Lieferungen - 133468-2019

22/03/2019    S58    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bacău: Informationssysteme

2019/S 058-133468

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Municipiul Bacău
R4278337
Str. Mărăşeşti nr. 6
Bacău
600017
Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihaela Niță
Telefon: +40 234581849
E-Mail: constantin.barcan@primariabacau.ro, mihaela.nita@primariabacau.ro, emil.macarie@primariabacau.ro, livia.dram@primariabacau.ro, gicuta.marcu@primariabacau.ro
Fax: +40 234588757
NUTS-Code: RO211

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariabacau.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Produse și servicii necesare în vederea realizării obiectivului de investiție „Sistem Integrat pentru managementul interacțiunii cu cetățenii și gestiunea incidentelo [...]detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 2795
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48810000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitionarea de produse hardware si software, precum si servicii de implementare a unui sistem informatic integrat cu urmatoarele componente: subsistem registratura, management documente si arhivare electronica, subsistem CRM (managementul relatiei cu cetatenii), subsistem dispecerat, subsistem management activitate la ghiseu si cozi de asteptare.

Pe langa furnizarea de produse software și hardware, procedura de achizitie include şi prestarea întregii categorii de servicii profesionale care trebuie să însoţească implementarea aplicaţiilor informatice şi livrarea/instalarea echipamentelor aferente, conform caietului de sarcini.

Total valoare estimata 2 298 229,00 RON fara TVA.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

Autoritatea contractanta va raspunde o singura data la toate solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 298 229.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000
30216110
30232100
30233140
32551200
48214000
48624000
48730000
48822000
72210000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Bacau.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitionarea de produse hardware si software, precum si servicii de implementare a unui sistem informatic integrat cu urmatoarele componente: subsistem registratura, management documente si arhivare electronica, subsistem CRM (managementul relatiei cu cetatenii), subsistem dispecerat, subsistem management activitate la ghiseu si cozi de asteptare. Pe langa furnizarea de produse software și hardware, procedura de achizitie include şi prestarea întregii categorii de servicii profesionale care trebuie să însoţească implementarea aplicaţiilor informatice şi livrarea/instalarea echipamentelor aferente, conform caietului de sarcini. Achizitia de produse hardware si software, constand in: server virtualizare, echipament de stocare direct conectat, UPS, Switch, Rack, consola, KVM, accesorii, Router Next Generation Firewall, statii de lucru dispeceri, 2 monitoare, UPS statii de lucru dispeceri, sistem videowall 6 ecrane 47” + controller, televizor LCD cabinet primar+mini PC, monitorizare CRM, centrala telefonica dispecerat + 4 telefoane IP + set 4 casti, statii de lucru lucratori CIC + 1 coordonator CIC, telefoane IP (8 lucrători CIC + 1 coordonator + 1 operator scanare + 1 lucrător punct informare cetățeni), UPS statii de lucru, centrala telefonica CIC, imprimanta coduri de bare, post de lucru (stație de lucru) pentru scanare, scanner documente volum mare pentru dosare depuse, multifunctional (imprimanta si copiator documente A3) pentru cetateni, statie de lucru pentru informare cetateni, multifunctional de volum pentru lucratorii CIC, Rack si switch 48 porturi pentru reteaua locala VoIP+date, sistem management ghisee si cozi asteptare pentru 8 ghisee, scanner documente volum mare pentru documente primite/transmise, statie de lucru pentru scanare, UPS statie de lucru pentru scanare și registratură, imprimanta coduri de bare, statie de lucru registratură electronică, scanner documente volum mare, licente si servicii de implementare.

Valoare estimata 2 298 229,00 RON fara TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Propunerea tehnica. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Propunerea tehnica. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

— Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Prevederile art. 171 se aplica in mod corespunzator. Autoritatea contractanta va solicita, dupa aplicarea criteriului de atribuire, operatorului situat pe primul loc, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea cerintelor privind neincadrarea in prevederile art. 164, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, (inclusiv de catre ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant dupa caz), pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 165, coroborat cu prevederile art. 166 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Prevederile art. 171 se aplica in mod corespunzator. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze

Îndeplinirea cerintelor privind neincadrarea in prevederile art. 165, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, (inclusiv de catre ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant dupa caz), inaintea incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Pot fi considerate documente justificative:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. privind achizitiile publice art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016;

4) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca plata impozitelor, taxelor si altor contributii la buget, cat si plata asigurarilor sociale, în conformitate cu cerintele legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident.

Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, în limba în care au fost emise, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Aceste certificate trebuie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant, dupa caz), pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Declaratie privind neincadrarea in prev [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Continuare DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător va include toate informaţiile necesare pentru a demonstra ca nu se află în niciuna din situaţiile de excludere, precum şi informaţiile ca îndeplineşte criteriile privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, asa cum au fost solicitate de autoritatea contractantă, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile necesare pentru a demonstra ca nu se află în niciuna din situaţiile de excludere, precum şi informaţiile ca îndeplineşte criteriile privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile necesare pentru a demonstra ca nu se află în niciuna din situaţiile de excludere.

