00 złotych,

2) Część II - dla Zadania Nr 2 – 100.000,00 złotych,

3) Część III - dla Zadania Nr 3 – 100.000,00 złotych,

4) Część VI - dla Zadania Nr 4 – 25.000,00 złotych,

5) Część V - dla Zadania Nr 5 – 100.000,00 złotych,

6) Część VI - dla Zadania Nr 6 – 50.000,00 złotych,

7) Część VII - dla Zadania Nr 7 – 5.000,00 złotych,

8) Część VIII - dla Zadania Nr 8 – 5.000,00 złotych,

Uwaga: Wykonawca składający ofertę na wykonanie kilku lub wszystkich Części – musi wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową – w wysokości stanowiącej sumę kwot wskazanych wyżej, dla poszczególnych Części, na które została złożona oferta.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku - Wykonawca winieni złożyć Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić w/w dokumentu - może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku, dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy (art. 26 ust. 2c ustawy Pzp).

Dokument będzie wymagany od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wezwany przez Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany złożyć ten dokument w termie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 10 dni.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dysponowania potencjałem technicznym (Część V);

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje zapleczem technicznym, niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia (Część V) ‒ jeżeli wykaże, że posiada możliwość dokonania analizy cech fizycznych i chemicznych gleb do opracowania siedliskowego ‒

W laboratorium (własnym lub współpracującym z Wykonawcą), mającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), Wykonawca składający ofertę wykaże, że:

Część I-III: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko, który został zatwierdzony przez Ministra Środowiska i był wykonany za cenę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł netto za wykazane opracowanie,

Część IV: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego Aneksu do planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa, który został zatwierdzony przez Ministra Środowiska i był wykonana za cenę nie mniejszą niż 50 000,00 zł netto za wykazane opracowanie,

Część V: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego opracowania siedliskowego dla nadleśnictwa, które było wykonane za cenę nie mniejszą niż 1 000.000 zł netto za wykazane opracowanie,

Część VI: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego opracowania fitosocjologicznego dla nadleśnictwa, które było wykonane za cenę nie mniejszą niż 400.000 zł netto za wykazane opracowanie,

Część VII-VIII: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego opracowania projektu PUL lub Aneksu do PUL ustalającego Zadania Ochronne dla obszaru Natura 2000 dla nadleśnictwa, który został zatwierdzony przez Ministra Środowiska i gdzie wartość prac dot. Zadań Ochronnych wykonana była za cenę nie mniejszą niż 25 000,00 z netto za wykazane opracowanie.

2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

Część I-III: Do wykonania opracowań, wyszczególnionych w Rozdziale IV pkt. 1.2. (część I-III) wskaże co najmniej po 5 osób, odrębnie na każdą Część (Nadleśnictwo). Do wykonania zamówienia dla jednego Nadleśnictwa wymaga się zatrudnienia co najmniej 5 osób na podstawie umowy o pracę. Wykazane osoby nie mogą się dublować (mogą być przyporządkowane do innych Nadleśnictw) z osobami z części I-III.

Każda z w/w osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia musi posiadać:

Wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

Lub

Wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

Część IV: Do wykonania opracowań, wyszczególnionych w Rozdziale IV pkt. 1.2. (część IV) wskaże co najmniej 3 osoby. Do wykonania zamówienia dla jednego Nadleśnictwa wymaga się zatrudnienia co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę. Wykazane osoby mogą się dublować (mogą być przyporządkowane do innych Nadleśnictw) z osobami z części I-III.

Każda z w/w osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia musi posiadać:

Wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

Lub

Wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

Część V-VI: Do wykonania opracowań, wyszczególnionych w Rozdziale IV pkt. 1.2. Część V-VI wskaże co najmniej 5 osoby, zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Łącznie do wykonania Części V oraz VI wymaga się zatrudnienia co najmniej 5 osób na podstawie umowy o pracę. Wykazane osoby mogą się dublować (mogą być przyporządkowane do innych Nadleśnictw) z osobami z części V-VIII.

c.d. niżej

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Każda z osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia musi posiadać:

Wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych,

Lub

Wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych.

