Lieferungen - 133857-2019

22/03/2019    S58    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Slowenien-Ljubljana: Personalcomputer

2019/S 058-133857

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 045-102508)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
5618100000
Tehnološki park 18
Ljubljana
1000
Slowenien
Kontaktstelle(n): razpis@arnes.si, pravna služba
Telefon: +386 14798877
E-Mail: razpis@arnes.si
Fax: +386 14798878
NUTS-Code: SI

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.arnes.si

I.1)Name und Adressen
OSNOVNA ŠOLA VIČ
5084458000
Abramova ulica 26
Ljubljana
1000
Slowenien
Telefon: +386 12566161
E-Mail: os.vic@guest.arnes.si
NUTS-Code: SI

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.osvic.si/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

IKT oprema 3. nabava SIO-2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme za vzgojno-izobraževalne zavode: osebni računalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki, zasloni, projektorji Tretja nabava

Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoče blago in se pri oddaji javnega naročila upoštevajo cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju pri predmetih tega javnega naročila, kot jih opredeljuje Uredba o zelenem javnem naročanju.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 045-102508

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:
muss es heißen:

Naročnik objavlja čistopis obrazcev navodila ponudnikom in specifikacije.

Čistopis vsebuje popravke glede na zastavljena vprašanja.

— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navodila ponudnikom:

Dodatna pojasnila glede predložitve zahtevane dokumentacije v zvezi s preverjanjem nekaznovanosti:

V poglavje 4, ki opredeljuje, kaj mora ponudba vsebovati dodaja točko:

8. potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od 3 mesecev od roka za oddajo ponudb (potrdilo se predloži za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila in za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) dokument se predloži v PDF obliki v sistemu e-JN v zavihek »Drugi dokumenti«;

V poglavje 7 Razlogi za izključitev - A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami dodaja zahtevo in pojasnilo:

Gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo:

-

— potrdila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od 3 mesecev od roka za oddajo ponudb (potrdilo se predloži za pravno osebo in za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem).

V primeru, da ponudnik potrdil iz te točke ne bo predložil, ali bodo neustrezna, ga bo naročnik, v kolikor bo postopek pregleda ponudb kazal na to, da bo ponudnik izbran, pozval k predložitvi nadomestnega dokaza, to je izjava o nekaznovanosti določene osebe, dana pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt (vzorec izjave je del razpisne dokumentacije).

Naročnik lahko namreč le na te načine (s kombiniranjem potrdil o nekaznovanosti ali z nadomestnim dokazom) preveri obstoj okoliščin iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 na rok za oddajo ponudb.

Priložen je tudi vzorec izjave o nekaznovanosti.

— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifikacije:

Sklop 8: Energijsko učinkovit prenosni računalnik tip 2

V točki 7. je zahteva Bluetooth 4.0 nadomeščena z zahtevo Bluetooth 4.1.

Sklop 9: Energijsko učinkovit prenosni računalnik tip 3

V točki 7. je zahteva Bluetooth 4.0 nadomeščena z zahtevo Bluetooth 4.1.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Čistopis usklajenih dokumentov iz razpisne dokumentacije je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300973/RD_dopolnitev_za_objavo.zip