Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 134937-2022

15/03/2022    S52

Slovensko-Bratislava: Motorová nafta

2022/S 052-134937

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00686832
Poštová adresa: Mlynské nivy 44/a
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82715
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Nina Kovarovičová
E-mail: nina.kovarovicova@mhsr.sk
Telefón: +421 248541111
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.mhsr.sk
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie nákupu motorovej nafty a leteckého paliva

Referenčné číslo: 31334/2022-2040
II.1.2)Hlavný kód CPV
09134100 Motorová nafta
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

1.Motorová nafta v súlade s normou STN EN 590 bez biozložky

2.Letecký petrolej JET A-1 v súlade s AFQRJOS pre účely použitia ako palivo a ako pracovná kvapalina palivového regulačného systému leteckej techniky s prúdovými alebo turbovrtuľovými motormi, lietajúcimi podzvukovou a nadzvukovou rýchlosťou

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 9 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09131000 Kerozín
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Čierna nad Tisou štátna hranica

II.2.4)Opis obstarávania:

1.Motorová nafta v súlade s normou STN EN 590 bez biozložky

2.Letecký petrolej JET A-1 v súlade s AFQRJOS pre účely použitia ako palivo a ako pracovná kvapalina palivového regulačného systému leteckej techniky s prúdovými alebo turbovrtuľovými motormi, lietajúcimi podzvukovou a nadzvukovou rýchlosťou

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Pridelenie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v prípadoch uvedených nižšie
  • Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v príslušnej smernici
Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ v súlade s Uznesením vlády č. 150 zo dňa 02.03.2022 je povinný zabezpečiť pre Ukrajinu mimoriadne zásoby palív - a to motorovej nafty a leteckého petroleja typu Jet A-1 v objeme 10 miliónov litrov a 2,4 milióna litrov.

Verejnou súťažou s jej lehotami a s prihliadnutím na bežnú dĺžku trvania procesov pri lehote na predkladanie ponúk by nebolo možné zabezpečiť nákup motorovej nafty a leteckého paliva tak flexibilne, ako to predpokladá práve PRK, pričom v súvislosti s Rusko Ukrajinským vojnovým konfliktom je nevyhnutné okamžite reagovať na vzniknutú situáciu a plniť uznesenie vlády.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine, ktorá sa mení z hodiny na hodinu, pričom nie je možné absolútne predvídať vývoj situácie, je SR pripravená zabezpečiť materiálnu pomoc vo forme dodávky palív pre Ukrajinu.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
03/03/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: SLOVNAFT, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31322832
Poštová adresa: Vlčie hrdlo 1
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82412
Štát: Slovensko
E-mail: gabriela.hansen@slovnaft.sk
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 2 %
Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

železničná preprava

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/03/2022