Dienstleistungen - 134354-2019

22/03/2019    S58    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Żywiec: Öffentlichkeitsarbeit

2019/S 058-134354

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Związek Międzygminny ds. Ekologii
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22
Żywiec
34-300
Polen
Kontaktstelle(n): Związek Międzygminny ds. Ekologii, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec
Telefon: +48 338612898
E-Mail: h.maslanka@zmge.zywiec.pl
Fax: +48 338602053
NUTS-Code: PL225

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zmge.zywiec.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zmge.zywiec.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Działania informacyjne i promocyjne na rzecz Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA” - kontrakt 26-1

Referenznummer der Bekanntmachung: PN 5/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79416000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79342200
79340000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225
Hauptort der Ausführung:

Polska, Województwo Śląskie, Powiat Żywiecki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) uPzp w zakresie opisanym w dokumentacji zamówienia.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest SIWZ - OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.03.00-00-0103/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Za spełniającego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna Wykonawcę posiadającego środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, w wysokości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)

Uwaga 1:

W przypadku, jeśli wartość została wyrażona w walucie innej niż złoty, przeliczenia wartości należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówienia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w tym dniu nie określono takiego kursu, z zastosowaniem średniego kursu NBP z następnego najbliższego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uwaga 2:

W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie to warunek, o którym mowa w pkt.2 1. powyżej Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność finansową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Uwaga:

W przypadku, jeśli wartość została wyrażona w walucie innej niż złoty, przeliczenia wartości należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówienia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w tym dniu nie określono takiego kursu, z zastosowaniem średniego kursu NBP z następnego najbliższego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Za spełniającego warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który posiada doświadczenie, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej:

— za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o której mowa w niniejszym punkcie, należy rozumieć usługę polegającą na wykonaniu kampanii promocyjnej, edukacyjnej, społecznej, dotyczącej inwestycji infrastrukturalnej, o co najmniej regionalnym zasięgu oddziaływania, której wartość wynosiła co najmniej 450 000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN netto (bez podatku VAT), w ramach której łącznie zrealizowano co najmniej:

a) przygotowanie i publikację co najmniej 10 informacji prasowych,

b) wyprodukowanie co najmniej 10 audycji radiowych wraz z ich emisją w radio o zasięgu co najmniej regionalnym,

c) badanie społecznego odbioru inwestycji za pomocą dowolnej metodologii,

d) przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej dwóch konferencji prasowych dla co najmniej 100 uczestników każda,

e) przeprowadzenie co najmniej 10 spotkań z mieszkańcami na temat realizowanej inwestycji infrastrukturalnej,

Ilekroć w niniejszym punkcie mowa o wykonaniu kampanii promocyjnej, edukacyjnej, społecznej, o co najmniej regionalnym zasięgu oddziaływania należy przez to rozumieć wszelkie działania o zasięgu co najmniej regionalnym, mieszczące się w zakresie kodów CPV zgodnych z niniejszym zamówieniem, tj. 79416000 - Usługi zarządzania public relations, 79342200 – Usługi w zakresie promocji, 79340000 – Usługi reklamowe i marketingowe.

Dodatkowe uwagi dotyczące ww. warunku posiadania doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych znajdują się pkt 9.2.3.1) 1. SIWZ - IDW in fine.

Za spełniającego warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj:

2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj:

1)) PR Manager - Kierownik Zespołu (1 osoba)- osoba posiadająca wyższe wykształcenie, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu związanym z działaniami public relations, w tym co najmniej jednym przedsięwzięciu polegającym na nadzorowaniu/koordynowaniu kampanii public relations o wartości co najmniej 1 000 000,00 (jeden milion) PLN netto (bez VAT),

2)) PR Asystent – Asystent (1 osoba) - osoba posiadająca wyższe wykształcenie, co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z działaniami public relations, reklamą, promocją lub marketingiem o wartości co najmniej 500 000,00 (pięćset tysięcy) PLN netto (bez VAT).

3)) Grafik (1 osoba) - osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z grafiką komputerową, w tym co najmniej jednej kreacji działań marketingowych/ public relations o wartości co najmniej 500 000,00 (pięćset tysięcy) PLN netto (bez VAT).

Dodatkowe uwagi dotyczące ww. warunku dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia znajdują się w pkt 9.2.4) do 9.2.7) SIWZ - IDW.

Wykonawca który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, musi uwzględnić odpowiednio postanowienia pkt od 9.2.8) do 9.2.12) SIWZ - IDW.

Uwaga: Ze względu na ograniczoną ilość znaków formularza ogłoszenia o zamówieniu, powyższe informacje dotyczące warunków zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych są podane w formie skróconej. Pełna informacja dotycząca warunków zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zawarta jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcji Dla Wykonawców (SIWZ-IDW).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga: Ze względu na ograniczoną ilość znaków formularza ogłoszenia o zamówieniu, powyższe informacje dotyczące wykazu oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu są podane w formie skróconej. Pełna informacja dotycząca warunków zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zawarta jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcji Dla Wykonawców.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z cz. III SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/04/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/06/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/04/2019
Ortszeit: 11:30
Ort:

Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu, ul. Ks. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą Klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Jawnego otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN,

Pozostałe informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt od 12.2. do 12.17 SIWZ - IDW.

2. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych (opisane w pkt 9.1. lit. a SIWZ - IDW).

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w pkt 10 SIWZ-IDW. W pkt 10.1 oraz 10.2 SIWZ-IDW znajdują informacje, dotyczące obowiązku składania przez wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Uwaga: Ze względu na ograniczoną ilość znaków formularza ogłoszenia o zamówieniu, powyższe informacje dotyczące wadium, przesłanek wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu są podane w formie skróconej. Pełna informacja dotycząca ww. zagadnień zawarta jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcji Dla Wykonawców (SIWZ-IDW).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 4587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego na zasadach opisanych w Dziale VI Środki ochrony prawnej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 4587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/03/2019