Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Services - 135945-2022

15/03/2022    S52

Pays-Bas-Kapelle: Services d'élimination des ordures ménagères

2022/S 052-135945

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland
Numéro national d'identification: 22591624
Adresse postale: Kerkplein 1
Ville: KAPELLE
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 4421 AA
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Paul Marinissen
Courriel: pmarinissen@zrd.nl
Téléphone: +31 653691056
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.olazzeeland.nl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Overdracht overslaglocatie en aanverwante voorwaarden

II.1.2)Code CPV principal
90513100 Services d'élimination des ordures ménagères
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Overdracht overslaglocatie en aanverwante voorwaarden

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 350 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: NL34 Zeeland
II.2.4)Description des prestations:

n.v.t.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication:

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) koopt van Indaver Nederland B.V. (Indaver) de overslaglocatie inclusief alle gronden en opstallen (inclusief kantoren), vergunningen en (logistieke) activiteiten aan de Koegorsstraat 36 te Terneuzen. OLAZ zal daarna voor 1 januari 2023 deze locatie aan de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. (ZRD) overdragen. De aankoop van deze gronden, vergunning en logistieke activiteiten en overname van personeel door OLAZ/ZRD is niet aanbestedingsplichtig.

Onlosmakelijk onderdeel van voornoemde aankoop vormen de volgende afspraken:

De ZRD neemt de taken van Indaver op basis van het huidige contract tussen Indaver en OLAZ ten aanzien van overslag van restafval, PMD, en GFT voor OLAZ op de Koegorsstraat 36 over.

Indaver (Groep) verzorgt tot eind 2025 (i) de overslag van restafval en PMD+ voor OLAZ aan de Polenweg te Nieuwdorp, (ii) de verwerking van groenafval en KGA afkomstig van de Zeeuwse milieustraten en (iii) de verlenging van de verhuur van de overslaglocatie aan de Courtinestraat 16 te Goes.

De achtergrond van deze afspraken is gelegen in de doelstelling van partijen, om de historische gegroeide organisatorische, logistieke en financiële verwevenheid van de drie partijen per 1 januari 2023 verder geleidelijk aan op te heffen. Bovengenoemde afspraken zijn derhalve noodzakelijk om een succesvolle overname van gronden, vergunning en logistieke activiteiten en overname van personeel door ZRD te kunnen bewerkstelligen. De overdracht en de overige hier genoemde afspraken betreffen dan ook één economisch en functioneel geheel.

OLAZ wil u middels deze aankondiging op de hoogte brengen en in de gelegenheid stellen om tegen het gunningsvoornemen bezwaar te maken. Indien u bezwaar heeft tegen de voorgenomen opdrachtverlening aan Indaver Group, wordt u verzocht zich uiterlijk 3 maart 2022 via de berichtenmodule in TenderNed een bericht te verzenden met een gemotiveerde melding dat u het niet eens bent met dit gunningsvoornemen. Indien binnen de opschortingstermijn van 20 kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum van de bekendmaking van deze aankondiging, geen bezwaren worden ontvangen, acht OLAZ zich vrij om tot gunning van de hier bedoelde opdracht over te gaan.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 030-077478
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Overdracht overslaglocatie en aanverwante voorwaarden

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
07/02/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Indaver Group
Adresse postale: Postbus 44
Ville: Goes
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 4600 AA
Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 350 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
Ville: Breda
Pays: Pays-Bas
Courriel: info.zwb@rechtspraak.nl
Téléphone: +31 883616000
Adresse internet: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Paginas/default.aspx
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

20 dagen

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/03/2022