Dienstleistungen - 134167-2019

22/03/2019    S58    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Tomaszów Mazowiecki: Vermessungsarbeiten

2019/S 058-134167

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Powiat Tomaszowski
IZP.272.5.2019
ul. św. Antoniego 41
Tomaszów Mazowiecki
97-200
Polen
Kontaktstelle(n): Adelajda Karp, Małgorzata Gurzęda, Arkadiusz Gajewski, Monika Cajdler
Telefon: +48 447242127
E-Mail: sekretariat@powiat-tomaszowski.pl
Fax: +48 447242750
NUTS-Code: PL71

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.powiat-tomaszowski.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.powiat-tomaszowski.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.powiat-tomaszowski.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa baz danych EGIB, GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP.272.5.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71355000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1: 5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Maz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane w etapach:

Etap 1: Prace przygotowawcze;

Etap 2: Pomiary terenowe i zebranie danych w zakresie EGiB;

Etap 3: Utworzenie roboczej bazy danych EGiB;

Etap 4: Wyłożenie projektu operatu do wglądu;

Etap 5: Utworzenie roboczej bazy danych GESUT i BDOT500

Etap 6: Digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71354300
72319000
72300000
72312100
79999100
72312000
72252000
72310000
72316000
72910000
79995100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71
Hauptort der Ausführung:

Powiat Tomaszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1: 5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane w etapach:

Etap 1: Prace przygotowawcze;

Etap 2: Pomiary terenowe i zebranie danych w zakresie EGiB;

Etap 3: Utworzenie roboczej bazy danych EGiB;

Etap 4: Wyłożenie projektu operatu do wglądu;

Etap 5: Utworzenie roboczej bazy danych GESUT i BDOT500

Etap 6: Digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.1. Minimalne okresy gwarancji:

1) Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 24 miesiące. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert (patrz rozdział 18).

2) Rękojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia udzielona jest na okres równy okresom gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z Kodeksu cywilnego - wówczas okres rękojmi jest równy okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego.

4.2. Podwykonawcy.

Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:

1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;

2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.

3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy.

4.3. Projekt nr WND-RPLD.07.01.02-10-0005/17 pn.: „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 17
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt nr WND-RPLD.07.01.02-10-0005/17 pn: „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacjiprzestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” jest współfinansowany ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiegona lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Poddziałanie VII.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykaz i krótki opis warunków:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy.

7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. – wg. załącznika 4 do SIWZ.

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ.

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ.

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy

Z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty

Te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

w pkt. 8.7.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian do umowy:

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy z Pzp w szczególności:

a. Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 5 % łącznego wynagrodzenia określonego w §5 ust.1 Umowy, niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami Pzp. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w szczególności do zastąpienia przedmiotu zamówienia innego rodzaju przedmiotem;

b. Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp;

2. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych poniżej:

a. w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;

b. w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany:

i. sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,

ii. zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja zdanego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji.3. Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane niniejszą Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i nieistotne, będą dokumentowane w ramach Procedury Kontroli Zmian. Procedura Kontroli Zmian zostaje rozpoczęta przez zgłoszenie Wykonawcy lub DdT do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany zostanie przygotowany w formie pisemnej.

4. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany:

a. przez DdT – Wykonawca w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania wniosku przygotuje założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany;

b. przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany.

5. Założenia projektowe dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a w szczególności opis prac dodatkowych wraz z proponowanymi kryteriami odbioru, wpływ dokonania zmiany na SHT, zmiany dotyczące zakresu funkcjonalnego lub pozafunkcjonalnego, zakres współdziałania oraz inne czynniki, które mogą być istotne dla Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmiany. Założenia projektowe dotyczące danej zmiany powinny obejmować także wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym przypadku.

6. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – Wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca samodzielnie lub jeden z podmiotów ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej lub zawodowej wykaże, że posiada doświadczenie umożliwiające należyte wykonanie zamówienia, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie, to znaczy zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) 1 (jedną) usługę polegającą na wykonaniu modernizacji EGiB przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy PGiK, której zakres prac obejmował co najmniej jedną jednostkę ewidencyjną w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym co najmniej 3 000 budynków,

b) 1 (jedną) usługę polegającą na opracowaniu zbiorów danych GESUT oraz opracowaniu zbiorów danych BDOT500, której zakres prac (obszar pokrycia mapą zasadniczą) obejmował łączną powierzchni conajmniej 5 000 ha,

c) 1 (jedną) usługę, o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia; Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeśli wykazana usługa obejmowała skanowanie i archiwizację dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także nadanie zeskanowanym dokumentom numerów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.9.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183), zaktualizowanie systemu o operaty do ewidencji zasobu oraz implementację zeskanowanych dokumentów do systemu ułatwiającego ewidencjonowanie i zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług w celu spełnienia wyżej wymienionego warunku. Zamówienie winno być wykonane w ramach jednej umowy

Uwaga:

Warunki a), b) i c) muszą być spełnione łącznie, co oznacza, źe wykonawcy muszą wykazać spełnienie zarówno wymogu wskazanego w pkt a) jak i b) jak i c).

2. Potencjał kadrowy:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, - legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:

1) 1 (jedną) osobą - Kierownika projektu, która w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika projektu związanego z dostawa baz danych geodezyjnych,

2) 1 (jedną) osobą, posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika pracy geodezyjnej przy realizacji co najmniej 1 (jednej) zakończonej usługi obejmującej modernizację EGiB,

3) 1 (jedną) osobą posiadającą wykształcenie geodezyjne i doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. 1 usłudze polegającej na skanowaniu i archiwizacji dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także nadanie zeskanowanym dokumentom numerów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.9.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r.poz. 1183), zaktualizowanie systemu o operaty do ewidencji zasobu oraz implementacji zeskanowanych dokumentów do systemu ułatwiającego ewidencjonowanie i zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

M

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

4) 1 (jedną) osobą, posiadającą́ znajomość systemu dziedzinowego Zamawiającego – EWMAPA, potwierdzoną zaświadczeniem o ukończonym kursie obsługi oprogramowania EWMAPA.

Uwaga:

1) Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych warunków,

2) Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii i posiada wpis do centralnego rejestru osób prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101), na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65) 6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).

6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SIWZ.

8.7. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji VI.3) w części „Informacje dodatkowe”

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 19 projektu Umowy.

Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do Sekcji III.2.2) ogłoszenia, informacje o zakresie, charakterze oraz warunkach wprowadzenia zmian umowy zawarto w sekcji Sekcji III.1.2) „Sytuacja ekonomiczna i finansowa/Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji i Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/04/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/04/2019
Ortszeit: 11:30
Ort:

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, pokój nr 215 - II piętro, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia/zmiany/ wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania - odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ciąg dalszy pkt. III zawartego w Sekcji III.I.3):

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ; c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ;

8.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.10 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.10 SIWZ - powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.11 SIWZ stosuje się odpowiednio.

8.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.11SIWZ stosuje się odpowiednio.

8.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.15 SIWZ są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 6, 7 i8SIWZ

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http:/www.bip.powiat-tomaszowski.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/03/2019