Część VII-VIII: Do wykonania opracowań, wyszczególnionych w Rozdziale IV pkt. 1.2. Część VII-VIII wskaże co najmniej 3 osoby, zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Łącznie do wykonania Części VII oraz VIII wymaga się zatrudnienia co najmniej 5 osób na podstawie umowy o pracę. Wykazane osoby mogą się dublować (mogą być przyporządkowane do innych Nadleśnictw) z osobami z części V-VIII.

Każda z osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia musi posiadać:

Wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych,

Lub

Wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych.

Wskazane osoby, muszą posiadać wyżej wymagany staż pracy przy wykonywaniu prac urządzeniowych i brać udział w sporządzaniu (dla Części I-IV) co najmniej 2 planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, które zostały zatwierdzone przez ministra, właściwego do spraw środowiska, a w przypadku opracowania siedliskowego i fitosocjologicznego (dotyczy Części V-VIII) muszą posiadać wyżej wymagany staż pracy przy wykonywaniu tego typu prac i brać udział w sporządzaniu co najmniej 2 opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych, które zostały należycie wykonane.

UWAGA! W przypadku złożenia ofert na Części I-III osoby wskazane do wykonania zamówienia nie mogą się wzajemnie dublować. W przypadku złożenia ofert na Część VI osoby wskazane do wykonania zamówienia mogą się dublować z osobami z Części I-III. W przypadku złożenia ofert na Część V osoby wskazane do wykonania zamówienia mogą się dublować z osobami z Części V-VIII.

Dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże co najmniej:

Część I-IV: po 1 osobie na każdą część z osobna, przeznaczonej do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać wykształcenie wyższe, o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz nie mniejszy niż 5 - letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu. Wymaga się, aby wskazana osoba posiadała doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem co najmniej 2 projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw

Część V-VIII: po 1 osobie na każdą część z osobna, przeznaczonej do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać wykształcenie wyższe, o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz nie mniejszy niż 5 - letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych. Wymaga się, aby wskazana osoba posiadała doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem co najmniej 2 opracowań siedliskowych lub co najmniej 2 opracowań fitosocjologicznych, które zostały należycie wykonane.

Na potwierdzenie spełnienia warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca składa:

Dowody, że wykazane usługi były są wykonywane należycie (opis w SIWZ)

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia - na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowej kontroli i odbioru prac.

Kontrole i odbiory:

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający przeprowadzi kontrole bieżące wykonywanych prac. Zakończone prace danego etapu lub podetapu podlegać będą kontroli końcowej i odbiorowi po ich wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Kontrole i odbiory będą przeprowadzone przez przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktach prawnych obowiązujących w LP oraz szczegółowymi warunkami zawartymi w SIWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - wszystkich osób wykonujących czynności, które wchodzą w zakres realizacji zamówienia

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowe warunki umowy w sprawie zamówienia zawarto w załączniku do SIWZ - wzór umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/04/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/04/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna im Gen. Jana Kozyry (budynek w podwórzu).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie BIP informacje z otwarcia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych Części:

→ dla Części Nr 1 w wysokości 20 000,00 zł;

→ dla Części Nr 2 w wysokości 20 000,00 zł;

→ dla Części Nr 3 w wysokości 20 000,00 zł;

→ dla Części Nr 4 w wysokości 5 000,00 zł;

→ dla Części Nr 5 w wysokości 20 000,00 zł;

→ dla Części Nr 6 w wysokości 10 000,00 zł;

→ dla Części Nr 7 w wysokości 1 000,00 zł;

→ dla Części Nr 8 w wysokości 1 000,00 zł;

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice, nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0042 8940 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu RDLP w Katowicach”, Część Nr:_________________________________________.”

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym zamawiającego.

5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale

W postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego

W okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego zatrzymania określone zostały w art. 46 ustawy Pzp.

9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczył oferty akceptowalną formą wadium (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 22-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224588740
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania przesyła się Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Treść oraz zasady wnoszenia odwołania zostały określone w art. 180, ust. 3-5 ustawy Pzp.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie, dotyczące treści ogłoszenia a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub odpowiednio - zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Odwołanie od czynności innych niż wymienione wyżej – wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert – bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu, do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego – przysługuje skarga, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

12. W przypadku przedłużającego się postępowania odwoławczego, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium – wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium, na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej – wezwanie kieruje się tylko do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 22-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224588740
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/03/2020