— O lista a principalelor livrări de produse similare, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privati, însoţită de certificari de bună execuţie (procese-verbale de receptie/documente constatatoare/recomandari/alte documente echivalente), din care sa rezulte ca au realizat activitati similare obiectului contractului, in valoare cumulata de minim 1 400 000,00 RON. Cerinta minima se va indeplini la nivelul a maxim 3 contracte. Prin activitati similare obiectului contractului se intelege: produse de tipul/natura, cat si din punct de vedere al rezultatului urmarit prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achizitiei sau similar acestora, cum ar fi: sisteme informatice integrate. Convertirea valorii contractelor exprimate in alte monede se va face la cursul mediu comunicat de catre BNR, aferent anului in care a fost incheiat respectivul contract de achizitie. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea experientei similare pentru perioada solicitata, beneficiarul si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. In cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a indeplini cerinta privind experienta similara, prin cumularea experientei individuale sau comune, prezentata de toti membrii grupului. In acest sens, toti membrii grupului vor depune informatiile de interes, completand un DUAE. Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau in considerare o singura data. In acest caz, toti membrii grupului vor raspunde in mod solitar pentru executarea contractului. Conform art. 182 din Legea nr. 98/2016:

1) Operatorul economic are dreptul, daca este cazul si în legatura cu un anumit contract de achizitie publica, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti, în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi;

3) În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile alin. (1), de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces, în orice moment, la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor;

4) Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător pe a căror capacitate se bazează ofertantul.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Continuare. În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile necesare pentru a demonstra ca nu se afla în niciuna din situatiile de excludere, precum si informatiile ca îndeplineste criteriile privind capacitatea tehnica si/sau profesionala care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile necesare pentru a demonstra ca nu se afla în niciuna din situatiile de excludere. La finalizarea evaluarii, tuturor operatorilor economici implicati in cadrul ofertei clasate pe primul loc, li se vor solicita documente justificative pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor, declarate prin DUAE, constand din: documente constatatoare/recomandari/alte documente echivalente, din care sa rezulte ca produsele/serviciile au fost furnizate/prestate la timp si in conformitate cu normele in domeniu. Nota. Convertirea valorii contractelor exprimate in alte monede se va face la cursul mediu comunicat de catre BNR, aferent anului in care a fost incheiat respectivul contract de achizitie.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. In cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a indeplini cerinta privind experienta similara prin cumularea experientei individuale sau comune, prezentata de toti membrii grupului. In acest sens, toti membrii grupului vor depune informatiile de interes, completand un DUAE. Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau in considerare o singura data. In acest caz, toti membrii grupului vor raspunde in mod solitar pentru executarea contractului. Conform art. 182 din Legea nr. 98/2016:

1) Operatorul economic are dreptul, daca este cazul si în legatura cu un anumit contract de achizitie publica, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti, în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi;

3) În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile alin. (1), de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces, în orice moment, la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor;

4) Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care ofertantul demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala bazându-se pe capacitatile altor entitati, invocând, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreuna cu angajam.de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul. DUAE prezentat de tertul/tertii sustinator va include toate informatiile necesare pentru a demonstra ca nu se afla în niciuna din situatiile de excludere, precum si informatiile ca îndeplineste criteriile privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, asa cum au fost solicitate de autoritatea contractanta care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata în cadrul procedurii de atribuire respective.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/04/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/07/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/04/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor, prin intermediul SICAP, o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Pentru vizualizarea/deschiderea unui document transmis cu semnatura electronica pe SICAP se vor parcurge pasii: www certsign.ro/sectiunea Resurse/„Cum poti verifica semnatura electronica si marcarea temporara a documentelor”, se descarca fisierul ShellSAFE Verify, tastand „Download shellSAFE Verify(zip)” in calculatorul propriu.

Documentul de vizualizat se salveaza in calculator, se da dublu click stganga pe document in fereastra deschisa se da click pe „view file”.

Pentru a accesa DUAE se va folosi urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

In ceea ce priveste prevederile caietului de sarcini, acolo unde nu s-a mentionat ca specificatiile tehnice solicitate sunt minimale/maximale (dupa caz), acestea se vor interpreta ca fiind minimale din punct de vedere al performantelor si cerintelor functionale. In acest sens, autoritatea contractanta va interpreta ca fiind admisibila orice oferta care indeplineste cerintele minimale, tinand cont si de prevederile art. 156 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice şi a celorlalte acte normative aprobate în aplicarea acesteia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termen: 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/03/2019