Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 135943-2022

15/03/2022    S52

Nederland-Maastricht: Internetdiensten

2022/S 052-135943

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Maastricht
Nationaal identificatienummer: 50169181
Postadres: Minderbroedersberg 4-6
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6211 LK
Land: Nederland
Contactpersoon: Hans Schnock
E-mail: hans.schnock@maastrichtuniversity.nl
Telefoon: +31 433882646
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.maastrichtuniversity.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=190729
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Implementatiepartner Upgrade en Migratie Website naar Drupal 9

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72400000 Internetdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Middels deze aanbesteding is de UM op zoek naar een ervaren Drupal implementatiepartner die (i) de upgrade en migratie van deze drie Drupal omgevingen kan realiseren en (ii) na oplevering als onderhoudspartner kan fungeren voor deze omgevingen (optioneel).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72420000 Internet-ontwikkelingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Middels deze aanbesteding is de UM op zoek naar een ervaren Drupal implementatiepartner die (i) de upgrade en migratie van deze drie Drupal omgevingen kan realiseren en (ii) na oplevering als onderhoudspartner kan fungeren voor deze omgevingen (optioneel).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zoals opgenomen in Negometrix / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Zoals opgenomen in Negometrix / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 238-627727
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Implementatiepartner Upgrade en Migratie Website naar Drupal 9

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Finalist
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Universiteit Maastricht
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
E-mail: hans.schnock@maastrichtuniversity.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/03/2022