Marché de travaux - 13333-2021

13/01/2021    S8

Tchéquie-Prague: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage

2021/S 008-013333

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Numéro national d'identification: 65993390
Adresse postale: Na Pankráci 546/56
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 140 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Marcela Pelcová
Courriel: Marcela.Pelcova@rsd.cz
Téléphone: +420 954902207
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz
Adresse du profil d’acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dálnice D8 0805/F Lovosice - Řehlovice

Numéro de référence: 02T3-000020
II.1.2)Code CPV principal
45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Lieu principal d'exécution:

Ústecký kraj

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce.

Výstavba úseku dálnice D8 - 0805 skládajícího se z následujících částí: část A - trasa dálnice, část B - most Vchynice, část C - most Oparno, část D - most Dobkovičky, část E - tunel Prackovice, část F - tunel Radejčín.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 38
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 174-355720

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 02T3-000020
Intitulé:

Dálnice D8 0805/F Lovosice - Řehlovice

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
25/09/2007
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Eurovia CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924
Adresse postale: Národní 138/10
Ville: Praha 1
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 113 19
Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Metrostav a.s.
Numéro national d'identification: 00014915
Adresse postale: Koželužská 2450/4
Ville: Praha 8
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 180 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: SMP CZ, a.s.
Numéro national d'identification: 27195147
Adresse postale: Pobřežní 667/78
Ville: Praha 8
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 186 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Berger Bohemia a.s.
Numéro national d'identification: 45357269
Adresse postale: Klatovská 410
Ville: Plzeň
Code NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Code postal: 321 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 8 955 253 032.89 CZK

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malé či střední podniky.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/01/2021

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Lieu principal d'exécution:

Ústecký kraj

VII.1.4)Description des prestations:

SO F 602.00/20 - Tunel Radejčín - nároky II (výrobní a správní režie, zařízení staveniště) - ZBV č. 702

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Předmětem změny jsou uznatelné náklady výrobní režie za období prodloužení doby výstavby za ob-dobí od 01/2017 do 12/2019 a uznatelné náklady objektové správní režie vzniklé ze 2 samostatných událostí definovaných předloženým nárokem v období roku 2012. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 38
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 22 591 130.78 CZK
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Eurovia CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924
Adresse postale: Národní 138/10
Ville: Praha 1
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 113 19
Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Metrostav a.s.
Numéro national d'identification: 00014915
Adresse postale: Koželužská 2450/4
Ville: Praha 8
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 180 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: SMP CZ, a.s.
Numéro national d'identification: 27195147
Adresse postale: Pobřežní 667/78
Ville: Praha 8
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 186 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Berger Bohemia a.s.
Numéro national d'identification: 45357269
Adresse postale: Klatovská 410
Ville: Plzeň
Code NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Code postal: 321 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

SO F 602.00/20 - Tunel Radejčín - nároky II (výrobní a správní režie, zařízení staveniště) - ZBV č. 702

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Předmětem změny jsou uznatelné náklady výrobní režie za období prodloužení doby výstavby za ob-dobí od 01/2017 do 12/2019 a uznatelné náklady objektové správní režie vzniklé ze 2 samostatných událostí definovaných předloženým nárokem v období roku 2012. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

SO F 602.00/20 - Tunel Radejčín - nároky II (výrobní a správní režie, zařízení staveniště) - ZBV č. 702

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Předmětem změny jsou uznatelné náklady výrobní režie za období prodloužení doby výstavby za ob-dobí od 01/2017 do 12/2019 a uznatelné náklady objektové správní režie vzniklé ze 2 samostatných událostí definovaných předloženým nárokem v období roku 2012. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 11 540 335 229.01 CZK
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 11 562 926 359.79 CZK